نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه قم، قم. ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

مشهور است که اکهارت تا آخر عمر از «وجود» نامیدن خدا پرهیز کرد. این مسئله را -که بسیاری از مفسران او به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند- باید پراهمیت تلقی کرد؛ چراکه می‌تواند کلید فهم کلان اندیشه‌ی او مخصوصاً نظریه‌اش در باب معرفت به خدا باشد.اکهارت به‌خوبی می‌داند که اگر خدا از جنس وجود باشد، موضوع فلسفه است. با این حساب موضوع فلسفه ،همه‌چیز را در بر می‌گیرد و این به جزم‌اندیشی فیلسوفان می‌انجامد.اکهارت با فراتر از وجود دانستن خدا فیلسوفانه با جزم‌اندیشی فلسفی زمان خود مبارزه می‌کند. مبرا دانستن خدا از وجود، تنها جنبه‌ی سلبی ندارد بلکه در وجه ایجابی،اکهارت به دنبال معرفی تصوری از خدایی است که سازگاری بیش تری با خدای کتاب مقدس داشته باشد. لذا وی از واژگانی چون عشق، شناخت، تبتّل، لوگوس و... برای معرفی خدای مدنظرش استفاده می‌کند. درنهایت وی با ارائه‌ی تفسیری عرفانی از کتاب مقدس ،تنها راه شناخت خدای کتاب مقدس را رازورزی می‌داند. این مقاله ،تلاشی است جهت روشن‌سازی مسیر عبور اکهارت از فلسفه و ورود او به عالَم رازورزی برای شناخت خدا.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophy and Knowledge of God according to Meister Eckhart

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Abdolalinejad 1
  • Mahdi Monfared 2

1 Ph.D. student in Comparative Philosophy, Qom University, Qom

2 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy, Faculty of Theology and Islamic Studies, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

It is well known that Eckhart avoided calling God "existence" to the end. This issue -which many of his commentators considers it insignificant -should be considered important; because it can be the key to a comprehensive understanding of his thought, especially his theory of knowledge of God. Eckhart knows very well that if God is a kind of "existence", he is the subject of philosophy. Therefore the philosophy includes everything, and this leads to the dogmatism of philosophers. Eckhart philosophically objects to the dogmatism of philosophy in his time by calling God as something beyond "existence". According to Eckhart, God's freedom from existence is not only negative, but on the positive side, Eckhart seeks to introduce the idea of a god that is more compatible with the God of the Bible. Therefore, he uses words such as love, knowledge, detachment, logos, etc. to introduce God. Finally, by giving a mystical interpretation of the Bible, he considers mysticism to be the only way to know the God of Bible. This article is an attempt to shed light on Eckhart's transition from philosophy to mysticism for the knowledge of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • Philosophy
  • dogmatism
  • detachment
  • mysticism
  • Meister Eckhart
1- فارسی:
اکهارت، مایستر. مواعظ. ترجمه مجتبی اعتمادی نیا. تهران: نشر آن سو، 1397.
ایلخانی، محمد.  تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس. تهران: انتشارات سمت، 1393.
ایلخانی، محمد. «تبتل در عرفان یوهانس اکهارتوس»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 72 (1382): 22-33.
ژیلسون، اتین. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا. ترجمه رضاگندمی نصرآبادی. تهران: انتشارات سمت، 1395.
عبدالعلی‌نژاد، محمدمهدی و احمد فاضلی. «جایگاه «اوبودگی»: چگونگی مطرح شدن خدا نزد امانوئل لویناس»، دوفصلنامه علمی تأملات فلسفی 10، شماره 24 (1399): 179-205.
 
2- لاتین:
 
Almond, Ian. “Negative Theology, Derrida and the Critique of Presence: A Poststructuralist Reading of Meister Eckhart.” in The Heythrop Journal, No. 11, (2002): 150-165.
Eckhart, Meister. Meister Eckhart, Teacher & preacher. Ed. Bernard Mcginn. New York: Paulist Press, 1968.
Eckhart, Meister. Meister Eckhart: A Modern Translation. Trans. by R. B. Blakney. New York: Harper & Row publishers, 1941.
Eckhart, Meister. Meister Eckhart: Selected Writings. ed & trans. Oliver Davies. London: Penguin, 1994.
Eckhart, Meister. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart, ed & trans. Maurice O’C Walshe. New York: The Crossroad, 2009.
Eckhart, Meister. Meister Eckhart. ed. Clark & Skinner. London: Faber & Faber, 1958.
Eckhart, Master. Parisian Questions and Prologues. Trans: Armand a. Maurer, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1974.
Enders, Markus. “Meister Eckhart’s Understanding of God.” In A Companion to Meister Eckhart, 359-388. Leiden: Brill, 2013.
Hackett, Jeremiah & Hart Weed, Jennifer. “From Aquinas to Eckhart on Creation, Creature, and Analogy.” In A Companion to Meister Eckhart, 205-236. Leiden: Brill, 2013.
CAPTCHA Image