نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه محض دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

ارسطو در سرآغازِ آثار مختلفش به شاکله‌ی کلی شناخت به مثابه سیر طبیعی و ضروری شناختن اشاره می‌کند. این سیر، حرکتی است ذهنی از آنچه برای ما شناخته‌تر و پیشین‌ترست تا آنچه بر حسب خودِ موضوع و به نحو مطلق شناخته‌تر و پیشین‌ترست. بیان این طریق در دانش‌های گوناگون به نحوی یکسان، نشانگرِ نگرش عامِ ارسطو به شاکله کلی شناخت است از این رو تأمل در آن می‌تواند تصورِ وی را از سرشت شناخت روشن‌تر کند. برای تبیینِ تصور ارسطو از این ساختار، اجزای آن و ارتباط آنها با هم می‌توان از مفهومِ هم‌بسته با شناخت یعنی آرخه استفاده کرد زیرا در نگاه وی شناختن، آغازیدنِ راهی به سوی کشفِ سرآغازها و مبادیِ موضوع شناخت است. بدین سبب مقاله حاضر تلاشی است برای فهمی روشنتر از شاکله شناخت و دو جزء آن بر اساس تحلیل دو دلالت آرخه در ارتباط با سیر شناخت. از میان معانی گوناگون آرخه، دو دلالتِ آن یعنی آغازِ ما و مبدأ شئ متناظر با دو جزء سیرِ شناخت یعنی شناخته‌تر برای ما و شناخته‌تر به نحو مطلق است. آغازِ ما، پیش‌شناختِ ما از موضوع است که برای ما شناخته‌ترست و با آن سیرِ شناختن ممکن می‌شود و مبدأ شئ، انتهای سیر است که دریافت آن به شناختی بر حسب خود شئ و به نحو مطلق می‌انجامد و با آن شناخت به ضرورت می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Aristotle’s two parts of knowledge schema based on two senses of Arche (ἀρχή)

نویسنده [English]

  • seyyed Jamaleddin Mirsharafodin

Ph.D. in Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

At the beginning of his several works, Aristotle outlines briefly universal schema of knowledge as a natural and universal mental way which starts from what is clearer, prior and more knowable to us and leads to a knowledge which is clearer, prior and more knowable naturally and absolutely. For the generality of this structure, it would be a possibility to understand Aristotle’s attitude to the general structure of knowledge. Among several concepts in Aristotle, Arche (ἀρχή) could explain this structure because he believes knowing is beginning a way towards the principles of the object. Thus present article is an attempt to explain the knowledge schema and its two parts based on the analysis of two senses of Arche in the way of the knowing. From several senses of the Arche, two meaning i.e. our beginning and the object principle are in correspondence with two parts of knowledge i.e. more knowable to us and more knowable absolutely. Beginning of us is our pre-existence knowledge of the object which is more familiar to us and make possible the way of knowing and the principle of the object is the final point in the way of knowing which is more familiar simpliciter and necessitates knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beginning
  • principle
  • knowledge
  • change
  • beginning of us
  • principle of the object
ارسطو. متافیزیک (مابعدالطبیعه). ترجمه شرف الدین (شرف) خراسانی. تهران: انتشارات حکمت، 1379.
ارسطو. طبیعیات. ترجمه مهدی فرشاد. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363.
ارسطو. اخلاق نیکوماخوسی. ترجمه محمد حسن لطفی. تهران: طرح نو، 1378.
ارسطو. ألاخلاق. ترجمه حققه اسحاق بن حنین، شرحه و قدم له الدکتور عبدالرحمن بدوی. کویت: وکاله المطبوعات، 1979.
ارسطو. کتاب التحلیلات الثانیه. ترجمه ابوبشرمتّی بن یونس متّی، حققه و قدم له : عبدالرحمن بدوی. القاهره: مطبعه دارالکتب المصریه، 1949.
ریتر، یوآخیم (به همراه کارلفرید گروندن و گتفرید گابریل). فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه جلد دوم: گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه. سرویراستار: سید محمد رضا بهشتی. تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت) و موسسه فرهنگی ـ پژوهشی نوارغنون، 1393.
 
 
Aristotle. The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford. Translation by Jonathan Barnes, 2 Vol. Oxford: Princeton University Press, 1995.
Aristotle. The Metaphysics, Translated by Hugh Tredennick. The Loeb classical library, Cambridge: Harvard University Press, 1966.
Aristotle. The Physics. Translated and commentary by Philip H. Wicksteed & Francis Cornford. The Loeb classical library, Cambridge: Harvard University Press, 1957.
Aristotle. On Sophistical Refutations. Translated by E. S. Foster. (The Loeb classical library), Cambridge: Harvard University Press, 1966.
Aristotle. The Postrior Analytics. Translated by Hugh Tredennick. (The Loeb classical library), Cambridge: Harvard University Press, 1966.
Aristotle. Posterior Analytics. Second edition, translated with commentary by J. Barnes. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Aristotle. Poetics. Translated and Commentary by George Whalley. Edited by John Baxter and Patrick Atherton. Montreal & London: McGill-Queen's University Press, 1997.
Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated with introduction, notes, and Glossary by Terence Irwin, Second Edition. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, Inc. 1997.
Aristotle, De Anima, Books II and III (With Passages from Book I). Translated with Introduction and Notes by D. W. Hamlyn, Oxford: Clarendon Press, 1989.
Aristotle. Topica. Translated by E.S. Foster. (The Loeb classical library), Cambridge: Harvard University Press, 1966.
Charlton, William. Aristotle's Physics: Book I and II. (First published 1970). Oxford: Oxford University Press, 2006.
Ferejohn, Michael T. Formal Causes: Definition, Explanation, and Primacy in Socratic and Aristotelian Thought. Oxfored: Oxfored University Press, 2013.
Feser, Edward. Aristotle on Method and Metaphysics. London: Palgrave Macmillan, 2013.
Hesiod. Theogony & Works and Days. Translation by L. M. West. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Irwin, T. H. Aristotle’s First Principles. Oxford: Clarendon Paperbacks Oxford, 1999.
Karbowski, Joseph. Aristotle’s Method in Ethics: Philosophy in Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
Long, Christopher p. Aristotle on the Nature of Truth. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Plato. Completer Works. Edite with introduction and notes by John M Cooper, Associate Editor D.S Hutchinson. ‎ Indianpolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
Ross, D.W. Aristotle’s Physics, A Revised Text with Introduction and Commentary. Oxford: the Clarendon Press, 1936.
Stewart, J. A. Notes on the Nicomachean Ethics of Aristotle. 2 vols, Virginia: Thoemmes Press. (Reprinted from 1892 edition by Oxford, Clarenden Press), 1999.
CAPTCHA Image