نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه دین، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

تمرکز بر رفاه انسان و بی‌توجهی به سایر موجودات زنده در استفاده از منابع محدود طبیعی پیامدی جز بحران محیط زیست ندارد. از آنجا که هیچ تدبیری به اندازه اخلاق نمی‌تواند انسان را از درون به ترک رفتار ناشایست ملزم کند، برای رهایی از بحران محیط زیست نیز لازم است اخلاق محیط زیست را جدی بگیریم. اخلاق محیط زیست مجموعه‌ای از معیارهای فردی و اجتماعی را در اختیار می‌نهد که برای تنظیم رابطه شایسته میان انسان و محیط زیست ضروری است. متفکران قرن بیستم در قلمرو اخلاق محیط زیست انبوهی از نظریه‌های «انسان‌محور»، «زیست‌محور» و «بوم‌محور» تولید کرده‌اند که به نظر می‌رسد در میان آن‌ها نظریه‌های زیست‌محور، به‌خصوص نظریه «احترام به طبیعت»، از معقولیت قابل قبولی برخوردارند. در این پژوهش نخست می‌کوشیم این نظریه را صورت‌بند‌ی کنیم، سپس معقولیتِ آن را در بُعد نظری و عملی نشان دهیم و در پایان به اشکالاتی که به این نظریه وارد شده است، پاسخ دهیم.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Respect for nature theory in environmental ethics

نویسندگان [English]

  • Sajjad Behruzi 1
  • Aboalghasem Fanaei 2

1 Graduate of Master of Philosophy of Religion, Mofid University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Environmental crisis is due to the welfare of humans and the negligence of other living organisms in the use of natural resources. Because of the ethics more than other schemes of protecting the environment can lead to require humans to leave bad behavior towards the environment, for resolve of this crisis, we need to attend to the ethics of the environment seriously, because it provides us with a set of personal and social criteria that are essential for establishing relationship between humans and their environment. In twentieth-century, thinkers in the field of environmental ethics generate “anthropocentric”, “biocentric” and “ecocentric” theories. Among these theories, biocentric theories, in particular the theory of “respect for nature”, are in an acceptable level of rationality. In this research, we will formulate this theory, then we will prove that this theory is reasonable in field of environmental ethics. Finally, we will respond to criticisms of this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Ethics
  • Respect for Nature Theory
  • Biocentric Ethics
  • The Good of a Being
  • Inherent Worth
  • The Rule of Noninterference
1- فارسی:
 
باربور، ایان (1392)، دین و علم، ترجمه پیروز فطورچی، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بنسِن، جان (1382)، اخلاق محیط زیست: مقدمات و مقالات، ترجمه عبدالحسین وهاب‌زاده، چاپ اول، مشهد: جهاد دانشگاهی.
دژاردن، جوزف (1396)، اخلاق محیط زیست: درآمدی بر فلسفه محیط زیست، ترجمه مهدی کلاهی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 
2- انگلیسی:
 
Desjardins, Joseph R. (2012). Environmental ethics, Torento: Nelson Education.
Taylor, Paul Warren (2011). Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, New Jersey: Princeton University Press.
Taylor, Paul Warren (2015). “Biocentric Egalitarianism”, in Pojman, Louis. P., Pojman, Paul & McShane, Katie (Eds.). Environmental Ethics: Readings in Theory and Application, Torento: Nelson Education, pp. 177-218.
Kawall, Jason (2015). “Reverence for Life as a Viable Environmental Virtue”, in Pojman, Louis. P., Pojman, Paul & McShane, Katie (Eds.), Environmental Ethics: Readings in Theory and Application, Torento: Nelson Education, pp. 202-215.
Pojman, Louis. P., Pojman, Paul & McShane, Katie (Eds.) (2015). Environmental ethics: Readings in theory and application, Torento: Nelson Education.
CAPTCHA Image