نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانشیار دانشکده فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

دنیل دنت در کتاب از باکتری تا باخ، دیدگاه خاصی دربارۀ آگاهی ارائه می‌کند. به نظر دنت، آگاهی، در کنار سایر پدیده‌ها، باید به وسیله علوم فیزیکی بررسی شود. برای رسیدن به این منظور، دنت می‌کوشد شکل‌گیری آگاهی را حاصل فرایندهای غیرهوشمند در طراحی ارگانیسم‌ها نشان دهد. مهم‌ترین فرایند طراحی غیرهوشمند، فرگشت به وسیله انتخاب طبیعی است. علاوه بر فرگشت زیستی در طراحی مغز، طراحی فرهنگ بشری و زبان نیز در فرایندی که دنت آن را فرگشت فرهنگی می‌نامد، انجام شده است. درواقع، به نظر دنت، آگاهی توهمی ناشی از چنین فرایندهای طراحی است. در این مقاله، ضمن بررسی نظرات و استدلال‌های دنت در کتاب مورد بحث، دیدگاه او دربارۀ آگاهی نقد می‌شود. محور این نقد، تکیه بر ویژگی‌های غیرقابل تقلیل آگاهی به امور فیزیکی است. هم‌چنین نشان داده خواهد شد که برخلاف دیدگاه دنت، نمی‌توان فرگشت فرهنگی را بدون دخالت آگاهی توضیح داد. نتیجه مقاله این است که برای داشتن تصویری کامل از عالم، نمی‌توان پدیدۀ آگاهی را به‌عنوان یک توهم از مجوعه هویات عالم حذف کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Appraisal of Daniel Dennett's Arguments on the Nature of Consciousness in His From Bacteria to Bach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khayat Kashani 1
  • Mir Saeed Mousavi Karimi 2

1 Master of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

In his book, From Bacteria to Bach, Daniel Dennett offers a special understanding of consciousness. According to Dennett, consciousness among other phenomena must be examined by physical sciences. To achieve this goal, Dennett tries to show that the formation of consciousness is the result of non-intelligent processes in the design of organisms. The most important non-intelligent design process is evolution by natural selection. In addition to biological evolution in the design of the brain, the design of human culture and language is also done in what Dennett calls “cultural evolution”. According to Dennett, consciousness is an illusion created by these design processes. In this article, we will first explain Dennett's views and arguments in his book then, his views on consciousness will be evaluated and criticized. The main point of this critique is to emphasize on the irreducible properties of consciousness to physical properties. It will also be noted that in Dennett's theory, cultural evolution cannot be occurred without the intervention of consciousness. Thus, it follows that in order to have a complete picture of the universe, the phenomena of consciousness cannot be removed as an illusion from the set of the entities of the universe, and that is still needs to be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daniel Dennett
  • Consciousness
  • Evolution
  • Natural Selection

1- فارسی:

موسوی‌کریمی، میرسعید، فخرالسادات موسوی‌کریمی، رضا اکبریان و محمد سعیدی‌مهر. «بررسی و نقد حذف‌گرایی ماده‌باور»، دوفصلنامه هستی و شناخت 6، شماره دو (پاییز و زمستان 1395): 19-42.

هاتیانگادی، جادیش. «فلسفه زیست­شناسی در سده نوزدهم» در سی. ال. تن (ویراستار):  تاریخ فلسفه راتلج. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشر چشمه. صفحه 421(1397)

2- لاتین:

Dawkins, Richard. The Selfish Gene. New York: Oxford university press, 2006.
Dennett, Daniel. Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and The Meanings of Life. London: Penguin Books, 1995.
Dennett, Daniel. From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Mind. New York: W. W. Norton & Company, 2017.
Chalmers, David J. The Conscious Mind: In Search of a Theory of Conscious Experience. New York: Oxford university press, 1995.
Feser, Edward. The Last Superstition: A Refutation of New Atheism. Indiana: ST. Augustine’s Press, 2008.
Nagel, Thomas. “What is it like to be a bat?” The Philosophical Reviews 83, no. 4 (1974): 435-450.
Pinker, Steven & R. Jackendoff.  “The Faculty of Language: What’s Special About It?” Cognition 95, (2005): 201-236.
Ramsey, William (2016) “Eliminative Materialism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Available at:
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/materialism-eliminative/
Varela, Francisco. “Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem.” Journal of Consciousness Studies. No. 4  (1996): 332.
Wetzel Linda (2006) “Types and Tokens” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Available at: https://plato.stanford.edu/entries/types-tokens/#DisBetTypTok
 
CAPTCHA Image