نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه – منطق دانشگاه تربیت مدرّس

2 دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

واقعی‌گرایی یک بر نهاده هستی‌شناسانه‌ است که بر اساس آن دامنه اشیاء موجود با دامنه اشیاء واقعی، هم‌مصداق[1] است. قرائت‌ها و رویکردهای مختلفی به واقعی‌گرایی وجود دارد که یکی از آن‌ها رویکردی ‌است که به واقعی‌گرایی کلاسیک معروف شده و فیلسوفانی نظیر پلانتینگا, فاین, سَمُن, داتش و مِنزِل[2] از آن حمایت می‌کنند. دامنه مدل واقعی‌گرایی کلاسیک متغیر و سورهای آن جهان - محدود[3] است. پلانتینگا، در قرائت خود، ذوات را، به‌ عنوان اشیاء موجود واقعی، به ‌دامنه جهان‌های ممکن اضافه‌کرده، سعی ‌می‌کند تا نقش اشیاء ممکن را به‌ ذوات بسپارد. قرائت پلانتینگا از واقعی‌گرایی، دو مشکل عمده دارد: نخست اینکه ذوات, صفات کیفی محض نیستند و دوم آنکه, این قرائت نمی‌تواند فرمول‌های «بارکان» و «وجود ضروری» را توجیه‌ کند.[1]. Co-Extensive


[2]. A. Plantinga, K. Fine, N.Salmon, H. Deutsch, C. Menzel


[3]. World - Restricted

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Actualism and the Approach of Alvin Plantinga to It

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Amir Khanlo 1
 • Lotfollah Nabavi 2

1 PhD student in Philosophy - Logic, Tarbiat Modares University

2 Associate Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Actualism is an ontological thesis that according to which the domain of actual objects is same as the domain of existent objects. There are different versions of Actualism and the one known as the Classical Actualism is adopted by Plantinga, Fine, Salmon, Deutsch and Menzel. The model of the Classical Actualism has a variable domain and its quantifiers are world­–­restricted. Plantinga, in his account, adds the essences, as actual existing objects, to the domain of possible objects and tries to impart the role of possible objects to the actual ones. This approach has two main problems: first, the essences are not the purely qualitative properties and second, it fails to justify the "Barcan Formula" and Necessary Existence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Actualism
 • SQML
 • Plantinga
 • Barcan Formula
 • Conversion of Barcan Formula
 • Necessary Existence
 • Iterated Modality
 • Possibility of Aliens
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. کریپکی, شائول، ملاحظات معناشناختی در منطق وجهی، ترجمة کاوه لاجوردی، نشر ریاضی، 1963، ش1 و2.
  2. موحد، سیدضیاء، منطق موجهات، تهران، انتشارات هرمس، 1381.
  3. نبوی، لطف‌ا‌للّه، مبانی منطق موجهات، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرّس، 1383.
   1. Adams R. M, Theories of Actuality, Nous, 8, 1974, pp. 211-231.
   2. __________ , Actualism and Thisness, Synthese 49, 1981, PP. 3-41.
   3. Bennett, C, Two Axes of Actualism, The Philosophical Review 114:3, 2006a.
   4. _________ , Proxy Actualism, http://www.princeton.edu/~kbennett/papers.html, Philosophical Studies, 129/2: PP. 263-294, 2006b.
   5. Fine, K., (1985), Plantinga on the reduction of possibilist discourse. In J. Tomberlin and P. Van Inwagen, eds., Alvin Plantinga. Dordrecht: D. Reidel, pp. 145-186, 1985.
   6. Hayaki, R., Actualism and Quantified Modal Logic, a Doctorial Dissertation, Priceton Department of Philosophy, 2002.
   7. _________ , Actualism and Higher-Order Worlds, 2003. http://www.unl.edu/philosop/people/faculty/hayaki/hayaki.html.
   8. Hughes, G. E., and Cresswell, M. J., A New Introduction to Modal Logic, London: Routledge, 1996.
   9. Jager T., "An Actualist Semantics for Quantified Modal Logic", Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. 23, No 3, 1982, PP. 335-349.
   10. Kripke, S., "Semantical Considerations on Modal Logic", Acta Philosophica Fennica 16, 1963, pp. 83-94.
   11. Laycock, H., "Object",The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006, URL= http://www.science.uva.nl/~seop/entries/object.
   12. Linsky, B., and Zalta, E. N., "In Defense of "The Simplest Quantified Modal Logic". Philosophical Perspectives 8, 1994, pp. 431-458.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image