نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در گرو خواصی کیفی و اول شخصی آن می‌داند و در نهایت لِوین[1] مسئله شکاف تبیینی یا چگونگی ظهور آگاهی اول شخص از ساختار فیزیکی مغز را اعلام می‌دارد. به نظر چالمرز[2] مسئله دشوار آگاهی یا خاستگاه شکاف تبیینی، خاصیت پدیداری تجربه است. او سه اصل روش شناختی ارائه می‌دهد تا زمینه را برای تدوین قانون روان - فیزیکی و رفع شکاف تبیینی فراهم کند. در این مقاله اصول و مبانی چالمرز را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که او برخلاف دعوی اولیه‌اش به مقتضیات مسئله شکاف تبیینی پایبند نیست.[1]. Levine


[2]. Chalmers             

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Status of Explanatory Gap in Chalmer's Theory

نویسندگان [English]

 • Ali Sanaee 1
 • Hamid Reza Ayatollahy 2

1 PhD student in Philosophy, Allameh Tabatabaei University

2 Professor of Philosophy, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The source of explanatory gap is property dualism. Property dualism is shaped by the distinction between appearance and reality and was first introduced by Kripke. Thomas Nagel has also said that the reality of consciousness is dependent upon its subjective and qualitative properties while Levine proclaims the problem of explanatory gap or the question of how subjective consciousness arises from the physical structure of the brain. In Chalmers' view the hard problem of consciousness or the source of explanatory gap is the phenomenal property of experience. He represents three methodological principles that will provide the context for psychophysical law and solve the problem of explanatory gap. In this article, we consider the principles of Chalmers and then explain why Chalmers loses his commitment to the constraints and requisites of primary schemata of a given theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chalmers
 • Explanatory Gap
 • Consciousness
 • Physicalism
 • Psychophysical Law
 1. منابع

  1. دکارت، رنه، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، تهران، انتشارات سمت، 1384.
  2. کریپکی، سول اِی، نامگذاری و ضرورت، ترجمه کاوه لاجوردی، تهران، انتشارات هرمس، 1381.
   1. Chalmers, David, Conscious Mind; in search of a fundamental theory, New York and Oxford: Oxford University Press, 1995.
   2. Chalmers, David, “Availability; The Cognitive Basics of Experiencein Nature of Consciousness, Ned Block, Owen Flangan and Guven Guzelder (eds), Massachusetts: Institute of Technology, 1997a.
   3. Chalmers,David, Facing up to the problem of consciousnessin Explaining Consciousness, Jonayhan Shear (ed). Massachusetts: Institute of Technology, 1997b.
   4. Davidson, Donald, “Mental event”in Nature of Mind, David. M Rosenthal (ed), New York and Oxford: Oxford University Press, 1991.
   5. Dretske, Fred, Conscious Mindin Nature of Consciousness, Ned Block, Owen Flangan and Guven Guzelder(eds). Massachusetts: institute of technology, 1997.
   6. Heil, John, Philosophy of Mind: A Contemporary Introduction, London and New York: Routledge, 1998.
   7. Hutto, Daniel, Beyond Physicalism, Amsterdam: John Benjamin Publishing Company, 2000.
   8. Levine, Joseph, “Explanatory gap” in The MIT Encyclopedia Of The Cognitive Science, Robert A . Wilson & Frank c .Keil (eds). London: The MIT Press, 1999.
   9. Levine, Joseph, “Materialism And Qualia:The explanatory Gapin Philosophy Of Mind; Contemporary Readings, Timothy o' connor & David Robb (ed).Routledge, 2003.
   10. Kim, Jaegwon, Epiphenomenal and Supervenient Causationin Nature of Mind, David. M Rosenthal (ed). New York and Oxford: Oxford University Press, 1991.
   11. Kim, Jaegwon, Philosophy of Mind and Psychologyin Donald Davidson; Contemporary philosophy in Focus, Kirk Ludwic (ed).Cambridge University Press, 2003.
   12. Kriegel,Uriah,.“Philodophical Theories Of Consciousness: Contemporaray Western Perspectivesin The Blackwell Companion To Consciousness, Max Welmans & Susan Schneider (eds). Malden: Blackwell Publishing Press, 2007.
   13. McGinn, Colin,.“Can we solve the mind-body problem?” in Nature of Consciousness, Ned Block, Owen Flangan and Guven Guzelder(eds). Massachusetts: Institute of technology, 1997.
   14. Melenky, Andrew, A Physicalist Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
   15. Nagel, Thomas, “What is it like to be a bat?in Nature Of Mind, David. M Rosenthal (ed). New York & Oxford: Oxford University Press, 1991.
   16. Nagel, Thomas, “The Psychophysical Nexusin New Essays on The Apriori, P.Beghassian & C. Peacocke (eds). Oxford university press, 2000.
   17. Place, U.T, “Is consciousness a brain process?in Philosophy Of Mind; Classical Problems/ Contemporary Issues.Brian Beakley & Peter Ludlow (eds). Mit Press, 2006.
   18. Putnam, Hilary, “The Mental Life Of Some Machinesin Mind, Language And Reality; Philosophical Papers, volume 2. Cambridge university press, 1975.
   19. Putnam, Hilary, “The Nature Of Mental Statesin Nature Of Mind, David. M Rosenthal (ed), New York and Oxford: Oxford University Press, 1991.
   20. Rosenthal, David, “Two concepts of consciousnessin Nature Of Mind, David. M Rosenthal (ed). New York & Oxford:Oxford University Press, 1991.
   21. Shoemaker, Sydney, “The first-person perspectivein Nature of Consciousness, Ned Block, Owen Flangan and Guven Guzelder(eds). Massachusetts: Institute of technology, 1997.

CAPTCHA Image