مقاله پژوهشی
سکوت عقلی
سکوت عقلی

امیر دیوانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26263

چکیده
  از بحث‌های فلسفی مورد اهتمام در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب مشخص کردن مرزهای شناخت عقل انسانی از واقع است. به تبع مرزهای وجودی عقل در شناخت، مرزهای سخن و گفتار عقل در مقام اخبار از واقع به میان می‌آید. در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
باور دینی و شناخت افلاطونی
باور دینی و شناخت افلاطونی

سید مسعود موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 21-36

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26265

چکیده
  در جستجوی بهترین راه ممکن برای آزمون و تأیید باورهای دینی، نخست نسبت شناخت افلاطونی با شناخت‌های عقلی و تجربی‌تبیین شده است. سپس نشان داده شده است که چگونه از آموزه‌های افلاطونی برای تبیین پدیده‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26266

چکیده
  در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تخیل در فلسفۀ اسپینوزا
تخیل در فلسفۀ اسپینوزا

فاطمه بختیاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26270

چکیده
  نظر رایج دربارۀ اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل‌گرایی است که تخیل را پایین‌ترین مرتبۀ معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل شیوه‌های تفکر در فلسفه ویکو و نقدهای وی بر دکارت از این منظر
بررسی و تحلیل شیوه‌های تفکر در فلسفه ویکو و نقدهای وی بر دکارت از این منظر

حسین زمانیها

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 73-88

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26283

چکیده
  از نظر ویکو روش تفکر دکارتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مفاهیم و غایت آن نیز رسیدن به یقین است که این یقین نیز تنها در پرتو وضوح و تمایز حاصل می‌شود. از آنجا که از نظر دکارت در مطالعه تاریخ و فرهنگ نمی‌توان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کواین علیه دکارت: خوانش معرفت‌شناسی کل‌گرا و طبیعی‌شده در بافت نقد سنت دکارتی
کواین علیه دکارت: خوانش معرفت‌شناسی کل‌گرا و طبیعی‌شده در بافت نقد سنت دکارتی

حسین شقاقی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26286

چکیده
  کواین از تجربه‌گرایانی است که منتقد تجربه‌گرایان پیش از خود است. در این مقاله نشان می‌دهیم که کواین در واقع منتقد سنت معرفت‌شناسی‌ای است که دکارت مؤسس آن است و تجربه‌گرایانی که کواین منتقد آنان است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
متافیزیک ینای هگل
متافیزیک ینای هگل

محمدمهدی اردبیلی؛ محمد اصغری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26287

چکیده
  عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

محمدهانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 133-144

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26288

چکیده
  در رسائل مشرقی ابن‌سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می‌دارد. مقالۀ حاضر در بررسی دلایل استفادۀ وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا ...  بیشتر