نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم ‌و ‌تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ارسطو به هنگام بررسی ویژگی‌های قوه ناطقه، به دلیل مواجه بودن با دو اصل از اصول خود، به عقلی به نام «عقل فعال» روی می‌آورد. ابهام ناشی از اختصار وی در بیان ماهیت و جایگاه عقل فعال و عدم بهره‌گیری از تنوع در اصطلاحات، تفاسیر مختلف و گاه معارضی را از سوی مفسران سبب می‌گردد، به گونه‌ای که عقیده وی نسبت به جایگاه واقعی عقل فعال، در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. اما با نگرشی تحلیلی به کلیه احتمالات ممکن در خصوص جایگاه عقل فعال و تکیه بر متون و مبانی ارسطو، می‌توان تنها یک احتمال را با آراء ارسطو سازگارتر دانست. بر پایه این تفسیر ارسطو سه عقل را در نظر دارد: عقل فعال بیرون از نفس انسان؛ عقل فعال (بالفعل) درون نفس انسان و عقل منفعل که دو مورد اخیر با هم متحدند و جنبه‌های فعلی و امکانی حقیقت واحدی را تشکیل می‌دهند. پذیرش این تفسیر علاوه بر جمع میان تفاسیر مختلف، می­تواند به یک نزاع مهم تاریخی پایان بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aristotle on the Ontological State of the Active Intellect

نویسندگان [English]

 • : Noushin Abdi Savejian 1
 • Mohammad Saeedimehr 2

1 PhD student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Professor in Philosophy and Islamic Theology

چکیده [English]

Considering the characteristics of thought, Aristotle inclines in his On the Soul toward accepting the reality of a kind of intellect which is almost called "active intellect".  His vague terminology and short statements concerning the ontological state of this intellect, however, has led to different, and in some cases, contradictory commentaries. In this paper, adopting a rigorous analytical approach to the issue along with appealing to Aristotle's own philosophical principles and texts, we propose a new interpretation according to which Aristotle believes in three kinds of  intellect; an external active intellect (outside the human soul), an internal active intellect (inside the human soul) and a passive intellect so that the second and third are actually the same and consist in the actual and potential aspects of the single human intellect.  As it is shown, this interpretation could be justified by several textual evidence and put an end to an old historical dispute

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aristotle Thought
 • Passive Intellect
 • Active Intellect
 • Actual Intellect
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. ارسطو، درباره نفس، ترجمه دکتر علیمراد داودی، حکمت، تهران، چاپ چهارم، 1378.
  2. داودی، علیمراد، عقل در حکمت مشاء از ارسطو تا ابن سینا، دهخدا، تهران، چاپ اول، 1349.
  3. قوام صفری، مهدی، نظریه صورت در فلسفه ارسطو، حکمت، تهران، چاپ اول، 1382.
   1. Aristotle, Generation of Animals, translated by A. Platt, in The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, Sixth printing, Princeton University press, 1995a.
   2. Aristotle, Metaphysics, translated by W. D. Ross, in The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, Sixth printing, Princeton University press, 1995b.
   3. Aristotle, Nicomachean Ethics, translated by W. D. Ross, revised by J, O, Urmson, in The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, Sixth printing, Princeton University press, 1995c.
   4. Aristotle, On Generation and Corruption, translated by H. H. Joachim, in The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, Sixth printing, Princeton University press, 1995d.
   5. Aristotle, On the Soul, translated by J. A. Smith, in The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes, Sixth printing, Princeton University press, 1995e.
   6. Copleston, S. J. Fredric, A History of Philosophy, vol. 1, Newman Press, Westminster, Maryland, 1946.
   7. D'Onofrio, Sandro, The Metaphor of Light and the Active Intellect as Final Cause: De Anima ш. 5,http://www.bu.edu.wcp/Papers/AnciDono.htm
   8. Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, vol. 6: Aristotle: Cambridge University Press, 1981.
   9. Ross, Sir David, Aristotle, Sixth edition, Routledge, 1995.

  ب- لاتین

   

CAPTCHA Image