نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه عصر جدید، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

در این نوشتار نگارنده به دنبال آن است که با بررسی اجمالی عالم مثال و موجودات متعلق به آن و همچنین تشریح جزئیات و ویژگی آن موجودات در برابر موجودات عالم مادون خط افلاطون، مقایسه‌ای داشته باشد با ایده اصلی گوتلوب فرگه در خلق عالم سوم و اختصاص حضور و وجود برخی از موجودات، به خصوص اندیشه، به آن عالم. این نخستین بررسی است که صورت می‌گیرد و ایده اصلی آن کاوش در افلاطون‌گرایی (به معنای مصطلح آن در فلسفه معاصر) فرگه در فلسفه تحلیلی است. نگارنده ایده اصلی افلاطون در ایجاد عالم مثال و همچنین موجودات مثالی را بررسی و  بهره‌برداری فرگه از این ایده را تشریح می‌کند. پس از آن با بررسی و کنکاش دقیق در آرای فرگه در باب عالم سوم و موجودات حاضر در آن، به خصوص اندیشه، سعی بر آن دارد تا بررسی کند که آیا می‌توان تناظر یک به یک میان این دو برقرار کرد و با نقدهایی که بر تشریح سیستم فرگه در خلق عالم سوم و اندیشه وارد می‌کند، مدعی است که تناظر یک به یک نمی‌تواند مطرح شود. نتیجه نهایی که مورد بررسی و مداقه قرار گرفته، روند و سیستم کلی فرگه در افلاطون‌گرایی است. موضوعات مرتبط با دیگر موجودات عالم سوم، به غیر از اندیشه (مثل اعداد) در این نوشتار بررسی نشده است و هر کدام از آنها باید در نوشتاری مستقل بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frege, Third Realm and Platonism in his Philosophy

نویسنده [English]

  • Alireza Maleki

PhD. Student in Modern Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

In this essay, we seek to make a comparative overview of the Platonic Form with the main idea of Gottlob Frege in the creation of the Third Realm and to attribute the presence and existence of certain beings, especially thought, to that world. This is, of course, the first study to be carried out, and the main idea is to explore Frege’s Platonism (meaning its term in contemporary philosophy) in analytic philosophy.
Accordingly, the author first examines Plato's original idea of the creation of the universe as well as exemplary beings, then explains Frege's use of the idea and tries to match it. Then, by examining Frege's views on the Third Realm and the creatures present in it, especially thought, we attempt to determine whether a one-to-one correspondence can be established between the two. With the objections and criticisms that the author makes of describing the Frege system in the creation of the Third realm and thought, in the end he claims that the one-to-one correspondence between them cannot be raised. What has been examined as the end result is Frege's overall system and system in Platonism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Philosophy
  • Platonism
  • Plato and Frege
  • Forms
  • Third Realm
  • Thought
ـ افلاطون (1380)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
ـ فرگه، گوتلوب (1374)، «اندیشه»، ترجمه محمود یوسف‌ثانی، ارغنون، شماره 7و8، صص87ـ112.
ـ کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، جلد اول، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
 -Balaguer, Mark (2016), “Platonism in Metaphysics” in Stanford online Encyclopedia.
 -Burge, Tyler (2005), Truth, Thought, Reason: Essays on Frege, New York: Oxford University Press.
 -Dummett, Michael (1981), Frege: Philosophy of Language, [1973] Second Edition. London: Dockworth.
 -Dummett, Michael (1991), Frege Philosophy of Mathematics, Massachusetts: Harvard University Press.
 -Frege, Gottlob (1956), “The Thought: A Logical Inquiry”, Mind, New Series, Vol 65, No59, pp. 289-311.
 -Frege, Gottlob (1960), Translations from Philosophical Writings of Gottlob Frege, Peter Geach & Max Black (ed.), London: Basil Blackwell.
 -Frege, Gottlob (1963), “Compound Thoughts”, Mind, New Series, Vol. 72, No. 285, pp. 1-17.
 -Frege, Gottlob (1968), The Foundation of Arithmetic, Tr. Austin. Oxford: Blackwell.
 -Frege, Gottlob (1979), Posthumous Writing, Tr. by. P.Long & Others. Chicago: Chicago University Press.
 -Linnebo, Oystein (2018), “Platonism in the Philosophy of Mathematics” in Stanford online Encyclopedia.
 -Moravcsik, Julius (2000), Plato and Platonism, Oxford: Blacwell.
 -Rosen, Gideon (2017), “Abstract Objects” in Stanford online Encyclopedia.
 -Zalta, Edvard N. (2016), “Gottlob Frege” in Stanford online Encyclopedia.
 
CAPTCHA Image