نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

فمینیست‌ها معتقدند معرفت زنانه و مردانه متفاوت است. آن‌ها در زمینه معرفت‌شناسی با فردگرایی مخالفت می‌کنند و تأثیر بسزایی برای شرایط اجتماعی و جنسیت در فرایند کسب معرفت قائلند. آنان معتقدند فاعل شناسا به دور از اجتماع، یعنی به‌تنهایی و با درون‌نگری، به معرفت دست نمی‌یابد، بلکه معرفت دارای سرشتی اجتماعی و مشروط به ارتباط با سایر افراد است و در جریان این روابط و با تأثیرپذیری از جنسیت فاعل و موقعیتی که در آن قرار گرفته به دست می‌آید. از نظر ملاصدرا، عوامل مادی، اجتماعی و جنسیت در معرفت مُعدات به حساب می‌آیند. فمینیست‌ها به جای جداکردن فاعل شناسا و متعلَق شناسایی، بر ارتباط این دو تأکید دارند و ارتباط را خصیصه‌ای زنانه می‌دانند که در کسب شناخت نقش دارد. ملاصدرا نیز در علم حصولی به ارتباطی قائل می‌شود که نفس با رب النوع برقرار می‌کند. بنابراین ملاصدرا به سطح عمیق‌تری از ارتباط فاعل شناسا و متعلَق شناسایی «ارتباط با ارباب الانواع» توجه کرده است. همچنین در دیدگاه ملاصدرا، فاعل شناسا ذاتاً مجرد اما فعلاً محتاج ماده است، برخلاف فمینیست‌ها که آن را بدن می‌دانند. علاوه بر این، هر دو معتقدند ارتباط عقلی و عاطفی در فرایند کسب شناخت را نمی‌توان نادیده گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Epistemology in Feminism and MullaSadra

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mozafari Far 1
  • Alireza Hasanpour 2

1 Ph.D Student in Islamic Theology and Philosophy, University of Ilam, Ilam, Iran.

2 Assistant Prof., Department of Islamic Theology and Philosophy, University of Ilam, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Feminists believe that there is a difference between female and male knowledge. They oppose individualism in epistemology. For them, gender and social circumstances have a significant role in acquiring knowledge, subject cannot know anything through introspection, but, knowledge has a social character and conditioned by relationships among the members of a society. It is through these social relations that knowledge is produced. Mulla Sadra pays attention to the social circumstances. He regards the subject’s gender, social factors as preparatory causes. Feminist epistemology instead of distinguishing between the subject and object, insists on the relationship of the two. Mulla Sadra insists on the relation within the non-presential knowledge too, the relation that immaterial soul establishes with architypes. Thus, Mulla Sadra maintain the deeper level of relation between than feminists do, namely relation to the architypes. The subject in Mulla Sadra's epistemology, contrary to feminists, who regard the subject as the body, is essentially immaterial but material in act. Moreover, Mulla Sadra and feminists believe that emotional and intellectual relation to object of cognition cannot be overlooked. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • Mulla Sardra
  • Epistemology
  • Comparative Study
ـ باقری، خسرو (1382)، مبانی فلسفی فمینیسم، تهران: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
ـ چراغی کوتیانی، اسماعیل (1390)، «بررسی انتقادی روش‌شناسی فمینیستی از منظر رئالیسم صدرایی»، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره3 ، صفحات 33ـ62.
ـ حسن‌زاده آملی، حسن (1388)، عیون مسائل نفس و شرح آن، ترجمه محمدحسن نائیجی، قم: قائم آل محمد.
ـ روایی، مریم (1391)، معرفت‌شناسی فمینیستی از دیدگاه لیندا مارتین آلکوف، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول.
ـ رودگر، نرجس (1388)، فمینیسم، تاریخچه و نظریات و گرایش‌ها، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
ـ فخر رازی، محمد بن‌عمر (1370)، المباحث‌ المشرقیه، قم: بیدار.
ـ قائمی‌نیا، علیرضا (1382)، معرفت‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.
ـ کاپلستون، فردریک چالز (1375)، تاریخ فلسفه، ج7، از فیشته تا نیچه، ترجمه: داریوش آشوری، تهران: سروش.
ـ کاپلستون، فردریک چالز (1385)، تاریخ فلسفه، ج4، از دکارت تا لایب نیتس، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران: سروش.
ـ کد، لورین (1382)، معرفت‌شناسی فمینیستی، فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، ترجمه عباس یزدانی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول.
ـ مبلغ، زهرا (1391)، ایمان به مثابه عقل: رهیافتی معرفت‌شناسانه به الهیات فمینسیتی، تهران: علم.
ـ مژده، محمود (1395)، «بررسی امکان تقلیل تبیین‌های زیست‌شناسی به تبیین‌های فیزیک و شیمی از منظر کلر و دوپر»، جستارهاى فلسفی، شماره 29، صفحات 159ـ234.
ـ مشیرزاده، حمیرا (1383)، مقدمه‌ای بر مطالعات زنان، تهران: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.
ـ ملاصدرا (1354)، المبدأ و المعاد، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.
ـ ملاصدرا (1360الف)، الشواهد الربوبیه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
ـ ملاصدرا (1363)، مفاتیح الغیب، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ـ ملاصدرا (1366)، تفسیرالقرآن الکریم، قم: بیدار.
ـ ملاصدرا (1368)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم: مکتبه المصطفوی، چاپ دوم.
ـ ملاصدرا (1381)، کسراصنام الجاهلیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه محسن جهانگیری، تهران: بنیاد حکمت صدرایی.
ـ نصر اصفهانی، مریم (1396)، «ورود زنان فیلسوف از حاشیه به مرکز: تأملی بر راهبردهای زنانه‌نگرِ بازخوانی تاریخ فلسفه غرب»، پژوهش‌نامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 1، صفحات 143ـ168.
ـ هاردینگ، ساندرا (1382)، جنسیت و علم ، فمینیسم و دانش­های فمینیستی، ترجمه بهروز جندقی،  قم: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.
- Campbell, Kristen (2004). Jacques Lacan and Feminist Epistemology, London and New York: Routledge.
CAPTCHA Image