نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه عصر جدید، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانشیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

اهمیّت و نقش زبان طبیعی در فلسفه بر کسی پوشیده نیست. ارسطو برای نظام بخشی به منطق و ارائه قواعد آن به میزان قابل توجهی متکی به زبان طبیعی بود به گونه‌ای که قوانین منطقی خود را در چارچوب همین زبان مطرح کرد. با گذر زمان و ایراد نقدهایی بر منطق ارسطویی برمبنای ناتوانی و محدودیت‌های زبان طبیعی، فرگه با بنیان نهادن یک زبان صوری و منطقی نوین، یک نظام فلسفی جدید را پایه‌ریزی کرد. البته این تحولات محصور به فرگه نماند و در نظام‌های فلسفی پس از او ادامه یافت.
در این نوشتار ابتدا زبان طبیعی و تاثیرات آن در منطق ارسطویی و نارسایی‌های کاربرد آن در منطق قدیم مورد توجه قرار گرفته است. سپس برخی از ابداعات فرگه در زبان صوری و منطق بحث و بررسی می‌شود. پس از آن، چرخش زبانی فرگه، نقطة عطف آن، چرایی و همچُنین چگونگی آن تبیین و بررسی شده است. تاثیر زبان جدید در تاسیس نظام فلسفی فرگه نیز هدف نهایی این نوشتار است که در انتها بدان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frege’s Linguistic Turn: It’s Nature and Influences

نویسندگان [English]

  • Alireza Maleki 1
  • Mir Saeid Moosavi Karimi 2

1 PhD student in modern philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The role and importance of natural language in philosophy is clearly significant and obvious. Aristotle for systematizing his logic and formalizing its rules was significantly dependent on ordinary language such that he formulated the rules of his logic in the framework of this language. By criticizing Aristotle’s logic on the basis of incompetence and limitations of natural language, Frege developed a new philosophical system by introducing a formal language and a new system of logic. Of course these modifications did not end with Frege and continued in later philosophical systems.
In this paper, firstly, we consider natural language and it’s influence on Aristotle’s logic and the problems of its application in ancient logic. Then some of Frege’s innovations in formal language and logic will be discussed. After that, we will examine Frege’s linguistic turn, its turning point, nature and conditions. Finally the effects of formal language in establishing the structure of Frege’s philosophical system will be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gottlob Frege
  • Philosophy of Language
  • Natural Language
  • Aristotle’s Logic
  • Linguistic Turn
  • Formal Logic
1- فارسی:
ابن سینا، حسین بن عبدالله (بی تا) الشفا، تقدیم و تحقیق: ابراهیم مدکور، قاهره.
اصغری، سید امیر حسین (1391)، « زبان، افلاطون و پیشینیانش»،  اطلاعات حکمت و معرفت، سال هفتم، شماره 9، صص 22-23.
فروغی، محمد علی (1383)،  سیر حکمت در اروپا، تهران: نشر هرمس.
مظفر، محمد رضا(1385)،  المنطق، قم: انتشارات دارالعلم.
موحد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»،  نامة مفید، شمارة دهم، صص 69-79.
 
2- انگلیسی:
Barber, Alex and Robert J. Stainton (ed.) (2009). Concise Encyclopedia of Philosophy of Language and Linguistics. Elsevier.
Frege, Gottlob (1968). The Foundation of Arithmetic, Tr. Austin. Oxford: Blackwell.
Frege, Gottlob (1972). Conceptual Notation, Edited and Tr. By T.W. Bynum. Oxford: Oxford University Press.
Frege, Gottlob (1989). Philosophical and Mathematical Correspondence. Oxford: Blackwell.
McKeon, Richard (1946). “Aristotle’s Conception of Language and the Arts of Language” Classical Philology, Vol. 41, No. 4, pp. 193-206.
Mendelsohn, Richard L. (2005). The Philosophy of Gottlob Frege. New York: Cambridge University Press.
Noonan, Harold W. (2001). Frege, A Critical Introduction, Cambridge: Polity.
Rein, Andrew (1985). “Frege and Natural Language”, Philosophy, Vol. 60, No. 234, pp. 513-524.
Sullivan, Arthur (ed.) (2003). Logicism and the Philosophy of Language: Selection from Frege and Russell, Mississauga: Broadview Press.
Weiner, Joan (2005). Frege Explained: from Arithmetic to Analytic Philosophy, Illinois: Open Court.
CAPTCHA Image