نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه قدیم و قرون وسطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله پی‌جویی چگونگی تبیین نسبت واحد و کثرات در تفکر نخستین فلاسفه پیش‌سقراطی است. بحث از واحد/کثرات به طور خاص در بحث از نسبت اصل‌منشأ واحد و چگونگی پیدایش موجودات به‌عنوان کثرات مبتنی بر آن اصل‌منشأ مطرح می‌شود. نخستین فلاسفه پیش‌سقراطی پس از پذیرش اصل‌منشأ واحد، به روش‌های مختلف برای تبیین نسبت واحد/کثرات کوشیدند. این تبیین‌ها را می‌توان در سه جریان اصلی طبقه‌بندی کرد: 1. تالس، آناکسیمینس و آناکسیماندر هم اصل‌منشأ واحد و هم کثرات یا موجودات را می‌پذیرند؛ 2. علی‌رغم پذیرش وجود واحد/کثرات، فهم کسنوفانسی و هراکلیتوسی از اصل‌منشأ واحد به‌گونه‌ای به این تشخیص می‌انجامد که وضع اصل‌منشأ واحد با پذیرش کثرات همساز نیست؛ 3. پارمنیدس اصلی‌ترین نماینده جریان سوم است که در آن وجود کثرات مطلقاً نفی می‌شود. نشان خواهیم داد که در این سه جریان، مفاهیم «واحد»، «کثرات» و «نسبت واحد و کثرات» چگونه بسط و تحول می‌یابد و زمینه را برای شکوفایی حداکثری رویکرد یگانه‌انگارانه به اصل‌منشأ تدارک می‌بیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implications of Monism attitude to The Principle (ἀρχὴ) in Pre-Socraticsʼ Thought

نویسنده [English]

  • Ali Malekmohammadi

Master PhD. Student in Ancient and Medival Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This article aims to investigate how explained the relation between the one and the pluralities in Early Pre-Socratic philosophers' thoughts. Discussion of the one\the pluralities matters especially introduced in the discussion of the relationship between the one principle and the coming to be of beings as the pluralities that they are pendent on that one principle. Early Pre-Socratic philosophers after accepting the one principle, proceed to explain the relationship < /span> between the one\the pluralities in different manners. We can classify these explanations in three mainstream. In the first stream both the one principle and the pluralities or beings accepted by Thales, Anaximenes, and Anaximander. In the second stream despite the fact that being of the one\the pluralities accepted, Xenophanesian and Heraclitusian understanding of the one principle somehow leads to recognizing that positing the one principle is not consisting with acceptance of pluralities. In the third stream that Parmenides is a most basic representative of it, being of pluralities absolutely denied. It should show that how throughout these three streams, concepts of "one", "pluralities" and "relationship" between the one and the pluralities developed and extend and provide the context for maximal dehiscence of monism attitude to the principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Pre-Socratics
  • the One
  • the pluralities
  • the principle
-  Bekker, I. (1831) Aristoteles Graece, 4 vols, Berlin: Berolini Apud Georgium Reimerum.
-  Burnet J. (ed.) (1900-1907), Platonis opera, 5 vols, Oxford: Oxford University Press.
-  Bywater, I. Heracliti Ephesii Reliquiae, 1877.
-  Coxon, A. H. (2009), The Fragments of Parmenides, A Critical Text with Introduction and Translation, the Ancient Testimonia and a Commentary, Parmenides Publishing.
-  Diels, H. (1879) Doxographi Graeci, Berlin: G. Reimer.
-  Diels, H. and W. Kranz, (1960) Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: Weidmannsche buchhandlung.
-  Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones and Roderick McKenzie. Greek-English Lexicon (L S J), first edition 1843, ninth edition 2007, Oxford University Press.
-  Kahn, C. H. (1979), The art and thought of Heraclitus, An edition of the fragments with translation and commentary, Cambridge University Press.
-  Kirk, G. S. (1962), Heraclitus the Cosmic Fragment, edited with an introduction and commentary, Cambridge University Press.Zeller, E. (1881), A History of Greek Philosophy, from the earliest period to the time of socrates, with a general introduction, Translated by Alleyne, S. F. in 2 volumes, London.
-  Philo (of Alexandria.), Opera qvae svpersvnt, Volume 1 of 5, ed. Cohn L. - Wendland P., Berlin, 1896.
 
CAPTCHA Image