نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر شرحِ افعال و عملکردهای تخیل از وجه هستی‌شناختی در نظر دلوز با تکیه به آثار پیش‌نقدی و نقدی کانت است. مفروض اینکه عملکردهای تخیل، در تفکر دلوز از رهگذرِ قوه صورتبخش در تفکرپیشانقدی، فعالیت سنتز و شاکله در نقد اول و نیز تولید و تکوین در امر والا و سمبولیسم در نقدسوم وضوح می‌یابد. دلوز با یک سری تأکید، سنتزهای سه‌گانه‌ی تفاوت و تکرار را بر شالوده‌ی فعل و عملکردهای تخیل کانتی استوار می‌کند. در سنتزهای کانتی به کثرات در یک زمان و مکان نظم بخشیده می‌شود. شاکله به عنوان تعین زمانی، سنتزهایی را تحت سلطه فاهمه انجام می‌دهد و به داده‌های حسی فرم می‌دهد. در دو وضعیت امر والا و نمادسازی، تخیل با فعل تولید و عملکرد تکوین با قوام‌بخشی به هماهنگی قوا می‌پردازد. سنتز زمانمند اول دلوز با تمرکز بر سنتز دریافت کانتی، متعلق به اکنون، عادت و مبتنی بر فعل انقباض است. در سنتز زمانمند دومِ دلوز، به‌موازات امر والا و تکوین شاکله‌ی کانتی، گذشته ناب، در قالب طرح پرسشی که برهم‌زننده‌ی زنجیره‌ متوالی اکنون است، تکوین می‌یابد. در سنتز سه مرحله‌ای سوم بعد از دو وقفه، فرم ناب زمان تکوین پیدا می‌کندکه با مراحل سمبولیسم و بن‌بست شاکله‌ی کانتی همخوان است. نتیجه اینکه سنتزهای زمانمند دلوزی در تفاوت و تکرار، مبتنی کنش، فعل و عمل تخیل کانتی در وضعیت‌های مختلف است.
\

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deleuze`s Explanation on Kantian Acts of Imagination with a Regard to Three Syntheses in Difference and Repetition

نویسنده [English]

  • Farideh Afarin

Assistant Professor, Department of Art Research, Faculty of Art, Semnan University, Semnan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this article is to clarify the acts of imagination based on Kant`s first and Third Critique with regard to his pre-critique work. We consider these acts with a concentration on formative power, synthesis, and schematism, the sublime and symbolism. With analytic content analysis, we claim that Deleuze focuses on Kantian acts of imagination and attributes them to the acts of beings in the world. In Kantian synthesis like apprehension, reproduction and recognition there is logical order which is not related to pure time. they make perception complete. But the sublime disrupts the synthesis. It changes the capacity and criteria of measurement of perception. Through the schema, there is a synthetic act between two heterogeneous series like conceptual and Spatio-temporal determinations, based on the rule of production of the images for concepts. Symbolism leads schematism to the dead-end of cognition. It changes the capacity of cognition. Deleuze's first temporal synthesis in Difference and Repetition is living present and to some extent corresponds to the Kantian synthesis of apprehension. The second synthesis, that is pure past corresponds to the schema.The instants of the genesis of pure time happen in the third Deleuzian temporal synthesis with two disruptions in accordance with the sublime and symbolism. Deleuze transfers Kant`s acts of imagination like formation, synthesis, schematism, production, and genesis to acts of beings in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagination
  • Synthesis
  • Schema
  • Production
  • Genesis
الف 1: فارسی
آفرین، فریده (1398)، «واکاوی و نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت»، پژوهش‌های فلسفی، سال 13، شماره 26، بهار، صص 1-24.
دلوز، ژیل (1389)، فلسفه نقادی کانت، رابطه قوا، ترجمه اصغر واعظی، چاپ دوم، تهران: نی.
دلوز، ژیل (1396)، انسان و زمان آگاهی مدرن: درس‌گفتارهای ژیل دلوز درباره کانت، ترجمه اصغر واعظی، تهران: هرمس.
عبدالکریمی، بیژن (1396)، هایدگر و استعلا؛ شرحی بر تفسیر هایدگر از کانت، تهران: ققنوس.
کانت، ایمانوئل (1393)، نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
کانت، ایمانوئل (1395)، نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، تهران: ققنوس.
مجتهدی، کریم (1387)، دونس اسکوتوس و کانت به روایت هایدگر، چاپ دوم، تهران: نشر سروش.
مشایخی، عادل (1392)، دلوز، ایده، زمان، تهران: بیدگل.
مشایخی، عادل (1393)، «منطق تکوین زمان در تفاوت و تکرار دلوز»، کتاب ماه فلسفه، شماره 81، خرداد، صص 50ـ61.
ونزل، کریستین هلموت (1395)، مسائل و مفاهیم کلیدی زیباشناسی کانت، ترجمه داوود میرزایی و مانیا نوریان، تهران: حکمت.
 
الف-2: انگلیسی
 
Deleuze, Gilles (1994). Difference and Repetition, Trans: Paul Patton, London & New York: Continuum.
Deleuze, Gilles (2004). Desert Island and Other Texts, trans: Michael Taormina, Edited by David Lapoujade, New York: Semiotext(e) Foreign Agents Series.
Kant, Immanuel (1997). Lectures on Metaphysics, Trans & Ed: Karl Ameriks & Steve Naragon, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Kant, Immanuel (1998). Critique of Pure Reason, Trans & ed: Paul Guyer and Allen W. Wood, United State: Cambridge University Press.
Makkreel, Rudolf (1990). Imagination and Interpretation in Kant, Chicago & London: The University of Chicago Press.
 
ب- وبسایت
Deleuze, Gilles (1978/03/14). “Courses on Kant”, Trans: Melissa McMahon, www.webDeleuze.com(date acces: 2012/09/20).
Deleuze, Gilles (1978/03/28). “Courses on Kant”, Trans: Melissa McMahon, www.webdeleuze.com(date acces: 2012/09/20)
Deleuze, Gilles (1978/04/04). “Courses on Kant”, Trans: Melissa McMahon, www.webdeleuze.com(date acces: 2012/09/20)
CAPTCHA Image