نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده فلسفه غرب، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه، دانشکده فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

 تبیین مفهوم ماده ارسطویی (هوله) دارای اهمیت است. نخست، ازاین‌جهت که به نظر می‌رسد ارسطو نخستین فیلسوفی است که اصطلاح هوله را در معنای فلسفی آن به‌کاربرده و به‌واسطه او، این مفهوم وارد فلسفه شده است. دوم اینکه، تصور ماده اولی، با چالش‌هایی همراه است؛ زیرا به گفته ارسطو، ماده اولی هیچ‌گونه تعینی ندارد. به نظر می‌رسد مفهوم ماده به‌طورکلی در فلسفه ارسطو، مانند مفهوم صورت، مفهومی فلسفی است که باید آن را از سنخ معقولات ثانیه به شمار آوریم. ماده ارسطویی بر هر ماده فیزیکی خارجی تقدم دارد. پس آیا ترجمه هوله ارسطویی به «Matter» که به ماده فیزیکی گفته می‌شود، موجب خلط مبحث نیست؟ در این نوشتار به تبیین این مباحث مهم که نقش بسزایی در درک و تصور مفهوم ماده دارد، پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the concept of Aristotelian philosophical matter (Hule) with that of the new period

نویسندگان [English]

  • Hojjat Ollah Askarizadeh 1
  • Seyed Ebrahim Musavi 2

1 PhD student in Western Philosophy, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

It is important to explain the concept of Aristotelian matter. First, since Aristotle appears to be the first philosopher to use the term Hule in its philosophical sense, and through Aristotle, this concept has been incorporated into philosophy. Secondly, the concept of prime matter is challenged because prime matter, according to Aristotle, has no determining. The concept of matter in general in Aristotle's philosophy, like the concept of the form, seems to be a philosophical one, which we must consider as the secondary intelligibles. Aristotelian material takes precedence over any external physical matter. So is Aristotle's translation of matter into physical matter not a confusion? This article explains these important issues that play an important role in understanding the concept of matter.
It seems that some of the challenges raised in the new period around Aristotle's prime matter are not paying attention to the fact that Aristotle's hule is of the philosophical concpets of secondary intelligibles, not an external physical object.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matter
  • ὕλη
  • Hule Science
  • Potency
  • Secondary Intelligibles
الف-1- فارسی:
-        ابن رشد (1377)،  تفسیر مابعدالطبیعه، تهران: حکمت.
-        ارسطو (1389)، فیزیک (سماع طبیعی)، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
-        ارسطو (1392)، متافیزیک (مابعدالطبیعه)، ترجمه شرف‌الدین خراسانی، تهران: حکمت
-        داوری اردکانی، رضا (1391)،  فلسفه تطبیقی چیست؟ تهران: سخن.
-        ژان وال (1395)،  بحث در مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
-        کاپلستون، فردریک چارلز (1388)، تاریخ فلسفه، جلد هشتم (از بنتام تا راسل)، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران: علمی و فرهنگی.
-        گاتری، دبیلیو کی سی (1375)،  تاریخ فلسفه یونان، ترجمه مهدی قوام صفری، جلد دو و سه، تهران: فکر روز.
-        مطهری، مرتضی (1376)،  مجموعه آثار شهید مطهری، جلد پنج، تهران، صدرا.
-        مطهری، مرتضی (1393)، شرح منظومه، تهران: صدرا.
-        ویلیامز، جان ای، کلارک متکالف، جوزف کاستکا (1366)، شیمی مدرن، ترجمه احمدرضا قلی‌زاده، تهران: امیرکبیر.
الف- 2- انگلیسی:
-         Aristotles (1831). Aristoteles latine, Accademia Regia Borussica.
-         Aristotle (1924). Metaphysics, translated by W.D. Ross, Oxford: Clarendon Press.
-         Charlton, William (1983). “Prime Matter: a Rejoinder”, Phronesis, Vol. 28, No. 2, pp. 197-211.
-         Christopher, Byrne (2018). Aristotle's Science of Matter and Motion, Torento: University of Toronto Press.
-         Freeman, Ken (2006).In Search of Dark Matter, Geoff McNamara, London: Springer Praxis Books.
-         Grondin, Jean (2012). Introduction to Metaphysics: From Parmenides to Levinas,translated by Lukas suderstorm, New York: Columbia University Press.
-         Nanduri, Sai Prasad (2016).Consciousness Is Truth: The World Is An Illusion,: Notion press.
CAPTCHA Image