نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مهم‌ترین رویکردهای الهیاتی در دورة معاصر، الهیات سلبی است. این رویکرد به‌رغم آنکه امروزه در الهیات جدید، به جد، مورد توجه و اقبال الهیدانان است، در میان مؤلفان داخلی به درستی شناخته نشده است. در این نوشته، تلاش شده است که در ابتدا تعاریف و برداشت‌های مختلف از الهیات سلبی ارائه، تحلیل و نقد شود و سپس با اختیار تعریفی نسبتاً جامع از این رویکرد الهیاتی، بن‌مایه‌های الهیات سلبی تشریح گردد. با تحلیل تعریف‌ها و بن‌مایه‌های الهیات سلبی می‌توانیم این شاخة‌ الهیات را از منظری تازه و با نگاهی نو بنگریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Theoretical Approach to Negative Theology

نویسندگان [English]

  • Ghasem Kakaie 1
  • Ashkan Bahrani 2

1 Associate Professor of Shiraz University

2 Master student of Shiraz University

چکیده [English]

One of the most important attitudes in the contemporary theology is the negative theology. Although this approach has been accepted and pursued seriously by many modern theologians, many authors in Iran have not a clear understanding of it. In this paper we firstly review, analyze and criticize different views concerning the nature of the negative theology. Then we will choose a relatively comprehensive definition of the negative theology based on which we can explain dimensions, problems, subjects and elements of this kind of theology. In this way, we can have a new perspective of this branch of theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negative Theology
  • Exaltation
  • Letting Go and Letting Be
  • Negation and Affirmation
  • Negative Metaphors
  • Ontological Dimension
  • Epistemological Dimension
  • Linguistic Dimension

منابع

1-       استیس، و الترترنس، عرفان و فلسفه، بهاء‌الدین خرمشاهی، سروش، 1384.
2-       الیاده، میرچا، رساله در تاریخ ادیان، جلال ستاری، سروش، 1385.
3-       پورجوادی، نصرالله، درآمدی به فلسفة افلوطین، مرکز نشر دانشگاهی، 1378.
4-       توکلی، غلامحسین، الهیات سلبی، نامة حکمت، سال پنجم، شمارة 1، 1386.
5-       چیتیک، ویلیام، عوالم خیال: ابن عربی و مسئلة اختلاف ادیان، قاسم کاکایی، هرمس، 1385.
6-       زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجدان، سروش، 1383.
7-       شبستری، شیخ محمود، گلشن‌راز، با مقدمه و تصحیح و توضیحات صمد موحد، کتابخانة طهوری، 1368.
8-       شفیعی کدکنی، محمدرضا، دفتر روشنایی از میراث عرفانی بایزید بسطامی، سخن، 1384.
9-       ______________ ، نوشته بر دریا از میراث عرفانی، ابوالحسن خرقانی، سخن، 1385.
10-    ______________ ، غزلیات شمس تبریز، مقدمه، گزینش و تفسیر: م.ر. شفیعی کدکنی، سخن، 1387.
11-    علیزمانی، امیرعباس، سلب یا سکوت؟ بررسی و نقد الهیات سلبی فلوطین، اندیشة دینی، 1383، ش ۱۲.
12-    ______________ ، سخن گفتن از خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1386.
13-    قشیری، عبدالکریم بن هوازن، رسالة قشیریه، ابوعلی عثمانی، علمی فرهنگی، 1385.
14-    کاکایی، قاسم، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، انتشارات هرمس، 1382.
15-    کربن، هانری، تاریخ فلسفة اسلامی، جواد طباطبایی، کویر، 1380.
16-    مایر، فریتس، بهاء ولد: زندگی و عرفان او، مریم مشرف، مرکز نشر دانشگاهی، 1382.
17-    ملکیان، مصطفی، اقتراح سنت‌گرایی، نقد و نظر، سال چهارم، 1377، شماره‌های 16و 15.
18-    Benor, Ehud, “Meaning and Reference in Maimonides Negative Theology”, The Harvard Theological Review, Vol 88, No.3, pp.339-360, (Jul, 1995).
19-    Franke, William, “Apophasis and the turn of philosophy to religion”, International Journal of philosophy of Religion 60, pp.61-76, 2006.
20-    Kenney, John Peter, “The Critical Value of Negative Theology” The Harvard Theological Review, vol. 86, No.4, pp.439-453, (oct, 1993).
21-    Kenny, Anthony, the unknown god, London & NY, continuum, 2005.
22-    King, Winston, “Negation as a Religious category” The journal of Religion, vol.37, No.2, pp. 105-118, (Apr, 1957)
23-    Kugler, Peter, “The Meaning of Mystical Darkness” Religious studies, 41, pp.95-105, 2005.
24-    Mortley, Raoul, “The Fundamentals of the Via Negativa”, The American Journal of Philesophy, Vol.103, No.40, pp. 429-439, 1982.
25-     Priest, Ann-Marie, “Woman as God, God as woman: Mysticism, Negative Theology, and Luce Irigaray”, The Joumal of Religion, Vol. 83, No.1, pp.1-23, 2003.
26-    Turner, Denys, The Darkness of God: Negativity in Christian Mysticism, Cambridge University Press, 1995.
27-    ____________________,“The Darkness of God and the Eucharistic Presence”, Modern Theology, 15: 2, pp. 143-158, 1999.
28-    Williams, Janet, “Judging Judgment: An Apophatic Approach” Theology Today, 58, 4, pp. 541-553, 2002.
 
CAPTCHA Image