نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

ذیل مسئلة توحید افعالی، پرسش مهمی وجود دارد و آن اینکه آیا علم پیشین الهی و فعل اختیاری انسان سازگارند؟ اشاعره که علم پیشین و اختیار انسان را ناسازگار می‏دیدند، نتوانستند معنایی برای فاعلیت انسان بیابند تا از جبر سر در نیاورد. از نظر آنان، علم پیشین خداوند، به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی، سبب و علت هر چیزی و از جمله افعال انسان است. در این میان، فعالیت‏های فخررازی بیشتر به چشم می‏آید که در این نوشتار یکی از دلایل وی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، هفت پاسخ نقل و بررسی شده است. برخی پاسخ‏ها در سنت غربی، برخی در سنت اسلامی و برخی مشترک است. در نهایت، راه حلی با توجه به دو راه حل دیگر، پیشنهاد و تبیین شد. پیچیدگی‏هایی که برای فهم علم مطلق خداوند (به ویژه پیش از آفرینش موجودات) وجود دارد، موجب شده که پروندة این مسئله از منظر فلسفی همچنان گشوده بماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying affirmatory and nugatory answers to the incompatibility of Divine foreknowledge and human free will

نویسنده [English]

  • Hojjat Mangenehchi

Ph.D. of Islamic Philosophy and Theology,, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Following the issue of Monotheism of Actions, there is an important question that is whether Divine foreknowledge and human free will are compatible or not? Ash’arites who believed in the incompatibility of foreknowledge and human free will, could not find a meaning for man’s agency in order not to understand the compulsion. They believed that Divine foreknowledge is absolutely the reason and cause of everything including the man’s actions. Among this the works of Fakhr Razi are more visible, that in this writing, one of his reasons has been studied. Next seven results have been narrated and studied. Some results in western and Islamic traditions are common. Finally considering the other two consequences, a solution was suggested and clarified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Fakhr Razi
  • God
  • Foreknowledge
  • Human Free Will
  • Solutions

1- فارسی:

ابن سینا (1390)، الإشارات و التنبیهات، به اهتمام: محمود شهابی خراسانی، چاپ دوم، تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
اشعری، علی بن اسماعیل (1400)، مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین، چاپ سوم‏، بیروت: دار النشر.
آلستون، ویلیام پی. (1383)، دربارۀ دین، مترجم: مالک حسینی و ...، چاپ اول، تهران: انتشارات هرمس.
پترسون، مایکل و .... (1379)، عقل و اعتقاد دینی، مترجم: نراقی، احمد، سلطانی، ابراهیم، چاپ سوم، تهران: انتشارات طرح نو.
تالیافرّو، چارلز. (1382)، فلسفۀ دین در قرن بیستم، مترجم: انشاء الله رحمتی، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
التفتازانی، سعد الدین (1409)، شرح المقاصد، الطبعة الاولی، قم: الشریف الرضی.
دیویس، برایان (1391)، درآمدی بر فلسفۀ دین، مترجم: ملیحه صابری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
الرازی، فخر الدین (1407)، المطالب العالیة من العلم الإلهی‏، تحقیق: حجازی سقا، بیروت: دار الکتاب العربی‏، الطبعة الاولی.              
الشیرازی، صدرالدین (1391)، الشواهد الربوبیة، چاپ دوم، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
الشیرازی، صدرالدین (1422)، المبدأ و المعاد، قدمه و صححه الآشتیانی، السید جلال الدین، الطبعة الثالثة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
الشیرازی، صدرالدین (1981)، الحکمة المتعالیة، الطبعة الثالثة، بیروت: دار إحیاء التراث.
الطباطبایی، محمد حسین (1416)، نهایة الحکمة، الطبعة الثالث عشر، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
الطوسی، خواجه نصیر الدین (1405)، رسائل خواجه نصیر الدین طوسى، چاپ دوم، بیروت: دار الأضواء ‏.
الطوسی، خواجه نصیر الدین (1985)، تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل، چاپ دوم‏، بیروت: دار الأضواء.
الغزالی، ابو حامد (1994)، تهافت الفلاسفة، الطبعة الاولی، بیروت: دار و مکتبة الهلال.
قدردان قراملکی، محمد حسن (1384)، نگاه سوم به جبر و اختیار، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کویین، فیلیپ ال. و ... (1391)، صفات خدا، مترجم: رضا بخشایش،  چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
میرداماد (1374)، القبسات، به اهتمام دکتر مهدی محقق، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
همیلتون، کریستوفر (1392)، فلسفۀ دین، مترجم: مُنا موسوی، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

2- لاتین:

Aquinas, Thomas (2017). Summa Theologica, Translated by Fathers of the English Dominican Province, Ohio: Pinnacle Press.
Swinburne, Richard (1977). The Coherence oF Theism, Oxford: Clarendon Press.
CAPTCHA Image