نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران

2 دانشجوی دوره دکترا فلسفه عصر جدید، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

کارنپ به عنوان شاخص‌ترین نماینده پوزیتیویست‌های منطقی جمله مشهوری دارد مبنی بر اینکه مابعدالطبیعه بی‌معنا است. در نگاه اوّل به نظر می‌رسد که هرگونه باور مذهبی، به خصوص باور به خدا، با چهارچوب فلسفۀ کارنپ ناسازگار است. از آنجا که کارنپ اخلاق را نیز مانند مابعدالطبیعه بی‌معنا می‌داند ولی رفتارهای اخلاقی را با ارزش می‌شمارد، شاید به نظر برسد که در چهارچوب کارنپی حداکثر بتوان رفتارهای مذهبی را نیز، در عین بی‌معنا بودن ادّعاهای مذهبی، با ارزش تلقّی کرد. برخلاف داوری عجولانۀ بالا، گرچه باور به خدای فلاسفه در چهارچوب فلسفۀ کارنپ جایگاهی ندارد، اما باور به خدای ادیان با مبانی فلسفی کارنپ کاملاً سازگار است. در نظر کارنپ تنها تجربه است که منشأ شناخت قرار می‌گیرد و تمام احکام تجربی صرفاً احتمالی هستند. در عین حال، باور به درستی احکام تجربی کاملاً معقول است، گرچه این احکام ضرورتاً صادق نیستند. در این مقاله نشان داده می‌شود که به همان نحوی که احکام علوم تجربی در نزد کارنپ مقبول واقع شده و تثبیت می‌شوند، می‌توان گزاره‌های دینی از جمله ادّعاهای ادیان دربارۀ خدا را در چهارچوب کارنپی به طور معقول تثبیت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of the Belief in God in Carnapian Philosophical Framework

نویسندگان [English]

  • Seyed Masoud Moosavi Karimi 1
  • Seyed Hosein Pardechi 2

1 Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran

2 PhD student in Modern Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Carnap, the most prominent logical positivist, has a famous sentence that metaphysics is nonsense. At the first glance, it seems that any religious belief, especially the belief in God, is illegitimate according to Carnap’s philosophical principles. Since Carnap holds the same view regarding the meaningfulness of ethical beliefs and at the same time regards ethical behaviour valuable, it looks in similar way that at its best, in Carnapian framework, it might be reasonable to value following religions and to reject religious belief simultaneously. However, contrary to such superficial judgment, though the belief in philosophers’ God has no place in Carnap’s philosophical framework, the belief in religions’ God is totally consistent with his philosophical principles. For Carnap, experience is the only source of knowledge and all empirical judgements are merely probable. However, it is reasonable to believe and be certain about the truth of empirical sentences. Here, we show that one can establish one’s belief in religious factual claims, including claims about God, in the same way that Carnap establishes his belief in the claims of natural sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rudolf Carnap
  • Confirmability
  • Meaningfulness
  • Religious Belief
  • Proof of the Existence of God
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
پترسون، مایکل، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، و دیوید بازینجر. عقل و اعتقاد دینی. ترجمۀ احمد نراقی و ابراهیم سلطانی. تهران: نشر طرح نو، 1383.
سویینبرن، ریچارد. «برهان نظم»، ویراستۀ آر. داگلاس گایوت و برندن استیمون. ترجمۀ هاشم مروارید. در: رویکردهای معاصر در معرفت­شناسی دینی. تهران: نشر نی، 1397.
ب- منابع لاتین:
Carnap Rudolf. “Carnap’s Intellectual Autobiography”. in The Philosophy of Rudolf Carnap. Ed. Paul Arthur Schilpp. Northwestern University, IL, Open Court, 1963.
Carnap Rudolf. “Empiricism, Semantics and Ontology”. in A Study in Semantics and Modal Logic. The University of Chicago Press, 1950.
Carnap Rudolf. “Empiricism, Semantics and Ontology”. in A Study in Semantics and Modal Logic. The University of Chicago Press, 1950.
Carnap Rudolf. “Intellectual Autobiography”. in The Philosophy of Rudolf Carnap. ed. P. A. Schilpp. La Salle, IL: Open Court, 1963.
Carnap Rudolf. “Testability and meaning 2”. in Philosophy of Science. Vol. 3, No. 4. The Chicago University Press, 1937. http://www.jstor.org/stable/184580.
Carnap Rudolf. “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language”. in Logical Positivism. ed. A. J. Ayer. Toronto: Collier-Macmillan, 1959. http://www.scribd.com/pdfs.
Carnap Rudolf. Philosophy and Logical Syntax. Bristol: Thoemmes Press, 1996.
Carnap, Rudolf. “Testability and Meaning 1”. in Philosophy of Science, Vol. 3, No. 4. The University of Chicago Press, 1936. http://www.jstor.org/stable/184400.
Collins, Robin. “The Fine-Tuning Design Argument”. in Michael J. Murray (Author). Reason for the Hope Within, 1999.
Moosavi Karimi, SeyedMasoud. Carnap and Quine on Analyticity. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ottawa, 2012.
Russell, Bertrand. Why I Am Not a Christian and Other Essays on Religion and Related Subjects. London: Routledge, 2004.    
CAPTCHA Image