نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه عصر جدید، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

موضوع نوشتار حاضر بررسی استدلال‌های اسپینوزا و لاک در دفاع از آزادی است. برای این هدف، ابتدا مدارا و آزادی را تعریف کرده و نسبتشان با یکدیگر را سنجیده‌ام، سپس بستر پیدایش نظریه‌های دفاع از مدارا و آزادی را شرح داده و تئوری‌های حامی خشونت دینی را به اختصار بررسیده‌ام. بعد از آن، استدلال‌های اسپینوزا در دفاع از آزادی را به تفصیل آورده‌ام، سپس استدلال‌های جان لاک در دفاع از آزادی و مدارا را تقریر کرده‌ام. در پایان نوشتار، با بررسی نسبت دفاعیات هر یک از این دو اندیشمند با مبانی مقوم خشونت دینی تلاش کرده‌ام نشان دهم استدلال‌های هر یک از این دو فیلسوف، کدام‌یک از مبانی مقوم خشونت دینی را خنثا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spinoza, Locke and Reasoning for Toleration and Liberty

نویسنده [English]

 • Seyed Hosein Pardechi

PhD. Student in Modern Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The subject of this article is to deliberate Locke and Spinoza’s arguments for liberty and toleration. In order to achieve this, first i have defined and clarified the two main concepts of this project; toleration and liberty. Then I have discussed the context which causes initiation of defending toleration and liberty in modern ages while discussing the defending theories for religious and political violence in brief. After these, Spinoza’s arguments supporting for toleration and liberty are presented in detail and next, John Lock’s arguments are expressed. In the end, the regard of these two philosophers’ arguments defending toleration and liberty alongside the arguments defending religious and political violence has been deliberated. I have tried to show that which argument defending toleration takedown which principle defending religious or political violence. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toleration
 • Liberty
 • Civil Liberty
 • John Locke
 • Spinoza
 1.  

  الف) کتب و مقالات

  1. اسپینوزا، بندیکت (1396)، رساله الهی ـ سیاسی، ترجمه علی فردوسی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  2. بلوم، هانس و. (1396)، «فلسفه اخلاقی و سیاسی اسپینوزا»، ترجمه حسن مرتضوی، تاریخ فلسفه راتلج؛ رنسانس و عقل باوری سده هفدهم، تهران: نشر چشمه.
  3. پلامنتاز، جان (1389)، «لیبرالیسم»، ترجمه خشایار دیهیمی، فرهنگ اندیشه‌های سیاسی، تهران: نشر نی.
  4. تامسون، گرت (1394)، جان لاک، ترجمه علی حقی، تهران: نشر نگاه معاصر.
  5. راسل، برتراند (1365)، تاریخ فلسفه غرب، جلد سوم، ترجمه نجف دریابندری، تهران: نشر پرواز.
  6. لابروسه، الیزابت (1385)، «مدارای دینی»، ترجمه امیرحسین مهدی زاده، فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، تهران: سعاد.
  7. لاک، جان (1392)، دو رساله حکومت، ترجمه فرشاد شریعت، تهران: نشر نگاه معاصر.
  8. لاک، جان (1395)، نامه‌ای در باب تساهل، ترجمه شیرزاد گلشاهی کریم، تهران: نشر نی.
  9. نادلر، استیون (1396)، باروخ اسپینوزا، ترجمه حسن امیری آرا، تهران: ققنوس.
  10. نراقی، آرش (1394)، مدارا و مدنیت، تهران: نشر نگاه معاصر.
  11. موحد، محمدعلی (1381)، در هوای حق و عدالت، از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران: نشر کارنامه.
  12. یاسپرس، کارل (1389)، اسپینوزا، فلسفه، الهیات و سیاست، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
   1. Horton, John (2000), “Toleration”, Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, New York & London: Routledge.
   2. Feinberg, Joel (2000), “Freedom and liberty”, Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, New York & London: Routledge.

   

  ب) وبسایت

  1. Forst, Rainer (2012), “Toleration”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/toleration/.
CAPTCHA Image