مقاله پژوهشی
تبیین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودور
تبیین و مطالعه انتقادی فرضیه زبان فکر فودور

جعفر مروارید؛ مرتضی سالاری

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22096/ek.2020.35994.1005

چکیده
  کارکردگراها مدعی شدند بایستی حالات ذهنی را در قالب نقش-های علّی‌ای (یا نقش‌های کارکردی) معینی تعریف کرد که این حالات در تبین چگونگی رفتار اندامواره در موقعیت‌های مختلف ایفا می‌کنند. جری فودور فیلسوف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چرخش زبانیِ فرگه: چگونگی و تاثیرات آن
چرخش زبانیِ فرگه: چگونگی و تاثیرات آن

علیرضا ملکی؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22096/ek.2020.116836.1180

چکیده
  اهمیّت و نقش زبان طبیعی در فلسفه بر کسی پوشیده نیست. ارسطو برای نظام بخشی به منطق و ارائه قواعد آن به میزان قابل توجهی متکی به زبان طبیعی بود به گونه‌ای که قوانین منطقی خود را در چارچوب همین زبان مطرح کرد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جوهر الهی از منظر اسپینوزا
جوهر الهی از منظر اسپینوزا

صالح حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22096/ek.2020.43898.1012

چکیده
  مبنای آرای فلسفی اسپینوزا جوهر یگانه است. تبیین موجودات متکثر تنها با مراجعه به‌جوهر نامتناهی، که اسپینوزا آن را «خداوند یا طبیعت» نامیده است، ممکن می‌گردد. به‌عقیده اسپینوزا اشیاء متناهی ضرورتاً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برهان نظم و تکلیف مضاعف متکلم در قبال آن
برهان نظم و تکلیف مضاعف متکلم در قبال آن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22096/ek.2020.95646.1109

چکیده
  در میان براهین متعددی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده، برهان نظم از جهاتی ویژه است. از یک سو اکثریت قاطع دینداران به همین برهان استناد می‌کنند و از سوی دیگر متون دینی، به‌ویژه متون اسلامی، بارها این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقایسه مفهوم ماده فلسفی ارسطوئی (هوله) و ماده در دوره جدید
مقایسه مفهوم ماده فلسفی ارسطوئی (هوله) و ماده در دوره جدید

حجت الله عسکری زاده؛ سید ابراهیم موسوی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22096/ek.2020.109842.1154

چکیده
   تبیین مفهوم ماده ارسطویی (هوله) دارای اهمیت است. نخست، ازاین‌جهت که به نظر می‌رسد ارسطو نخستین فیلسوفی است که اصطلاح هوله را در معنای فلسفی آن به‌کاربرده و به‌واسطه او، این مفهوم وارد فلسفه شده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی نظریه احترام به طبیعت در اخلاق محیط زیست
ارزیابی نظریه احترام به طبیعت در اخلاق محیط زیست

سجاد بهروزی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22096/ek.2020.114703.1175

چکیده
  تمرکز بر رفاه انسان و بی‌توجهی به سایر موجودات زنده در استفاده از منابع محدود طبیعی پیامدی جز بحران محیط زیست ندارد. از آنجا که هیچ تدبیری به اندازه اخلاق نمی‌تواند انسان را از درون به ترک رفتار ناشایست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش نقضی برهان قوه و فعل
چالش نقضی برهان قوه و فعل

محمد مهدی کمالی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 143-168

https://doi.org/10.22096/ek.2020.113303.1168

چکیده
  بیشتر حکیمان مسلمان به‌تبعیت از ارسطو جسم را حقیقتی مرکب از دو عنصر جوهری به نام ماده اولی و صورت جسمیه دانسته‌اند و برای اثبات این مطلب براهین مختلفی اقامه نموده‌اند. یکی از این براهین برهان قوه و فعل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه نظریه افعال گفتاری در تبیین سرشت وحی بر مبنای آرای ولترستورف
جایگاه نظریه افعال گفتاری در تبیین سرشت وحی بر مبنای آرای ولترستورف

محرم برهانی؛ محمدحسن صانعی پور؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ مهین رضایی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22096/ek.2020.118691.1191

چکیده
  نیکلاس ولترستورف در کتاب تأملاتی فلسفی بر ادعای تکلم خدا مدعی دیدگاهی در باب ماهیت وحی به مثابه «فعل گفتاری» خدا شده است. او با توسل به نظریه فعل گفتاری آستین، مدعی است خدا فراتر از وحی تکلم کرده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زبان و نسبت آن با تکنولوژی در فلسفه هایدگر
زبان و نسبت آن با تکنولوژی در فلسفه هایدگر

سید محمد مهدی موسوی مهر

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 191-208

https://doi.org/10.22096/ek.2020.108106.1144

چکیده
  هایدگر در همه ادوار اندیشه خود به مقولات زبان و تکنولوژی توجه خاصی دارد. در این مقاله نشان داده شده است که نوع برداشت و تلقی هایدگر از این دو مقوله ظرفیت بررسی هم‌ارز این دو را ایجاد می‌کند. برای این منظور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کمال در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و نقد رویکردهای رایج
کمال در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و نقد رویکردهای رایج

مهدی بهرامی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 209-231

https://doi.org/10.22096/ek.2020.118523.1188

چکیده
  سخنان مستقیم ابن‌سینا در مورد زیبایی (جمال) را می‌توان در چند سطر جمع کرد؛ اما مهم‌تر از جمع‌آوری این سخنان، کشف مفهوم کلمات و روابطی است که او در جملات خود مطرح کرده است. یکی از مفاهیم پرکاربرد و مهم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پدیدارشناسی هرمنوتیکی به مثابه یک روش در فلسفه‌ی مارتین هیدگر
پدیدارشناسی هرمنوتیکی به مثابه یک روش در فلسفه‌ی مارتین هیدگر

علی حسینی؛ مهناز حسین پور

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 232-262

https://doi.org/10.22096/ek.2020.62711.1044

چکیده
  موضوع اصلی که هیدگر در فلسفه خود مطرح می‌کند وجود است. در نظر وی، وجودشناسی بعد از افلاطون و ارسطو در مسیر فراموشی قرار گرفته و جای خود را به معرفت‌شناسی داده است. بی‌توجهی به معنای حقیقی وجود و اهتمام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش دلوز از عملکردهای تخیل کانتی با توجه به سنتزهای سه‌گانۀ تفاوت و تکرار
خوانش دلوز از عملکردهای تخیل کانتی با توجه به سنتزهای سه‌گانۀ تفاوت و تکرار

فریده آفرین

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، صفحه 263-289

https://doi.org/10.22096/ek.2020.115641.1177

چکیده
  هدف مقاله حاضر شرحِ افعال و عملکردهای تخیل از وجه هستی‌شناختی در نظر دلوز با تکیه به آثار پیش‌نقدی و نقدی کانت است. مفروض اینکه عملکردهای تخیل، در تفکر دلوز از رهگذرِ قوه صورتبخش در تفکرپیشانقدی، فعالیت ...  بیشتر