نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری از دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22096/ek.2015.26266

چکیده

در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش سقراطی، ادعای سقراطی انکار دانش و النخوس مورد بررسی قرار دهیم. حاصل این بررسی شش اصل وجود - معرفت‌شناختی است: شناخت الف، معرفت‌شناسی دوقطبی، وجودشناسی دو‌قطبی، معرفت گسسته، وجود گسسته و معرفت وجود. اگر چه این اصول عمدتاً جدید نبوده و پیش‌تر مورد بحث محققان قرار گرفته‌اند، آنچه مورد نظر این جستار است در نظر گرفتن این اصول در کنار یکدیگر و تأکید بر هماهنگی و مطلق بودن آن‌هاست. تناسب و هماهنگی میان اصول معرفت‌شناختی و اصول وجودشناختی و همسانی آن‌ها در برخی ویژگی‌ها همچون مطلق بودن و گسستگی علاوه بر آنکه نشان‌دهنده سازگاری نظری محاورات اولیه است، می‌تواند تأییدی بر نتایج این تحقیق باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Onto-Epistemological Principles of Plato’s Early Dialogues

نویسنده [English]

 • Mohammad Bagher Ghomi

Ph.D. in Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 
This article intends to draw out the ontological as well as epistemological principles of Plato’s early dialogues specially Laches, Euthyphro, Euthydemus and Hippias Major, based on three elements that I call 'Socratic circle', namely Socratic question, his disavowal of knowledge and elenchus. Those principles are enumerated as knowledge of what X is, bipolar epistemology, bipolar ontolgy, split knowledge, split being and knowledge of being. This article tries to show that these principles are consistent . The parallelism of the epistemological principles with the ontological ones and their similarity in some specifications, like their being absolute and split, are taken as evidence for such claim.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plato
 • being
 • Knowledge
 • Early Dialogues
 1. Allen, R. E; 1959, Anamnesis in Plato’s "Meno and Phaedo", The Review of Metaphysics, Vol. 13, No. 1.
 2. Benson, Hugh H; 2002, problems with Socratic Method, in: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
 3. Bett, Richard; 2011, Socratic Ignorance, in: Morrison, Ronald (ed.), The Cambridge Companion to Socrates, Cambridge University Press.
 4. Brickhouse, Thomas C. & Smith, Nicholas D; 1994, Plato’s Socrates, Oxford New York.
 5. ____________________________________ ; 2002, The Socratic Elenchos?, in: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
 6. Carpenter, Michelle & Polansky, Ronald M; 2002, Variety of Socratic Elenchi, in: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
 7. Cooper, J. M., & Hutchinson, D.S; 1997, PLATO Complete Works, USA: Hacket Publishing.
 8. Fine, Gail; 1993, "Vlastos on Socratic and Platonic Forms", Apeiron, Vol. 26, No. 3/4.
 9. ________ ; 2003, Plato on knowledge and Forms, Oxford University Press.
 10. Irwin, Terence; 1977, Plato’s Moral Theory, The early and Middle Dialogues, Oxford: Clarendin Press.
 11. Gonzalez, Francisco J; 2002, Elenchus as Constructive Protreptic, in: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
 12. Kahn, Charles H; 1996, Plato and the Socratic Dialogues, Cambridge University Press.
 13. Kerferd, G. B; 1981, The Sophistic Movement, Cambridge University Press.
 14. Kirkland, Sean D; 2012, The Ontology of Socratic Questioning in Plato’s Early Dialogues, State University of New York.
 15. Mackey, D. S; 1928, "On the order of Plato’s Writings", The Journal of Philosophy, Vol. 25, No.1.
 16. Matthews, Gareth B; 2006, Socratic Ignorance, in: Benson, Hugh H. (ed.), A Companion to Plato, Blackwell Publishing Ltd.
 17. ________________ ; 2008, The Epistemology and Metaphysics of Socrates, in: Fine, Gail (ed.), The Oxford Handbook of Plato, Oxford New York.
 18. Meyer, Michel, Jamison, David & Hart, Alan (translators); 1995, Of Problematology: Philosophy, Science and Language, The University of Chicago Press, London.
 19. Platonis; 1578, Πλατωνος άπαντα τα σωζομενα = Platonis Opera quæ extant omnia, Henri Estienne and Jean de Serres (ed.) Genevæ?: excvdebat Henr. Stephanvs.
 20. Rankin, H.D; 1983, Sophists, Socrates and Cynics, Croom Helm Ltd.
 21. Taylor, C. C. W; 2008, Plato’s Epistemology, in: Fine, Gail (ed.), The Oxford Handbook of Plato, Oxford New York.
  1. Vlastos, Gregory; 1957, Socratic knowledge and Platonic "Pessimism", The Philosophical Review, Vol. 66, No. 2.
  2. ______________ ; 1985, "Socrates' Disavowal of Knowledge", The Philosophical Quarterly, Vol. 35, No. 138.
  3. ______________ ; 1994, Socratic Studies, Burnyeat Myles (ed.), Cambridge University Press.
  4. Weiss, Roslyn; 2009, Socrates: Seeker or Preacher? in: Ahbel-Rappe, Sara & Kamtekar, A Companion to Socrates, Rachana, Blackwell.
  5. Wolfsdorf, David; 2005, "Euthyphro" 10a2-11b1: A Study in Platonic Metaphysics and its Reception Since 1960, Apeiron, Vol. 38, No. 1.
  6. Woodruff, Paul; 1978, Socrates and Ontology: The Evidence of the "Hippias Major", Phronesis, Vol. 23, No. 2.
  7. ____________ ; 1988, Reply to Ronald Polansky, in: Griswoold, Charles L. (ed.), 1988, Platonic Writings, Platonic Readings, Routledge.
  8. ____________ ; 1995, Plato’s Early Epistemology, Michigan State University.
CAPTCHA Image