نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری از دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22096/ek.2016.26324

چکیده

این مقاله در جستجوی اثبات این نکته است که برخی از مبانی و اصول معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی افلاطون در فاصله میان محاورات دوره اولیه و دوره میانی تغییر کرده است. هر چند این نتیجه به نوعی به تقویت دیدگاه تحول‌گرایان در خصوص رابطه میان محاورات اولیه و میانی می‌انجامد، با توجه به اثبات این تحول در وجودشناسی و معرفت شناسی افلاطون، ضمن بسط آن، به تحولی عمیق‌تر از تحول مد نظر تحول‌گرایان اشاره می‌کند. این واقعیت که وجودشناسی و معرفت‌شناسی دوقطبی و گسسته محاورات اولیه جای خود را به وجودشناسی و معرفت‌شناسی سه‌بخشی و هم‌بسته در محاورات میانی‌می‌دهد، نشانگر تحول دیدگاه افلاطون نسبت به مفاهیم وجود و معرفت است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Plato's Second Thoughts about Ontology and Epistemology before the Middle Period Dialogues

نویسنده [English]

 • Mohammad Bagher Ghomi

Ph.D. in Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article seeks to demonstrate that some of Plato's epistemological and ontological principles and foundations underwent some changes during the interval between the early and middle period dialogues. Although this conclusion may lead to the strengthening of the developmentalists' position as regards the relation between the early and middle period dialogues, this change in Plato's ontology and epistemology and expanding it, implies a more profound development that the one adhered to by developmentalists. The fact that bipolar and incoherent ontology and epistemology in the early period dialogues are replaced with tripartite and interdependent ontology and epistemology in middle period dialogues suggests that Plato's view regarding the concepts of being and knowledge has changed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plato
 • being
 • Knowledge
 • Early Period Dialogues
 • Middle Period Dialogues
 1. الف- فارسی

  1. قمی، محمد باقر؛ «اصول وجود- معرفت شناختی محاورات اولیه افلاطون»، هستی و شناخت، 1394، جلد 2، شماره 1.
   1. Allen, R. E; 1970, Plato’s 'Euthyphro' and the Earlier theory of Forms, Routledge.
   2. _________ ; 1997, Plato’s Parmenides, Yale University Press
   3. _________ ; 1998, Participation and Predication in Plato’s Middle Diologues, in: Smith, Nicholas D. (ed.), PLATO: Critical Assessment, Vol. II, Routledge.
   4. Benson, Hugh H; 2002, problems with Socratic Method, in: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
   5. Bett, Richard, 2011, Socratic Ignorance, in: Morrison, Ronald (ed.), The Cambridge Companion to Socrates, Cambridge University Press.
   6. Brickhouse, Thomas C. & Smith, Nicholas D; 1994, Plato’s Socrates, Oxford.
   7. _______________________ ; 2002, The Socratic Elenchos?, In: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
   8. Carpenter, Michelle & Polansky, Ronald M; 2002, Variety of Socratic Elenchi, in: Scott Gary Alan (ed.), Does Socrates Have a Method? Rethinking the Elenchus in Plato’s Dialogues and Beyond, Pennsylvania State University.
   9. Cooper, J. M. & Hutchinson, D.S; 1997, PLATO Complete Works, USA: Hacket Publishing.
   10. Cormack, Michael; 2006, Plato’s Stepping Stones: Degrees of Moral Virtue, Continuum.
   11. Dancy, R. M; 2004, Plato’s introduction of Forms, Cambridge University Press.
   12. Fine, Gail; 1993, Vlastos on Socratic and Platonic Forms, Apeiron, Vol. 26, No. 3/4.
   13. ________ ; 2003, Plato on knowledge and Forms, Oxford University Press.

   

CAPTCHA Image