نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

بن‌مایه‌های راهبرد هرمنوتیکی گادامر متأثر از فلسفه یونان و به‌ویژه دیالوگ و گفتگوهای افلاطونی است. اما درحالی‌که به عقیدۀ افلاطون، حقیقت از راه روش و آن هم از طریق دیالکتیک قابل حصول است، به عقیدۀ گادامر حقیقت با اینکه از راه دیالکتیک حاصل می‌شود از راه روش به‌دست نمی‌آید. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا از رهگذر اندیشه هرمنوتیکی گادامر به تأثیرپذیری وی از اندیشه افلاطون و نقاط اشتراک و افتراق وی با افلاطون بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gadamer's view of Plato's hermeneutical thought

نویسنده [English]

 • nabiallah solemani

master of payamenour university

چکیده [English]

Gadamer's hermeneutics strategy motifs influenced by Greek philosophy, particularly Platonic dialogues and conversations.
But while Plato believes the Truth can be achieved through of the dialectic method according to Gadamer Truth Despite achieved through of the dialectic can not be achieved through method .In this article we will try to by Gadamer's hermeneutics to pay be affected through from Plato and He shared the points and differences with Plato

کلیدواژه‌ها [English]

 • hermeneutic
 • dialectic
 • method
 1. الف- فارسی

  1. 1.     واعظی، احمد (1380)، درآمدی بر هرمنوتیک، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
  2. 2.      محمدپور، احمد (1388)، روش در روش درباره ساخت معرفت در علوم انسانی، چاپ اول،تهران، انتشارات جامعه شناسان.
  3. 3.     ریخته‌گران، محمدرضا (1374)، «گادامر و هابرماس»، مجله ارغنون، دوره اول، شماره 7 و 8، صص417 تا 440.
  4. 4.       رهبری، مهدی (1385)، هرمنوتیک و سیاست، تهران، انتشارات کویر.
  5. 5.       فولکیه، پل(1362)، دیالکتیک، ترجمۀ مصطفی رحیمی، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات آگاه.
  6. 6.       پالمر، ریچارد (1387)، علم هرمنوتیک، ترجمۀ محمد سعید کاشانی، چاپ چهارم، تهران: هرمس.
  7. 7.     ادواردز، پل (1379)، تاریخ مابعدالطبیعه، ترجمه شهرام پازوکی، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  8. 8.       احمدی، بابک (1388)، ساختار و تأویل متن، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.
  9. 9.     .................................................... (1381)، ساختار و هرمنوتیک، چاپ اول، تهران، انتشارات گام نو.
   1. 10.   Gadamer, Hans- Georg (1986), The Idea of the Good in Platonic-Aristotelian Philosophy, Translated by P .Christopher smith , yale university press.
   2. 11.   ________ (1991), Truth and method.tr.by j.weinsheimer d.g.marshal. 2nd revised edition, new York: seabury press.
   3. 12.   wachterhauser, brice (1999), beyond being: Gadamers post platonic hermenotical ontology, Evanston: northwestern university press.
   4. 13.   wensheime. r, joel (1985), Gadamers hermeneutics, yale: yale university press.
   5. 14.   Catherine, H. Zuckert (1996), postmodern platos, Chicago: The University of Chicago Press

   

   

CAPTCHA Image