نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

برطبق تلقی رایج، معنای حقیقی جمله، مستقل از هر سیاقی است. سرل، به دنبال به چالش کشیدن این تلقی از مفهوم معنای حقیقی است. سرل معتقد است مفهوم معنای حقیقی یک جمله تنها درباره مجموعه‌ای از فرضیات پیشینه‌مند یا مربوط به سیاق کاربرد دارد؛ فرضیات پیشینه‌مند بدیهی‌اند و به هیچ وجه در خود جمله به روشنی بیان نشده‌اند؛ هر اظهاری تعداد نامشخصی از این فرضیات پیشینه‌مند را دارد و نمی‌توانیم به این فرضیات در خود جمله تصریح کنیم مگر اینکه فرضیات پیشینه‌مند دیگری را بیاوریم و لذا شرایط صدق جملاتِ بدون ایهام با تغییراتی در فرضیات پیشینه‌مند تغییر خواهند یافت. به باور سرل، اصل بیان‌پذیری ـ یعنی هرچه بتواند قصد شود، می‌تواند گفته شود ـ شکاف میان معنای جمله و مراد گوینده را همیشه قابل رفع می‌داند و لذا نتیجه این اصل از منظر سرل، آن است که مواردی که گوینده دقیقاً مراد خود را نمی‌گوید، از لحاظ نظری برای ارتباط زبانی ضروری نیستند. مفهوم معنای حقیقی یک جمله، مفهوم حیث التفاتی است و این همان چیزی است که جمله را برای همه قابل فهم می‌سازد. سرل نهایتاً معنای حقیقی را نسبی می‌داند و تصریح می‌کند که در نظریه نسبیت معنای حقیقی هیچ چیزی وجود ندارد که با اصل بیان‌پذیری ناسازگار باشد. بدین‌سان بررسی، تحلیل و نقد نگاه سرل به معنای حقیقی کلمات و جملات مبنای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Searle and the Challenge of Literal Meaning

نویسنده [English]

  • Gholamreza Hosseinpour

Assistant Professor of Imam Khomeini and Islamic Revolution Research Institute, Tehran, Iran.

چکیده [English]

According to popular treatment, the literal meaning of a sentence is independent of any context, and so John Searle seeks to challenge this treatment of notion of the literal meaning. Searle argues that notion of literal meaning of a sentence applies only to a set of background or contextual assumptions; Background assumptions are self-evident and are not explicitly stated in the sentence itself; Each expression has an indefinite number of these background assumptions, and we cannot specify these assumptions in the sentence itself unless we bring in other background assumptions, and therefore the truth conditions of unambiguous sentences will change with manipulating in background assumptions. Principle of Expressibility - that is, whatever can be intended, can be said - always finds the gap between the meaning of the sentence and the meaning of the speaker to be bridged, and therefore the consequence of this principle from Searle's view is that cases where the speaker does not say exactly what he means, are not theoretically essential to linguistic communication. The notion of the literal meaning of a sentence is the notion of intentionality, and this is what makes the sentence understandable to everyone. Searle ultimately considers literal meaning relative and states that there is nothing in the theory of relativity of literal meaning that is inconsistent with Principle of Expressibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Searle
  • Literal Meaning
  • Background Assumptions
  • Principle of Expressibility
  • Relativity of Literal Meaning
Recanati, Francois. “The Limits of Expressibility.” In John Searle. Ed. Barry Smith. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Searle, J. R. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1992.
Searle, J. R. Intentionality. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Searle, J. R. “The Background of Meaning.” In Speech Act Theory and Pragmatics, eds. J. Searle, F. Kiefer, and M. Bierwisch.: Holland/Boston: Dordrecht, 1980.
Searle, J. R. Expression and Meaning; Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
Searle, J. R. The Philosophy of Language, “Introduction” to Searle. Oxford: Oxford University Press, 1971.
Searle, J. R. Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
Searle, J. R. “Austin on Locutionary and Illocutionary Acts.” Philosophical Review 77, No. 4 (1968): 405 – 424.
Vanderveken, Daniel. “Searle on Meaning and Action”. In Speech Acts, Mind, and Social Reality, Discussions with John R. Searle. Eds. G. Grewendorf & G. Meggle. Berline: Springer, 2002.
Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. translated by G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte, Revised fourth edition by P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. London: Blackwell Publishing, 2009.
CAPTCHA Image