نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، فلسفة جدید از زاویة الهیات سلبی بررسی شده است و نویسنده در پی نشان دادن آن است که در دورﺓ یونانی و مسیحی، غلبه با الهیات تشبیهی است ولی از رنسانس به این سو با تأثیرپذیری از دانش جدید و عوامل دیگر، تدریجاً نوعی از الهیات سلبی به معنای فاصلة خدا از انسان و جهان رایج می‌شود و نقشی اساسی در فلسفة جدید و دیدگاه‌های فیلسوفان این دوره ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretation of the Modern Philosophy on the Perspective of Negative Theology

نویسنده [English]

 • Hamed Shivapoor

PhD student in Philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

In this paper, modern philosophy is regarded from the perspective of negative theology. The author shows that the anthropomorphic theology were dominant in Greek and Christian period; but after Renaissance, under the effect of new science and other causes, gradually a type of negative theology emerged and according to which, and in thoughts of thinkers, God distanced from man and world. This type of theology plays an important role in modern philosophy and the view of philosophers in modern ages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Negative Theology
 • Anthropomorphism
 • Greek Period
 • Christianity
 • Modern Period (Modernity)
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آرمسترانگ، کرن، خداشناسی از ابراهیم تا کنون، ترجمة محسن سپهر، نشر مرکز، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴.
  2. ارسطو، ما بعد الطبیعه (متافیزیک) ،ترجمة شرف الدین خراسانی، انتشارات حکمت، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۵.
  3. اسپینوزا، باروخ، اخلاق، ترجمة محسن جهانگیری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ دوم (با تجدید نظر)، ۱۳۷۶.
  4. افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ترجمة محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران. چاپ سوم، ۱۳۸۰.
  5. بوبر، مارتین، کسوف خداوند، ترجمة عباس کاشف و ابوتراب سهراب، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۰.
  6. پارکز، هنری بمفورد، خدایان و آدمیان، ترجمة محمد بقایی (ماکان)، انتشارات قصیده، تهران، ۱۳۸۰.
  7. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، مترجمان: امیرحسین آریان‌پور، فتح‌الله مجتبایی و هوشنگ پیرنظر، جلد دوم (یونان باستان)، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۲.
  8. رابرتسون، آرچیبالد، عیسی اسطوره یا تاریخ، ترجمة حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱۳۷۸.
  9. فلاماریون، کامیل، خدا در طبیعت، ترجمة خسرو وارسته، طابع و ناشر: حاج میرزا علی فرشچیان، تهران، ۱۳۰۶.
  10. فلوطین، دورﺓ آثار فلوطین، ترجمة محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۶.
  11. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة ابراهیم دادجو، ج۲، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۷.
  12. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمة داریوش آشوری، ج۷، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۷.
  13. کاسیرر، ارنست، ترجمة روشن‌اندیشی، ترجمة نجف دریابندری، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۷۲.
  14. کتاب مقدس، ترجمة فارسی، قابل دسترس در این سایت: http://www.onlinekelisa.com/Bible.htm
  15. کوستلر، آرتور، خوابگردها، ترجمة منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۱.
  16. کیوپیت، دان، دریای ایمان، ترجمة حسن کامشاد، طرح نو، تهران، ۱۳۷۶.
  17. گریفین، دیوید ری، خدا و دین در جهان پسامدرن، ترجمة حمیدرضا آیت‌اللهی، مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه، تهران، ۱۳۸۱.
  18. نصر، سید حسین، معرفت و معنویت، ترجمة ان‌شاءالله رحمتی، دفتر نشر و پژوهش سهروردی، تهران، ۱۳۸۰.
  19. نیچه، فردریش، حکمت شادان، مترجمان: جمال آل‌احمد، سعید کامران و حامد فولادوند، انتشارات جامی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۰.
  20. همیلتون، ادیت، سیری در اساطیر یونان و رم، ترجمة عبدالحسین شریفیان، انتشارات اساطیر، ۱۳۷۶.
  21. هومر، اودیسه، ترجمة سعید نفیسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۳۴۴.
  22. هومر، ایلیاد، ترجمة سعید نفیسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، ۱۳۴۲.
  23. هیوم، دیوید، تاریخ طبیعی دین، ترجمة حمید عنایت، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ دوم، ۱۳۵۶.
   1. Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company, available in: http://www.newadvent.org/cathen
   2. Davies, A. Powell, The meaning of the Dead Sea Scrolls, New American Library, New York, 1956.
   3. Davies, Oliver and Turner, Denys, Silence and the Word (Negative Theology and Incarnation), Cambridge University Press, 2004.
   4. Descartes, René, Philosophical Essays and Correspondence, Edited, with Introduction, by Roger Ariew, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/Cambridge, 2000.
   5. Edwards, Paul, (Editor), Encyclopedia of philosophy, Macmillan Publishing, New York, reprinted edition, 1972.
   6. Eliade, Mircea, (Editor), The Encyclopedia of Religion, Macmillan, New York, London, 1987.
   7. Encyclopedia Americana, Americana Corporation, New York, 1975.
   8. Hastings, James (Editor), Encyclopedia of Religion and Ethics, T&T Clark, London, New York, reprinted: 1994, 2003.
   9. Huxley, Julian, Essays of a biologist, Alfred A. Knopf Inc., New York, 1925.
   10. Kant, Immanuel, Critique of pure reason, translated by: Paul Guyer and Allen W. Wood, Cambridge university press, 1998.
   11. Krik, G.S., Raven, J.E., Schofield, M., The Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, 1991.
   12. Magazis, George A. (Editor), Langestcheidt’s standard Greek Dictionary, Langestcheidt, 1996.
   13. Pascal, Blaise, Pensées (Great Books of the Western World, vol.33: Pascal), Editor: Robert Maynard Hutching, The University of Chicago, 1952.
   14. Routledge Encyclopedia of philosophy, Routledge, London and New York, 1998.
   15. Sartre, Jean-Paul, Being and Nothingness, translated by: Hazel E. Barnes, Washington square press, New York, 1975.

  24.   ب- لاتین

   

   

   

   

CAPTCHA Image