نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه گرایش منطق دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد دانشکده فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریة‌ تصوری معنا عبارت از آن است که معنای واژه‌ها را تصورات ذهنی بدانیم. به این نظریه‌ که مدافع اصلی آن لاک است (گر چه مبدع آن نیست)، امروزه توجه چندانی نمی‌شود زیرا مشکلات متعددی دارد که به آن‌ها به خوبی پاسخ داده نشده است. در این مقاله به یک جنبة‌ خاص از این نظریه، یعنی دلالت‌شناسی اسم عام پرداخته می‌شود. علاوه بر اینکه موضع لاک دربارﺓ‌ مفهوم تصور و اسم عام تشریح می‌شود، اصلاحاتی برای این نظریه پیشنهاد می‌شود که به عقیدﺓ‌ نگارندگان می‌تواند موضع این نظریه را تقویت کند. در این مقاله نشان داده خواهد شد که چگونه استفاده از مفهوم کلاس می‌تواند تا حدی مشکلات این نظریة معنا را رفع کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantics of Ideational Theory of Meaning: General Term in Philosophy of Language of Locke

نویسندگان [English]

 • Maziar Chitsaz 1
 • Seyed Mohammad Ali Hojatti 2
 • Lotf Allah Nabavi 3
 • Ali Akbar Ahmadi Aframjani 4

1 Assistant Professor of Philosophy, Mofid University, PhD student in Philosophy, Logic, Tarbiat Modares University

2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Professor, Faculty of Philosophy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Philosophy, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

The ideational theory of meaning is the theory according to which the meaning of words is subjective ideas. This theory whose main defender (though not innovator) is Locke, has not been regarded greatly nowadays, because there are several problems which have not been resolved. In this paper, we focus on a specific aspect of this theory, namely: the semantics of general terms. First, we explain Locke’s definition of "Idea" and his position on "General Terms"; then we propose some suggestions that we believe could support and modify this theory. Finally, by using the concept of “Class” we show how some problems of the ideational theory of meaning can be resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theory of Meaning
 • Idea
 • Locke
 • Philosophy of Language
 • General Term
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. آلستون, و. پ؛ فلسفة زبان، ترجمه: ا. ایرانمنش و ا. جلیلی, تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1381.
  2. لاک, ج؛ جستاری در فهم بشر، ترجمه: ر. شفق, تهران، شفیعی، 1381.
  3. ماهر, ج؛ چامسکی، ترجمه: م. شکوفه, تهران، نشر شیرازه، 1379.
   1. Aronson, C, and Douglas Lewis, "Locke on Mixed Modes, Knowledge and Substances", Journal of the History of Philosophy 1970, 8, 193-199.
   2. Ashworth, E.J, Locke on Language, In Locke, edited by Vere Chappell. OxfordUniversity Press, 1998.
   3. Aspelin, Gunnar, Idea' and 'Perception' in Locke's Essay, In Locke on Human Understanding: Selected Essays, edited by Ian C. Tipton, Oxford University Press, 1977.
   4. Atherton, Margaret, The Inessentiality of Lockean Essences, In Locke, edited by Vere Chappell. OxfordUniversity Press, 1998.
   5. Berkeley, George, Philosophical Works, Edited by Michael Ayers, London: Dent, 1975.
   6. Bolton, Martha Brandt, Substances, Substrata and Names of Substances in Essay, In Locke, edited by Vere Chappell, Oxford University Press, 1998.
   7. Bolton, Martha Brandt, The Relevance of Locke's Theory of Ideas to his Doctrine of Nominal Essence and Anti-Essentialist Semantic Theory, In Locke on Human Understanding: Selected Essays, edited by Ian C. Tipton, Oxford University Press, 1977.
   8. Booch, Grady, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson, The Unified Modeling Language Reference Manual, Massachusetts: Addison Wesley, 1999.
   9. ____________ , The Unified Modeling Language User Guide, MA: Addison-Wesley, 2005.
   10. Campbell, John, Locke on Qualities, In Locke, edited by Vere Chappell, Oxford University Press, 1998.
   11. Chappell, Vere, ed, Locke, Oxford University Press, 1998.
   12. Dummett, Michael, What is a Theory of Meaning?, In Truth and Meaning: Essays in Semantics, edited by Gareth Evans, 67-137. New York: OxfordUniversity Press, 2005.
   13. Greenlee, Douglas, Lockes's Idea of 'Idea', In Locke on Human Understanding: Selected Essays, edited by Ian C. Tipton, Oxford University Press, 1977.
   14. Kretzman, Norman. The Main Thesis of Locke's Semantic Theory, In Locke on Human Understanding: Selected Essays, edited by Ian C. Tipton, Oxford University Press, 1977.
   15. Lowe, E.J, Locke on Human Understanding, Routledge, 1995.
   16. Mackie, J.L, Problems from Locke,OxfordUniversity Press, 1976.
   17. Putnam, Hilary, The Meaning of 'Meaning, In Mind, Language and Reality, CambridgeUniversity Press, 1975.
   18. Sternberg, Robert, Cognitive Psychology, 4th, 2006.
   19. Tipton, Ian C, Locke: Reason and Experience, Open University Press, 1983.
   20. Tomida, Yasuhiko, Inquiries into Locke's Theory of Ideas, Olsm, 2001.

  ب- لاتین

   

   

CAPTCHA Image