نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22096/ek.2015.26287

چکیده

عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های دوران ینا (1801-1806) است که نتیجۀ آن علاوه بر متون متعدد، مجموعه«دست نوشته‌های نظام ینا» است که در آن هگل برای نخستین بار از شکلی از حقیقت نظام‌مند در قالب یک فرآیند کلی سخن می‌گوید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این نظام «متافیزیک» نام دارد که هگل در آن، گذاری دیالکتیکی از نخستین مبانی فهم بشری (اصل امتناع تناقض) تا والاترین تجلی حقیقت (روح مطلق) را به نمایش می‌گذارد. از این متن، نه تنها در زبان فارسی هیچ شرحی در دسترس نیست، بلکه حتی در عالم انگلیسی‌زبان نیز به ندرت به آن اشاره ‌شده ‌است. به همین منظور، مقالۀ حاضر سه بخش اصلی برسازندۀ متافیزیک ینا، یعنی گذار از «شناخت در مقام نظام اصول نخستین» به «متافیزیک ابژکتیویته» و در نهایت «متافیزیک سوبژکتیویته» را مورد واکاوی قرار خواهد داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegel’s Metaphysics of Jena

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mehdi Ardebili 1
 • Mohammad Asghari 2

1 Institute for Humanities and Cultural Studies

2 Associate Professor of Philosophy, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Phenomenology of Spirit is commonly considered Hegel’s debut where he explained, for the first time, his unique dialectical approach. However, it is usually forgotten that the Phenomenology of Spirit is not an independent work, but a result of Jena's philosophizing period (1801-1806) which produced, in addition to a number of other texts, a collection of manuscripts of Jena’s system (Jenaer Systementwürfe). In this collection, Hegel initiates the idea of 'systematic truth' as a 'universal process'. One of the most essential parts of this system is Metaphysics, in which Hegel implies a dialectical transition from first grounds of human understanding (principle of contradiction) to the sublime form of truth (absolute spirit). The present paper analyzes three main parts of Jena’s Metaphysics – that is, transition from ‘Cognition as a System of First Principles’ to ‘Metaphysics of Objectivity’, and finally to ‘Metaphysics of Subjectivity’.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hegel
 • Metaphysics
 • Jena’s System
 • Absolute Spirit
 • Phenomenology
 1. الف- فارسی

  1. ارسطو؛ متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1378.
  2. اسپینوزا، بندیکت؛ اخلاق، ترجمه محسن جهانگیری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1376.
  3. اینوود، مایکل؛ فرهنگ فلسفی هگل، ترجمه حسن مرتضوی، مشهد، نیکا، 1388.
  4. دکارت، رنه؛ تأملات در فلسفۀ اولی، ترجمه احمد احمدی، تهران، سمت، 1385.
  5. لایب‌نیتس، گوتفرید ویلهلم؛ مونادولوژی و چند مقالۀ فلسفی دیگر، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1372.
  6. لتا، رابرت؛  فلسفۀ لایب‌نیتس، ترجمه فاطمه مینایی، تهران، هرمس، 1384.
   1. Hariss, H.S; 1983, Hegel’s Development (Night Thoughts: 1801-1806), Oxford, Vlarendon Press.
   2. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich; 1977, phenomenology of spirit, translated by: A. V. Miller, London & Oxford: Oxford University Press.
   3. ___________________________ ; 1986, The Jena System, 1804-05: Logic and Metaphysics, Edited by John W. Burbidge & George Di Giovanni, Introduction and Notes by H.S. Harris, Quebec: McGill-Queen’s University Press.
   4. Magee, Glenn Alexander; 2010, The Hegel Dictionary, London: Continuum.
   5. Schelling; 1988, Ideas for a Philosophy of Nature: an Introduction to the Study of this Science (1797), translated by: Errol E. Harris, Cambridge: Cambridge University Press.
   6. Zöller, Günter; 2005, "German Realism: the Self-limitation of Idealist Thinking in Fichte, Schelling, and Schopenhauer", in: The Cambridge Companion to German Idealism, edited by: Karl Ameriks, New York: Cambridge University Press.

   

CAPTCHA Image