نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پونا - هند

چکیده

زیباشناسی و هستی‌شناسی نزد افلاطون جدای از یکدیگر نیستند. از این رو لازمه شناخت زیبایی، وجود است و شناخت وجود ضرورتاً به طرح مسئله زیبایی می‌انجامد. لذا زیبایی چه محسوس و چه معقول مبانی متافیزیکی ویا هستی شناختی دارد: گوهر زیبائی در نسبت با فاعل شناسنده تعریف نمی‌شود و یا در ترکیب و نظم اجزاء یک چیز نیست، به عکس زیبایی پرتو خیر است و گوهری عینی (ابژکتیو) دارد.
موضوع این مقاله تبیین پیوند زیبایی و وجود نزد افلاطون اساساً بر مبنای هیپیاس بزرگ، میهمانی و فایدروس است و بدین وسیله بیان تفاوتی است که میان زِیباشناسی افلاطون و زِیبا­شناسی مدرن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato on Beauty and Being

نویسندگان [English]

  • Saeid Binaie Motlagh 1
  • Ali Reza Ghafari 2

1 Assistant Professor of Philosophy, University of Isfahan

2 PhD student at Pune University - India

چکیده [English]

Contrary to modern aesthetics, in Plato beauty is related to being. So, the essence of beauty should be envisaged in relation to being. For instance, beauty in Phaedrus is defined as radiation or splendor of the Good. From this follows that beauty is objective reality: a beautiful thing is not beautiful because one judges it to be so; it is beautiful in itself, independently of human mind.
The aim of this paper is to examine the relationship between beauty and being in Symposium and Phaedrus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • the Good
  • Being
  • Beauty

منابع

1-       احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز،چاپ دوازدهم، 1385.
2-       ارسطو، متافیزیک، ترجمة شرف الدین خراسانی، تهران، نشر گفتار، 1367.
3-       افلاطون، دورة آثار، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، خوارزمی، 1380.
4-       بینای مطلق، محمود، نظم و راز، تهران، هرس، 1385.
5-       بینای مطلق، سعید، بررسی و نقد زیبایی و کمال از نظر آنانداکوماراسدامی، در پژوهش‌نامة فرهنگستان هنر،1387، شماره 9.
6-       خراسانی، شرف الدین، نخستین فیلسوفان یونان، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ سوم، 1370.
7-       شمس مغربی، دیوان در هفت شهر عشق، تهران، کتابفروشی حافظ، 1367.

ب- لاتین

8-       Cassirer, Ernst, La Philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 1966.
9-       Coomaraswamy, K. Ananda, Christian and Oriental Philosophy of   Art, New York, Dover Publications, 1956.
10-    Diogène Laërce, Vie, doctrine et Sentences des Philosophes illustres, vol. I, Paris, Garnier- Flammarion, 1965.
11-    Ficino, Marsilio, Commentary on Plato’s Symposium, On Love, translated…by Sears Jayne, Connecticut, Spring Pablications, 1985.
12-    Ficino, Marsilio, the phaedran Charroteer, introduction, texts, translation by Michael J.B. Allen, Los Angeles, University.California Press, 1981.
13-    Kirk, G.S. and …, Les Philcosophes Presocratiques, traduit de l’anglais par H.-A.de Weck, Paris, Cerf, 1995.
14-    Mattei, Jean- Fransoi, Platon et le miroir du my the, de l’age d’or à l’Atlanticle, Paris, Puf, 1995.
15-    Panofsky, Erwin, Idea, Paris, Gallimard, 1989.
16-    Sherrigham, Marc, Introduction, à la Philosophie esthètique, Paris, Payot, 1992.
17-    Verdenius, W.J, Mimesis: Plato’s Doctrine of Artistic Imitation and it Meaning to us, Leiden, E.J. Brill, 1972.
 
 
CAPTCHA Image