نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

چکیده

این سؤال مهمی است که آیا وجود قانون طبیعی دلیلی بر قانونمندی طبیعت است؟ این مقاله قصد دارد نشان دهد «حکم طبیعی محض» دقیقاً همان «حکم علوم طبیعی» نیست. نشان داده شده است که معیارهایی برای تمایز بین «حکم علوم طبیعی» و «حکم طبیعی محض» وجود دارد. نخستین گام این است که در مورد داده‌های طبیعی و ساختار آن بحث کنیم. گام بعدی بحث از امکان حکم طبیعی است. امکان‌سنجی به وسیلۀ مفهوم «تداوم تحلیلی» صورت می‌پذیرد که می‌توان گفت «تحلیل مبتنی بر محمول» حکم طبیعی است. در گام آخر در مورد ساختار احکام طبیعی و قانون طبیعت بحث می‌کنیم که آیا قانون طبیعی وجود دارد؟ آیا جهان عموماً مبتنی بر قانون طبیعی است؟ بحث در مورد «محاسبه‌پذیری» در همۀ بخش‌ها اهمیت دارد. بنابراین، در مورد «امکان» و معرفت مبتنی بر آمار و تصادف بحث می‌کنیم و برای در شفاف کردن جایگاه آن می‌کوشیم؛ در پایان روی این موضوع بحث می‌شود که آیا «امکان»، «قانون طبیعی» است یا «قانون طبیعت» ؟ به طور کلی، این مقاله دارای رویکرد منطقی به مسئله طبیعت است. تداوم تحلیلی «طبیعت» در محمول و در کل روی حکم که شامل موضوع و محمول می‌شود و بازتاب‌دهندۀ طبیعت است. در نتیجه، می‌توان پارامتری را در جایگاه معیار تمایز «حکم طبیعی» از «حکم محض» پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Natural law, Mathematics and Philosophy of Nature

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Jafari 1
  • Seyed Masud Sayf 2

1 M.S. Student of Philosophy, Imam Khomeini International University, Faculty of Literature and Humanities, Qazvin, Iran.

2 Department of Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

It’s a critical question that is existence of natural law a reason for natural legitimacy? This paper intends to show “natural judgment” is not exactly “pure natural sciences judgment”. It is shown that there are some criteria for differentiation between “natural judgments” and “pure judgment”, the first step is to discuss natural data and its system; the next step is feasibility of the judgment. The feasibility performs by “continuous analysis” concept that is somehow “subject-predicate” analysis of the judgment. In the final step it discusses natural judgments system and natural rule: Is there natural rule? Is the world generally legitimate? Discussion about “computability possibility” is vital in all the parts. Therefore, it is expected that discuss “possibility” and “episteme based on statistics” and try to clarify its position; at the end, it discusses that is “possibility” “natural rule” or “rule of the nature”? Altogether, this paper has a logical approach on natural issue because it deals with “natural judgment” with regards to “continues analysis” and our “access rate” on judgment truth, empirical content of judgments and also our relative access to judgment resulted in random and stochastic analysis method. Analytic continuation of “the nature” on predicate and totally on analytic continuation of the judgment reflect the nature. In result, it can offer a parameter as differential factor of “natural judgment” from “pure judgment”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • Natural Law
  • Pure Judgment
  • Analytic Continuation
  • Statistic Consciousness
  • Stochastic
Anscombe, G. E. M. The Intentionality of Sensation: Grammatical Feature. ed. R.J Butter. Oxford: Oxford University Press, 1965.
Armstrong, David. M. Sketch for a Systematic Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2010.
Benacerraf, P.  “Mathematical Truth.” Journal of Philosophy 70, no. 19 (1973): 661-679.
Bird, Alexander. Nature’s Metaphysics. Oxford: Oxford University Press, 2007.
Dieudonne. J. Foundations of Modern Analysis. Hong Kong: Hesperides Press, 1969.
Lewis, David. “Causation. In Philosophical Papers 2, 159-213. Oxford: Oxford University Press, 1986.
Mackie. J. L. “Cause and Conditions.” American Philosophical Quarterly 2, (1962): 245-264.
Ramsey. F. P. “Law and Causality.” In Philosophical Papers, 140-163. Cambridge: University press, 1990.
Van Fraassen, Bas. C. “Armstrong on Laws and Probabilities.”  Australian Journal of Philosophy 65, No. 3 (1987): 243-260.
Wesley, C. Salmon. “Probabilistic Causality.” Pacific Philosophical Quarterly 61, (1988): 50-74.
CAPTCHA Image