نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمیاستادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، کهگلویه و بویر احمد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه وکلام اسلامی، دانشگاه یاسوج، کهگلویه و بویر احمد، ایران.

چکیده

موضوع اصلی که هیدگر در فلسفه خود مطرح می‌کند وجود است. در نظر وی، وجودشناسی بعد از افلاطون و ارسطو در مسیر فراموشی قرار گرفته و جای خود را به معرفت‌شناسی داده است. بی‌توجهی به معنای حقیقی وجود و اهتمام به موجود و ماهیت آن، احساس ناخشنودی را در هیدگر برانگیخت و باعث شد او محور فلسفه خود را بر وجودشناسی بنا نهد و برای فراتر رفتن از مفهوم وجود و رسیدن به حقیقت عینی و انضمامی وجود تلاش فراوانی کند. هیدگر برای رسیدن به این منظور به دنبال راهی برای شناسایی وجود است؛ به همین دلیل به انسان رو می‌آورد. از منظر او، انسان تنها موجودی است که توانایی پرسش از وجود را دارد و تنها پدیداری است که می‌تواند به همه پدیدارها معنا ببخشد. هیدگر وجودشناسی خود را با تحلیل وجودی انسان یا تحلیل اگزیستانسیال آغاز می‌کند و با روش پدیدارشناسانه قصد دارد خصوصیات و احوالات وجودی انسان را به تصویر بکشد. لازمه این نوع شناسایی وجود، تحلیل اگزیستانسی است که به سمت هرمنوتیک هدایت کند. هیدگر پدیدارشناسی را روش بازگشت به سمت وجود و هرمنوتیک را نیز وجه وجودی انسان و روشی برای مسأله هستی می‌داند؛ از آنجا که وجودشناسی باید در پی یافتن معنای وجود از طریق پدیدارشناسی هرمنوتیکی وجود انسان باشد، به وابستگی وجود‌شناسی، پدیدارشناسی و هرمنوتیک در فلسفه هیدگر می‌رسیم. پژوهش حاضر در پی بررسی پیوند هرمنوتیک و پدیدارشناسی و تحلیل پدیدارشناسی هرمنوتیکی به عنوان یک روش در فلسفه هیدگر برای شناسایی وجود است. روش به کار رفته، کتابخانه‌ای است و مطالب مقاله با مطالعه منابع و آثار مختلف و نیز تحلیل و تبیین آن‌ها جمع‌آوری شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hermeneutical Phenomenology as a Method in Philosophy of Martin Heidegger

نویسندگان [English]

  • Ali Hoseini 1
  • Mahnaz Hosein pour 2

1 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Kohgoluyeh and Boyer Ahmad, Iran.

2 Graduate of Islamic Philosophy and Theology, Yasouj University, Kohgoluyeh and Boyer Ahmad, Iran.

چکیده [English]

Main issue in Heideger philosophy is existence .in his theory, exestionology (ontology)after platoon and Aristotle has been forgotten and replace with epistemology. Inattention or having no regard to truth meaning of existence and paying attention or focusing on existent(extant, creature) and its essence has raise uncomfortable feeling in Heidegger, and made hem to construct its philosophical axes on existionology and employing mush effort to going beyond the perception of existence and reaching to the subjective and adjunctive meaning. Hidiger to fulfillment of this purpose was looking for a way or solution to cognition of existence. So he focus his attention on humanity(human being) because , from his points of views , human being is only creature that is of ability of question about existence and is only visibility(creature) who made other visible (creatures) meaningful. in this line with, Heidegger start his existionology with existentialanalys is of human and his going to illustrate existential specifications and statesof human. So requisite of this cogitation of existence is existential analysis that guider to hermeneutic. From Heidegger opinion, Phenomenology is way of return to existence and he regard or look hermeneutic as existential aspect of human and a method for ontology problem. Since exestionology (ontology) must be looking for finding of existence by hermeneutic phenomenology of human being, so we find the depending of existionology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Hermeneutic
  • Hermeneutical Phenomenology
  • Dasein
1- فارسی:
ـ احمدی، بابک (1370(، ساختار و تأویل متن، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
ـ بزرگی، وحید (1377)، دیدگاه‌های جدید در روابط بین الملل (تأویل‌شناسی- پسانوگرایی- نظریه انتقادی)، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
ـ بوخنسکی، اینوسنتیوس (1379)، فلسفه معاصر اروپایی، ترجمه شرف‌الدین خراسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ بیات (مشکات)، عبدالرسول (1391)، فرهنگ واژه‌ها: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‌های معاصر، با همکاری جمعی از نویسندگان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ قم: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
ـ بیمل، والتر (1387)، بررسی روشنگرانه اندیشه‌های مارتین هیدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
ـ پالمر، ریچارد (1386)، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ ششم، تهران: نشر هرمس.
ـ توران، امداد (1389)، تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر(جستاری درحقیقت و روش)، چاپ چهارم، تهران: نشر بصیرت.
ـ جباری، اکبر (1387)، پرسش از وجود با نگاهی به کتاب وجود و زمان مارتین هیدگر، تهران: نشر کویر.
ـ جمادی، سیاوش (1385)، زمینه و زمانه جستاری در زندگی و اندیشه هوسرل و هیدگر، چاپ اول، تهران: نشر ققنوس.
ـ خاتمی، محمود (1385)، جهان در اندیشه هیدگر، تهران: اندیشه معاصر.
ـ دارتیک، آندره (1373)، پدیدارشناسی آندره دارتیک، ترجمه محمود نوالی، تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، انتشارات سمت.
ـ ریخته‌گران، محمدرضا (1378)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک ـ اصول و مبانی علم تفسیر، چاپ اول، نشر کنگره با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ سلیمی، حسین (1389)، هرمنوتیک و شناخت روابط جهانی، چاپ اول، تهران: نشر رخداد.
ـ کاظمی، علی‌اصغر (1374)، روش و بینش در سیاست، تهران: انتشارات امور خارجه.
- کمالی، سید مجید (۱۳۹۰)، «پیوند پدیدارشناسی و هرمنوتیک در هستی‌شناسی هیدگر»، کتاب ماه فلسفه، شماره ۴۴، ص ۱۶.
ـ کوروز، موریس (1379)، فلسفه هیدگر، ترجمه محمود نوالی، تهران: انتشارات حکمت.
ـ کوکلمانس، یوزف (1388)، هیدگر و هنر/ یوزف ی. کوکلمانس؛ ترجمه محمدجواد صافیان، آبادان: نشر پرسش.
ـ لیوتار، ژان فرانسوا (1375)، پدیدارشناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، چاپ اول، تهران و پاریس: نشر نی.
- محمدیانی، داوود (۱۳۸۴)، «رویکرد تطبیقی به وجودشناسی در فلسفه هیدگر و ملاصدرا»، پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، شماره ۲۳.
ـ مک‌کواری، جان (1376)، مارتین هیدگر، تهران: انتشارات گروس.
ـ مک‌کواری، جان (1377)، فلسفه وجودی، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران: انتشارات هرمس.
ـ نصری، عبدالله (1389)، راز هرمنوتیک (هرمنوتیک، قرائت‌پذیری متن و منطق فهم دین)، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
ـ نوالی، محمود (1383)، نگرش اگزیستانسیالستی (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، مؤسسه تحقیقات علوم انسانی ـ انسانی.
ـ هوسرل، ادموند (1393)، فلسفه و بحران غرب، ترجمه رضا داوری اردکانی، انتشارات هرمس.
ـ هیدگر، مارتین (1391)، وجود و زمان، ترجمه محمود نوالی، چاپ اول و دوم، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
ـ واعظی، احمد (1386)، درآمدی برهرمنوتیک، چاپ پنجم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ـ واینسهایمر، جوئل (1389)، هرمنوتیک فلسفی ـ و نظریه ادبی، ترجمه مسعود علیا، چاپ دوم، تهران: انتشارات ققنوس.
ـ ورنو وال، ژان (1372)، پدیدارشناسی و فلسفه هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
 
2- انگلیسی:
Bruns, Gerald, (1976). Hermeneutics Ancientand Modern, London: Yale University Press.
Heidegger, Martin (1995). Zur Seins Frage, Frank furt a.M: Vittorio Klostermann.
Heidegger, Martin (1998). Being and Time, Translated by john Macquarrie & Edward Robinson, Southampton: the Camelot press Ltd.
Husserl, Edmund (1981). Philosophy of Arathmatic Halle, London: Springer.
Richardson, wiliam J. (1974). Heidegger through Phenomenology to Thought, Hague: Fordham University Press.
Schliermacher, Friedriedrich (1998). Hermeneutics and Criticism and other writing, U.K: Cambridge University press.
CAPTCHA Image