نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران

چکیده

ارسطو در کتاب متافیزیک[1]به طورکلی سه تعریف بنیادی از دانش فلسفه ارائه می‌دهد. دانش بررسی علل و اصول نخستین اشیاء، دانش بررسی موجود چونان موجود و دانش بررسی وجود نخستین (جوهر). این تعاریف سه‌گانه به‌رغم تنوع مفهومی - که خود برخاسته از تفاوت منظر و به ویژه مراحل مختلف تقرب به ذات مسئله است - نظر به حقیقتی واحد (وجود) دارند که موضوع دانش فلسفه است. علاوه بر این، به‌رغم تفسیر بعضی مفسران مبنی بر اینکه ارسطو موضوع یا موضوع‌های دیگری را نیز برای فلسفه برشمرده است با بررسی متونی که از آن‌ها چنین برداشتی شده آشکار می‌گردد که او صرفاً در صدد معرفی دانشی است که شایستگی بررسی چنین موضوعاتی را دارد نه آنکه بخواهد این امور را موضوعات انحصاری دانش فلسفی بداند. از این رو نه میان تعاریف سه‌گانه تعارضی وجود دارد و نه موضوعی غیر از این امور مطرح شده است تا اسباب تعارض در فهم وی از موضوع فلسفه باشد. در واقع ارسطو از ماهیت فلسفه تلقی‌ یگانه‌ای دارد.[1]. Metaphysics 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of Metaphysics in Aristotle's Thought

نویسنده [English]

 • Seyed Jamaledin Mir Sharafoddin

PhD student in Western Philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

In metaphysics, Aristotle has provided three definitions of philosophy. 1. Philosophy is the science of first causes and principles 2. Philosophy is the science of studying being qua being 3. Philosophy is the science of studying first being. By examining the relevant texts we show there is no inconsistency between these definitions. Indeed, each definition explains one aspect of the essence of the metaphysics: being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Metaphysics
 • Cause
 • Being
 • Substance
 • Form
 • Unity of Substance
 • First Principles
 1. منابع

  1. ارسطو، متافیزیک (ما بعدالطبیعه)، برگردان از متن یونانی دکتر شرف‌الدین خراسانی (شرف)، تهران، حکمت، 1379.
  2. ارسطو، منطق (ارگانون)، ترجمه دکتر میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه، 1378.
  3. قوام صفری، مهدی، نظریه صورت در فلسفه ارسطو، تهران، حکمت،1382.
   1. Aristotle, The Loeb classical library, London, William Heinemann Ltd & Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
   2. _________ , The Physics, trans. Philip H. Wicksteed, M.A. & Francis M. Cornford, 1957.
   3. _________ , The Metaphysics, trans. Hugh Tredennick, M.A., 1956.
   4. _________ , The Nicomachean Ethics, trans. H. Rackham, M.A., 1956.
   5. _________ , Metaphysica, trans. W. D. Ross, M.A., Hon. LL. D., 1928.
   6. _________ , Ethica Nicomachea, trans. W. D. Ross, M.A., 1925.
   7. The Works of Aristotle, translation into English under the editorship of W. D. Ross, M.A., Oxford at the Clarendon Press.
   8. The Complete Works of Aristotle, the revised oxford translation, edited by Jonathan Barnes, Princeton University Press, 1995.
   9. Aristotle’s Metaphysics, a revised text with introduction and commentary by W. D. Ross, Oxford Clarendon Press, 2 volume, 1981.
   10. Alexander of Aphrodisias, On Aristotle’s Metaphysics, translation by W.E. Dooley, S. G. Cornel University Press, 1989.
   11. Aquinas, Thomas, Commentary on Aristotle’s Metaphysics, translation with introduction by John P. Rowan, Dumbox Books, 1961.
   12. Bambragh, Renford, New Essays on Plato and Aristotle, Routledge, 1979.
   13. Brentano, Franz, On the several senses of Being in Aristotle, edited and translated by Rolf Georg, University of California Press, 1975.
   14. Irwin, T. H, Aristotle’s First Principles, Clarendon Paperbacks. Oxford, 1999.
   15. Leszl, Walter, Aristotle’s Conception of Ontology, Editrice Antenore Padova mcmLXXV, 1945.
   16. Liddell & Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, founded upon the seventh edition of Liddell & Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford at the Clarendon Press, first edition 1889.
   17. Owens, Joseph, The Doctrine of Being in Aristotelian Metaphysics (a Study in the Greek Background of Mediaeval Thought), pontificial institute of mediaeval studies, Torento, Canada, 1978.
   18. Politis, Vasilis, Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and Metaphysics, Routledge, 2004.
CAPTCHA Image