نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران.

چکیده

هایدگر در همه ادوار اندیشه خود به مقولات زبان و تکنولوژی توجه خاصی دارد. در این مقاله نشان داده شده است که نوع برداشت و تلقی هایدگر از این دو مقوله ظرفیت بررسی هم‌ارز این دو را ایجاد می‌کند. برای این منظور ابتدا نسبت زبان با تفکر و هستی مطرح شده، سپس تفاوت زبان سنتی با زبان تکنولوژیکی و نیز نحوه صحیح سلوک با تکنولوژی از منظر هایدگر بیان شده است. در نظر او، باید به زبان طبیعی و زبان سنتی آری گفت که تاریخمند و اصیل است، امری مقدر که هستی در آن «رخ» می‌نماید. این زبان ماندگار است و از امکانات زبان محافظت می‌کند. در مقابل، زبان منفی همان زبان تکنولوژی است که زبانی منطقی، گرفتار در روزمرگی و تحت دیکتاتوری عموم و علوم طبیعی است و وظیفه آن فراهم آوردن نشانه‌ها است. بر این نگاهِ راهگشای هایدگر نقدهایی وارد است که در مقاله مطرح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Language and its Relation to Technology in Heidegger's Philosophy

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Mahdi Mousavimehr

Assistant Professor, Department of Education, Radio and Television University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In all eras, the Heidegger has a special attention to language and technology issues .In this paper, it has been shown that the type of withdrawal and the use of these two categories is the capacity of the two currencies to consider .For this purpose, first the language ratio is discussed with the thought and existence, then the difference between the traditional language and the technological language and the correct manner of conduct with technology is expressed in the perspective of Heidegger .In his opinion, the natural language and the traditional language said yes that the history and the original is the ordained issue .It is a lasting language and protects language possibilities .In contrast, the language of the same technology is a logical language, caught in exactly and under the dictatorship of the general and Natural sciences, the task is to provide signs. At the same time, the look of the Heidegger is a sign that will be dealt with in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Technology
  • Language and Technology Ratios
  • Technological Language
      آیدى، دون (1386)، تقدم وجودى و تاریخى تکنولوژى بر علم، در فلسفه تکنولوژی، ترجمه: شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز.
خاتمی، محمود (1381)، " اشارتی به نقد هیدگر از علم جدید"، مجله فرهنگ، شماره41 و42 ، بهار و تابستان 1381.
هایدگر (1375)، پرسشی در باب تکنولوژى، ترجمه محمدرضا اسدی، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه.
هایدگر (1378)، به چه کار آیند شاعران، در راه‌های جنگلی، ترجمه منوچهر اسدى، تهران: انتشارات دُرج.
هایدگر (1381)، «اشارتی به نقد هایدگر از علم جدید»، مجله فرهنگ، شماره41 و42، بهار و تابستان.
هایدگر (1383)، متافیزیک چیست؟، ترجمه سیاوش جمادى، تهران: انتشارات ققنوس.
هایدگر (1385)، سرآغاز کار هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، تهران: انتشارات هرمس.
هایدگر (1388)، نامهای در باب انسان‌گرایی، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
هایدگر (1389)، زبان در شعر، زبان و اندیشه رهایى، ترجمه عباس منوچهرى، تهران: انتشارات مولى.
 
2- انگلیسی
 
 
Heidegger, Martin (1977). “The Turning”, In The Question Concerning Technology and Other Essays, Translated by William Lovitt, New York: Harper and Row Publishers.
 
Heidegger, Martin (1993a). “Letter on Humanism”, In Basic Writings: from Being and Time (1927) to the Task of Thinking (1964), Edited by David Farrell, Krell, London: Routledge.
 
Heidegger, Martin (1993b). “The Origion of the Work of Art”, In Basic Writings: from Being and Time (1927) to the Task of Thinking (1964), Edited by David Farrell, Krell, London: Routledge.
 
Heidegger, Martin (1993c). “The Question Concerning Technology”, In Basic Writings: from Being and Time (1927) to the Task of Thinking (1964), Edited by David Farrell, London: Routledge.
 
Heidegger, Martin (1993d). “What calls for Thinking?”, In Basic Writings: from Being and Time (1927) to the Task of Thinking (1964), Edited by David Farrell, Krell, London: Routledge.
 
Heidegger, Martin (1998). “Traditional Language and Technological Language”, trans. W. Torres Gregory, forthcoming in the Journal of Philosophical Research.
 
Gregory, Wanda Torres (1998). Heidegger on Traditional Language and Technological Language, Preferred Citation: Heidegger, ed. Charles Guignon, New York: Cambridge University Press.
CAPTCHA Image