نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه و حکمت دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22096/ek.2015.26283

چکیده

از نظر ویکو روش تفکر دکارتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مفاهیم و غایت آن نیز رسیدن به یقین است که این یقین نیز تنها در پرتو وضوح و تمایز حاصل می‌شود. از آنجا که از نظر دکارت در مطالعه تاریخ و فرهنگ نمی‌توان به چنین وضوح و تمایزی دست یافت، این دسته از علوم در روش وی جایگاهی ندارند. ویکو بر این باور است که عقل دکارتی عقلی است که دچار گسست از تاریخ، جامعه و گذشتة خود شده است. وی اشکال عمده روش تفکر دکارتی را نادیده گرفتن نقش و جایگاه قوه خیال در فرآیند بسط تاریخی عقل می‌داند. ویکو با نظر به روش اندیشه قدما نوعی از تفکر و تعقل را با عنوان حکمت شاعرانه معرفی می‌کند. در این روش عقل با کمک قوه خیال به جای تجزیه، تحلیل و نقد مسائل به یافتن و ایجاد ارتباط بین مسائل مختلف مبادرت ورزیده و از این طریق، راه‌های جدیدی را می‌گشاید. تفکر شاعرانه انسان را جدای از طبیعت، تاریخ و جامعه در نظر نگرفته، بلکه در جستجوی وحدت و یگانگی است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Thinking Methods in Vico's Philosophy

نویسنده [English]

 • Hossein Zamaniha

Assistant Professor of Philosophy, Shahed University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In Vico's viewpoint, Cartesian thinking method is based on segregation and analysis of concepts, and the ultimate aim of this method is gaining certainty. The certainty is merely achievable in the frame of clearance and distinctness. For Descartes, it is impossible to achieve clearance and distinctness in historical and cultural studies, thus there is no place for such branches of knowledge in his method. According to Vico, Cartesian reason is devoided from its past, history and society. In his view, the crucial fault of Cartesian reason is its neglect of the role of faculty of imagination in the process of historical development of reason. Vico introduces a kind of thinking method among the ancients, which he calls poetic wisdom. In this method, reason with the aid of imagination, instead of segregation, analysis and criticism, attempts to find and make relation between different issues and domains that finally leads to new horizons. Poetic wisdom does not make human devoided from nature, history and society, rather it seeks synthesis and unity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vico
 • Descartes
 • Critical Thinking
 • Imaginative Faculty
 • Poetic Thinking
 1. Berlin, Isaiah; 1980, Vico and Herder Two studies in the History of Ideas, London: Chatto & Windus.
 2. Croce, Benedetto; 2007, the Philosophy of Giambattista Vico, Tr. R.G. Collingwood, USA: Transaction Publishers.
 3. Descartes, Rene; 1958, Philosophical Writings, Tr. N. K. Smith, NY: The Modern Library.
 4. Heidegger, Martin; 1979, Nietzsche, Tr. David Farell Krell, 4 Vols, New York: Harper and Row.
 5. Inwood, Michael; 1999, A Heidegger Dictionary, USA: Blackwell.
 6. Lollini, Massimo; 2012, On Becoming Human: The Verum Factum Principle and Giambattista Vico’s Humanism, In: MNL, Vol 127, Number1, John Hopkins University Press.
 7. Mazzotta, Giuseppe; 1999, The New Map of the World, the Poetic Philosophy of Giambattista Vico. USA: Princeton University Press.
 8. Nietzsche, Friedrich; 1998, Philosophy in the Tragic Age of the Greeks, Tr. Marianne Cowan, USA: Regnery Publishing.
 9. Pompa, Leon; 1990, Human Nature and Historical Knowledge, NY: Cambridge University Press.
 10. Vico, Giambattista; 1948, The New Science, Third Edition, Tr. Thomas Godard Bergin and Max Harold Fisch. Ithaca, NY: Cornell University.
 11. __________ ; 1990, On the Study Methods of Our Time, Tr. Elio Gianturco. Reissued with a Preface by Donald Phillip Verene and including “The Academies and the Relation between Philosophy and Eloquence”, Translated by Donald Phillip Verene, Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
 12. __________ ; 1988, On the Most Ancient Wisdom of the Italians Unearthed from the Origins of the Latin Language, Including the Disputations with the Giornale de’ Letterata d’Italia. Translated with an Introduction and Notes by L. M. Palmer. Ithaca and London: Cornell University Press.
CAPTCHA Image