نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه‌-‌منطق دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

3 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

 پس از معرفی مسئله ابهام و پارادوکس خرمن در فلسفه زبان و توصیفی از نسخه استاندارد نظریه معرفتی درباره ابهام، نتایج این نظریه در دو موضع مورد نقد قرار می‌گیرد. نخست اینکه توجیه معرفت شناختی نظریه مستلزم پارادوکس‌هایی مشابه پارادوکس خرمن است؛ و دوم اینکه توضیح روانشناختی مناسبی برای شهودهای مخالف نظریه وجود ندارد. نتیجه این خواهد بود که نظریه معرفتی نتوانسته از عهده وظایف یک نظریه درباره ابهام برآید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vagueness, a Critical Review of a Counter-Intuitive Theory

نویسندگان [English]

 • Davoud Hosseini 1
 • Zia Movahed 2
 • Lotfollah Nabavi 3
 • Seyed Mohammad Ali Hojatti 4

1 PhD student in ‌ ‌ ‌ Logic of Tarbiat Modares University

2 Professor of the Research Institute of Iranian Wisdom and Philosophy

3 Associate Professor of Tarbiat Modares University

4 Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this paper, at first, we describe the standard version of epistemic theory of vagueness. After that we criticize two parts of that theory: first we argue that its solution to the epistemic problem entails paradoxes other than sorites; then we argue that the theory cannot justify its counter-intuitiveness. We will conclude that these objections can refute the standard version of epistemic theory of vagueness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vagueness
 • Borderline-Cases
 • Sorites Paradox
 • Intuition
 • Inexact Knowledge
 1. منابع

  1. Cargile, James, "The Sorites Paradox", British Journal for the Philosophy of Science 20, pp. 193-202, Reprinted in Keefe & Smith eds, 1996.
  2. Gomez-Torrente, Mario, "Two Problems for an Epistemicist View of Vagueness", in E. Villanueva (ed.), Philosophical Issues VIII: Truth, Ridgeview, Atascadero (California), 1997.
  3. Gomez-Torrente, Mario, "Vagueness and Margin for Error Principles", Philosophy and Phenomenological Research, 2002, 64, pp. 107-26.
  4. Keefe, Rosanna, Theories of Vagueness, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
  5. Keefe, Rosanna & Smith, Peter eds, Vagueness: A Reader, Massachusetts: MIT Press, 1996.
  6. McGee, Van & McLaughlin, Brian P, "Review of Vagueness", by Timothy Williamson, Linguistics and Philosophy, 1998, 21, pp. 221-35.
  7. Russell, Bertrand, (1923), "Vagueness", Australasian Journal of Philosophy and Psychology 1, pp. 84-92, Reprinted in Keefe & Smith eds, (1996).
  8. Sainsbury, Mark, "Vagueness, Ignorance and Margin for Error", (Critical Notice of Timothy Williamson: Vagueness), British Journal for the Philosophy of Science, 1995, 46, pp. 589-601.
  9. Sainsbury M. and Williamson T, "Sorites, In Hale B and Wright", C (eds.) A Companion in the Philosophy of Language, Oxford: Blackwell, 1997, pp. 458–484.
  10. Sorensen, Roy, A, Blindspots, Oxford: Clarendon Press, 1988.
  11. Tye, Michael, "Sorites Paradoxes and the Semantics of Vagueness", in Tomberlin, J (ed.), Philosophical Perspectives: Logic and Language. Atascadero, California: Ridgeview, 1994.
  12. Williamson, Timothy, "Inexact Knowledge", Mind, 1992a, 101, pp. 217-42.
  13. Williamson, Timothy, (1992b), "Vagueness and Ignorance", Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume 66, pp. 145-62, Reprinted in Keefe & Smith eds, (1996).
  14. Williamson, Timothy, "Vagueness", London: Routledge, 1994.
  15. Williamson, Timothy, "Wright on the Epistemic Conception of Vagueness", Analysis, 1996, 56, pp. 39.
  16. Williamson Timothy, "Reply to Commentators", Philosophy and henomenological Research, Vol. 57, 1997a, No. 4, pp. 945-953.
  17. Williamson, Timothy, "Imagination Stipulation and Vagueness", in Villanueva, E (ed.) Philosophical Issues: Truth, Atascadero: Ridgeview, 1997b
  18. Williamson, Timothy, "Reply to McGee and McLaughlin", Linguistics and Philosophy, 2004, 27, pp. 113–22.
  19. Wright, Crispin, "The Epistemic Conception of Vagueness", Southern Journal of Philosophy (Supplement), 1995, 33, pp. 133-59.

   

   

CAPTCHA Image