نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ،گروه فلسفه هنر ، دانشکده هنر و معماری تهران مرکز.تهران، ایران

2 مدیر گروه رشته فلسفه هنر ، دانشکده هنر و معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ،همدان ، ایران

چکیده

مرلو پونتی فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی به دنبال نظریات پدیدارشناسان پیش از خود در باب ادراک آدمی، زیست کردن و بودن در جهان را مهم‌ترین راه ادراک انسان دانست. مرلو پونتی با استفاده از اصطلاح «بدن- زیسته» از درهم‌تنیدگی بدن انسان و جهان پیرامون سخن گفت. یکی از نظریه‌های فلسفی که می‌تواند رگه‌هایی از نظریات مرلو پونتی را در آن جست‌و‌جو کرد، فلسفۀ «تَرا بشری» است. مقاله حاضر به بیان این موضوع می‌پردازد که فلسفۀ ترابشری از طریق شناخت انسان و ترکیب آن با تکنولوژی، تصویری از آینده انسان مطرح می‌کند که در علم، جامعه‌شناسی‌، روانشناسی، هنر و فلسفه تأثیرگذار است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نظریه‌های مرلو پونتی در باب التفات بدنی و بَدَنمند بودن معرفت انسان پرداخته می‌شود، و به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که بدن انسان، در فلسفۀ ترابشری چه جایگاهی دارد و آیندۀ بشری با وجود ترکیب انسان و ربات چگونه خواهد بود. در پایان، نتیجه مشخص می‌کند که وقتی هوش مصنوعی تجسدیافته (انسان-ربات) بتواند از طریق بدن به معرفتی - مشابه آنچه مرلو پونتی گفته است - دست یابد، تصویر جدیدی از انسان و آینده‌اش ارائه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Merleau-Ponty’s The Lived-Body and Body’s Position in Transhumanism philosophy

نویسندگان [English]

 • Yashar Karimi 1
 • Hossein Ardalani 2

1 Department of philosophy of art , Faculty of Art and Architecture of Islamic Azad University Tehran Center Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant professor,department of Art and Architecture,Hamedan branch, Islamic Azad University. Iran

چکیده [English]

The French phenomenology philosopher, Maurice Merlou-Ponty fellow of earlier phenomenology philosophers thoughts about Human Perception, said Being and living are the most important ways to understanding Universal. Merleu -Ponty used term “lived body” to explain how our body connected with nature.in Merleu -Ponty thoughts body doesn’t mean just physical body, it means whole body: physical body and Mind.His thoughts made way for next philosophers like postmodern philosophers, and Transhumanists in past years. Transhumanism is a new philosophy that talk about future of human and Art. In this philosophy biological human body combined with technology and makes humans new life. According of this philosophy, human life enhanced by new technology and Man can live for long time. This research is about Meloru ponty body’s intention and human perception. What’s his influence on artificial intelligence and future of body human, the body that not be only zero one anymore? And what’s the position of living body in Transhumanists thoughts?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transhumanism
 • Merleau-Ponty
 • Body
 • Technology
 • Perception
 1. الف- فارسی

  1. 1.     اسپیگلبرگ، هربرت (1392)، جنبش پدیدارشناسیدرآمد تاریخی، ترجمۀ مسعود علیا، جلد2، چاپ‌دوم، تهران: انتشارات مینوی خرد.
  2. 2.     باستروم، نیک (1384)، فرا انسانگرایی، ترجمه حسین جوادی صادق، تهران: باشگاه اندیشه (چاپ الکترونیکی)، بازیابی شده در سایت https://ketabfarsi.ir.
  3. 3.     کارمن، تیلور (1390)، مرلو-پونتی، ترجمۀ مسعود علیا، چاپ‌اول، تهران: انتشارات ققنوس.
  4. 4.     ........................................................؛ بی.ان.هنسن، مارک (1394)، مرلو پونتی؛ ستایشگر فلسفه، ترجمۀ حانیه یاسری، چاپ‌دوم، تهران: انتشارات ققنوس.
  5. 5.     ماتیوس، اریک (1389)، درآمدی به اندیشههای مرلو پونتی، ترجمۀ رمضان برخوردار، چاپ‌اول، تهران: انتشارات گام نو.
  6. 6.       مرلو پونتی، موریس (1394)، جهان ادراک، ترجمۀ فرزاد جابرالانصار، چاپ‌دوم، تهران: انتشارات ققنوس.
  7. 7.       هراری، یووال نوح (1397)، انسان خداگونه، ترجمۀ زهرا عالی، چاپ‌اول، تهران: انتشارات نشر نو.
   1. 8.      Bostrom  , Nick .(2015) What happens when our computers get smarter than we .TED Talk  available at : https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we_are?language=en
   2. 9.      Bostrom , Nick (2005) A History of Transhumanist Thought . Journal of Evolution and Technology – NO 14, PP: 1-25 , April 2005
   3. 10.   Cole-Turner, Ronald. (2011). Transhumanism and Transcendence : Christian hope in an age of technological enhancement. Washington, D.C.: Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-780-1.
   4. 11.    Hansell, Gregory R; Grassie, William, (2011). H+/-: Transhumanism and Its Critics. Philadelphia: Metanexus Institute. ISBN 978-1-45681-567-7.
   5. 12.   Maher, Derek F.; Mercer, Calvin,. (2009). Religion and the implications of radical life extension (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-10072-5.
   6. 13.   Merleau-Ponty, Maurice (2005) . Translator : Colin Smith , Editors:  Routledge & Kegan Paul. Phenomenology of Perception ., London : Taylor and Francis e-Library
   7. 14.   Mercer, Calvin; Trothen, Tracy (2014). Religion and Transhumanism : the unknown future of human enhancement. Westport, CT: Praeger. ISBN 9781440833250.
   8. 15.   Mercer, Calvin; Maher, Derek (2014). Transhumanism and the Body: The World Religions Speak. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 9781137365835.
   9. 16.   More, Max; Vita-More, Natasha (2013). The Transhumanist Reader : classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future(1.publ. ed.). Hoboken, N.J.: Wiley. ISBN 978-1-118-33429-4.
   10. 17.   Salamon, Gayle (2012), "The Phenomenology of Rheumatology: Disability, Merleau-Ponty, and the Fallacy of Maximal Grip", Hypatia, Vol. 27, No. 2, pp. 243-260.
   11. 18.   Vita-More, Natasha (2014) Body by Design  . TEDx Talk available at : https://natashavita-more.com/
   12. 19.   Ranisch, Robert; Sorgner, Stefan Lorenz, (2014). Post- and Transhumanism. Bruxelles: Peter Lang. ISBN 978-3-631-60662-9

   

CAPTCHA Image