نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

2 استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

کارکردگراها مدعی شدند بایستی حالات ذهنی را در قالب نقش-های علّی‌ای (یا نقش‌های کارکردی) معینی تعریف کرد که این حالات در تبین چگونگی رفتار اندامواره در موقعیت‌های مختلف ایفا می‌کنند. جری فودور فیلسوف معاصر آمریکایی معتقد به نوعی کارکردگرایی موسوم به روان-کارکردگرایی است. وی قائل به موضع واقع‌گرایی التفاتی در باب حالات ذهنی می‌باشد و طرفدار نوعی فیزیکالیسم غیرتحویلی است. او برای ارائه پاسخی فیزیکالیستی به ابهامات دیرینه فلسفه ذهن، فرضیه‌ای تحت عنوان فرضیه زبان فکر را با ترکیب قرائتی واقع گرایانه از حالات ذهنی و تبینی محاسباتی از فرایند تعقل بر بستری از اعتقادات مذکور بنیان می‌نهد. این فرضیه مدعی است که فکر و فکرکردن در یک زبان ذهنی روی می‌دهد. زبان ذهنی دارای نحو و معناشناختی ترکیبی است و فکر‌کردن شامل عملیاتی نحوی روی بازنمایی‌های ذهنی است. اهداف اصلی این پژوهش، در درجه اول تبین نظری این فرضیه و مهمترین ویژگی-های زبان فکر و در درجه دوم مطالعه انتقادی فرضیه با بررسی برهان‌های اقامه شده در دفاع و علیه آن می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining and Critical Analysis of Fodor’s Language of Thought Hypothesis

نویسندگان [English]

  • Jafar Morvarid 1
  • Morteza Salari 2

1 Master of Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

2 Master of Philosophy, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

چکیده [English]

Factionalists claimed that the mental states must be defined through specific functional roles that they play in explaining the behavior of organism in different positions. 
Fodor the contemporary American philosopher believes in some sort of functionalism which is known as psycho- functionalism.
He also believes in intentional realism with respect to mental states and a form of non-reduction physicalism. He creates a hypothesis called the language of thought, which is a combination of realistic reading of mental state and computational explanation of the process of reasoning that both are based on aforementioned beliefs, in order to provide a physicalistic response for the old ambiguities of the philosophy of mind. According to this hypothesis, thinking and reasoning occur in one mental language. The mental language has syntax and semantic and reasoning includes a syntax process on mental representations. The main aims of this study firstly is to provide the theoretical explanation of this hypothesis as well as explaining the most important features of the language of thought and secondly to provide a critical study of that hypothesis by the means of examining the arguments posed against or in favor of that hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Language of Thought
  • Functionalism
  • Physicalism
  • the Cartesian Problem
  • the Brentano's Problem
-         Aydede, M (1995). “Connectionism and Language of Thought”, CSLI Technical Report, Stanford, CSLI, pp. 95–195.
-         Brentano, F (1874/1973). Psychology from an Empirical Standpoint, Translated by A. Rancurello, D. Terrell and L. McAlister, London: Routledge and Kegan Paul.
-         Chomsky, N (1959). “Review of B.F.Skinner's Verbal Behavior”, Language, Vol.35, pp.26- 58, Reprinted in Block 1980.
-         Dennett, D.C (1981). “Cure for the Common Code”, in Brainstorms: Philosophical Essays on Mind and Psychology, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
-         Descartes, R (1637/1970). “Discourse on the Method”, in The Philosophical Works of Descartes, Vol. I, Translated by E.S. Haldane and G.R.T. Ross, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
-         Fodor, J (1968). Psychological Explanation: A Introduction to the Philosophy of Psychology, New York: Random House.
-         Fodor, J (1974). “Special Sciences”, Synthese, Vol.28, pp.97-115.
-         Fodor, J (1975). The Language of Thought, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
-         Fodor, J (1978). “Propositional Attitudes”, in RePresentations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science, Cambridge and Massachusetts: MIT Press.
-         Fodor, J (1978a). “Computation and Reduction”, in RePresentations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science, Cambridge, MA: MIT Press.
-         Fodor, J (1980). “Methodological Solipsism Considered as a Research Strategy in Cognitive Psychology”, Behavioral and Brain Sciences, Vol.3, Issue 1, pp. 63-73.
-         Fodor, J (1991). “Replies” (Ch.15) in Meaning in Mind: Fodor and his Critics, B. Loewer and G. Rey (eds.), Oxford, UK: Basil Blackwell.
-         Fodor, J (2008). LOT 2: The Language of Thought Revisited, Oxford: Oxford University Press.
-         Fodor, J. and Pylyshyn, Z (1988). “Connectionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis”, in S. Pinker and J. Mehler, eds, Connections and Symbols, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (A Cognition Special Issue).
-         Marcus, G. F (2001). The Algebraic Mind: Integrating Connectionism and Cognitive Science, Cambridge, MA: MIT Press.
-         Matthew, R. J (1994). “Three-Concept Monte: Explanation, Implementation and Systematicity”, Synthese, Vol. 101, No. 3, pp. 347–63.
-         McLaughlin, B.P (1993). “The Connectionism/Classicism Battle to Win Souls”, Philosophical Studies, Vol.71, pp.163–90.
-         Putnam, H (1963). “Brains and Behavior”, reprinted in Putnam 1975b, pp. 325–341.
-         Putnam, H (1967). “The Nature of Mental States”, reprinted in Putnam 1975b, pp. 429–440.
-         Smolensky, P (1990a). “Connectionism, Constituency, and the Language of Thought”, in Meaning in Mind: Fodor and His Critics, B. Loewer and G. Rey (eds.), Oxford, UK: Basil Blackwell.
-         Van Gelder, T (1990). “Compositionality: A Connectionist Variation on a Classical Theme”, Cognitive Science, Vol. 14, Issue 13, pp. 355-384.
CAPTCHA Image