نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه معاصر غرب دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

10.22096/ek.2016.26454

چکیده

تفسیر فلسفۀ سیاسی هگل همواره مسئله‌ساز بوده است. در این میان تفسیری را می‌توان بهتر دانست که این مسئله‌سازی را بر اساس محور اصلی‌ آن آشکار کند. به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین تمایزها میان سنت قدمایی قانون طبیعی و سنت مدرن حقوق طبیعی، از نوع انسان‌شناسی فلسفی آن‌ها ناشئ می‌شود. در مورد فلسفه سیاسی هگل نیز می‌توان این پرسش را تجدید کرد؛ اینکه «آیا فلسفۀ حق مستلزم نوعی انسان‌شناسی فلسفی است یا خیر؟». آشکار است که این پرسشئ بنیادی و فراگیر است؛ اما یکی از مقدمات طرح این پرسش، بررسی نسبت فلسفه سیاسی هگل با دو سنت کلی پیش از آن است. این نوشته به تحلیل این نسبت از منظر نظام‌مندی فلسفۀ حقمی‌پردازد؛ و به دلایلی که خواهد آمد این نظام‌مندی را از نظر روش‌مندی مد نظر قرار می‌دهد. نتیجۀ این تحلیل صرفاَ صورت‌بندی دقیق‌تر همان پرسش خواهد بود: آیا خودِ نظام‌مندی – یا روش‌مندی – فلسفۀ سیاسی هگل مستلزم نوعی انسان‌شناسی فلسفی است؟
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematicity of Hegel’s Political Philosophy from its Methodical Perspective: Natural Law or Natural Rights

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hadi Haji Beigloo 1
 • Ali Morad khani 2

1 Ph.D. Student of Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Associate professor of philosophy in Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Hegel’s philosophy often gives way to handful of ambiguities. And particularly interpretation of Hegel’s political philosophy always is a problematic one. Assuming one of the fundamental differences between ancient tradition of natural law and modern tradition of natural rights is due to their philosophical anthropology, it is possible to ask this question again as regards Hegel’s political philosophy: “Does Philosophy of Right entails some kind of philosophical anthropology?” Although it is a general question, but examining the relation of Hegel’s political philosophy to two considerable earlier traditions is a necessary step. This paper deals with the analysis of this relationship from the point of view of systematicity of philosophy of rights; and as we will see this systematic aspect is seen from its methodical perspective. The result of this analysis is an exact formulation of the foregoing question: Does the systematic – or methodical – aspect of Hegel’s political philosophy entail some kind of philosophical anthropology?
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Systematicity
 • Methodicality
 • Natural Law
 • Natural Right
 • Anthropology
 1. الف- فارسی

  1. افشاری، رحمان؛ ترجمۀ عنوان کتابی از هگل، مجله نشر دانش، سال هفدهم، 1379، شماره 3.
  2. بیزر، فردریک؛ هگل، ترجمۀ سید مسعود حسینی، تهران، ققنوس، 1391.
  3. مرادخانی، علی؛ «ضرورت تعامل متافیزیک و علوم»، پژوهش‌های فلسفی، 1389، شماره ۱۸.
  4. ________ ؛ «تحلیلی بر «درآمد» پدیدارشناسی روح»، دوفصلنامۀ فلسفی شناخت، 1390، شماره 1/64.
  5. ________ ؛ «تحلیل معنای (نظام) در فلسفه هگل»، مجله کتاب ماه، 1391، شماره 55.
   1. Benhabib, Seyla; 1950, Natural Right and Hegel: An Essay in Modern Political Philosophy, Yale University, PH.D. Thesis, 1977 Philosophy.
   2. Brooks, Thom; 2007, Hegel’s Political Philosophy; A Systematic Reading of the Philosophy of Right, Edinburgh University Press.
   3. Den Uyl, Douglas J. and Rasmussen, Douglas B; 2001. Ethical Individualism, Natural Law, and The Primacy of Natural Rights  in Natural Law and Modern Moral Philosophy, Edited by Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller, Jr., and Jeffry Paul.
   4. Grotke, Kelly; 2008, The Challenge of Method: Natural Law, Natural Philosophy, and Universalism in the 17th and 18th Centuries. COLLeGIUM: Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, volume 4: Universalism in International Law and Political Philosophy.
   5. Hegel, Georg Wilhelm Fredrich; 1995, Lectuers on natural right and political scince, The first philosophy of right, Heidelberg 1817-1818 with Additions from the Lectures of 1818-1819, Translated by J. Michal Stewart and Peter c, Hodgson, University of California Press, Berkeley Los Angeles London.
   6. _______________________ ; 1991, Elements of the Philosophy of Right, Edited by Allen W. Wood, Translated by H. B. Nisbet, Cambridge University Press.
   7. _______________________ ; 1999, On the Scientific Ways of Treating Natural Law, on its Place in Practical Philosophy, and its Relation to the Positive Sciences of Right (1802-1803). Political Writings, Edited by Laurence Dickey and H. B. Nisbet, Translated by H. B. NISBET, Cambridge University Press.
   8. Kreines, James; 2006, "Hegel’s Metaphysics", Changing the Debate, Philosophy Compass Vol. 1, No. 5.
   9. Rosenkranz, K. Translated by Hall, G. S, 1873, "Hegel’s Psychology", The Journal of Speculative Philosophy, Vol. 7, No. 1.
   10. Strauss, Leo; 1950, Natural Right and the Historical Approach, The Review of Politics, Vol. 12, No. 4.

   

CAPTCHA Image