نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه عصر جدید، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

نظریه معنا و فرایندهای حصول و تطابق آن با کلمات، عبارات یا جملات همواره مورد نظر و مناقشه بوده است. شیوه معنابخشی به یک کلمه یا عبارت، به‌خصوص نام‌های خاص، یکی از موضوعات مورد توجه در این بحث است. علاوه بر موضوع معنا‌بخشی، شیوه دلالت لفظ از طریق معنا بر مدلول، که به فرایند تثبیت مدلول مشهور شده، نیز همواره مورد مناقشه قرار گرفته است. کریپکی انتقاداتی را بر نظریه گوتلوب فرگه درباره معنای نام‌های خاص و توصیفاتِ او از روند معنابخشی به یک نام خاص و به دنبال آن، فرایند تثبیت مدلول از طریق معنای مطرح‌شده وارد می‌کند. او با بیان خلط موجود در فرایندهای دوگانه نظریه فرگه، و به تبع آن راسل، معتقد است که این نظریه ناکارآمد، ناقص و باعث گمراهی است. این نوشتار در پی به دست دادن تمام زوایای نگاه و توصیف کریپکی از نظریه معنای فرگه نیست، بلکه درصدد است مهم‌ترین توصیف کریپکی از این نظریه، که در نام‌گذاری و ضرورت منعکس شده، را مطرح کند و نقد کریپکی را به چالش بکشد. از این رو، دامنه مباحث به کتاب نام‌گذاری و ضرورت و آثار مورد ارجاع کریپکی از فرگه و راسل محدود خواهد بود؛ در تشریح نظریات، فراتر از این آثار خواهیم رفت، اما در نقد دیدگاه کریپکی، بر اساس مدعیات او در کتابش عمل خواهیم کرد. انتقاد کریپکی بر فرگه مبنی بر خلط بین دو فرایند تثبیت مدلول و معنابخشی به یک عبارت در معنا در این نظریه صحیح نیست و کریپکی با یک مصادره به مطلوب و انتساب رأی محتمل به آرای فرگه، این نظر را خلق و نقد می‌کند، در صورتی که فرگه هیچ تصریحی به ادغام این دو فرایند در معنا ندارد و نمی‌توان برداشت دقیقی از نظر او اراده کرد. از آنجا که کریپکی این نظریه را برای گسترش دیدگاه خود نقد می‌کند، می‌توان انتظار داشت که برخی از زوایا نادیده انگاشته شوند یا حتا میزان دقت لازم و وفاداری مورد نیاز برای تشریح نظریه مخالف و آنچه واقعاً مورد نظر فرگه و راسل بوده است، به کار نرفته باشد. جهت حصول این نتیجه، ابتدا باید نظریه معنای فرگه بر اساس مقاله «معنا و مدلول» به‌خوبی تشریح شود و پس از آن، بر اساس مدعیات کریپکی در باب دو فرایند تثبیت مدلول و معنابخشی به یک عبارت تحقیق شود. این مقاله مدعی است که نمی‌توان بر اساس نظرات فرگه این دو مقام را در معنا جست و کریپکی در توصیف خود از این نظریه و تشریح آن، به‌عمد یا به‌سهو، دقت کافی را به کار نبرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A criticism on Kripke's Critique of Frege's Theory of Meaning in the Process of Signification and Confirmation of the Reference

نویسنده [English]

  • Alireza Maleki

PhD student in modern philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

In Gottlub Frege's theory of the meaning of particular names and his descriptions of the meaning-making process of that, and subsequently, the process of conformation and fixing the references through the proposed meaning, Kripke introduces criticism. By misrepresenting the dual processes of Frege's theory, and consequently Russell's, Kripke argues that this theory is ineffective and misleading.
My main purpose is to discuss Kripke's most important description of the theory, which is reflected in "naming and necessity" and to challenge Kripke's critique. Accordingly, I believed that Kripke's criticism of Frege for the confusion between the two processes of fixing and meaning-making in a sense in the theory is incorrect, and Kripke created this view and mistakenly attributes this idea to Frege at first. Actually, Kripke made this idea for Frege and from his theories in Sence and Reference. But Frege never mentioned this misleading in the process of fixing the sense for the references. Kripke after this creation began to critique on Frege in this.
For this conclusion, we first need to explain Frege's theory of meaning and then we will research in terms of two processes of references and meaning fixation. This article claims that the two cannot be traced in the Frege's views, and Kripke has not used sufficient precision, deliberately or inadvertently, in his description of this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kripke
  • Sense and Reference Theory
  • Naming and Necessity
  • Frege
ـ ملکی، علیرضا (1390)، اندیشه از دیدگاه فرگه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سیدمسعود موسوی، دانشگاه مفید.
 -Berg, Jonathan (2014), Naming, Necessity and More: Explorations in the Philosophical Work of Saul Kripke, London: Palgrave Macmillan.
 -Berger, Alan (2011), Saul Kripke, New York: Cambridge University Press.
 -Burge, Tyler (2005), Truth, Thought, Reason, Essays on Frege, New York: Oxford University Press.
 -Burgess, John P. (2013), Kripke, Cambridge: Polity.
 -Carl, Wolfgang (1995), Frege’s Theory of Sense and Reference, Its Origins and Scope, Cambridge: Cambridge University Press.
 -Dummett, Michael (1973), Frege, Philosophy of Language, New York: Harper & Row.
 -Fitch, G. W. (2004), Saul Kripke, Montreal: Mcgill-Queen’s University Press.
 -Frege, Gottlob (1948), “Sense And Reference”, The Philosophical Review, Vol. 57, Issue 3.
 -Horty, John (2007), Frege on Definitions, A Case Study of Semantic Content, New York: Oxford University Press.
 -Kenny, Anthony (1995), Frege: An Introduction to the Founder of Modern Analytic Philosophy, London: Blackwell.
 -Kripke, Saul A. (2001), Naming and Necessity, Cambridge: Harvard University Press.
 -Newen, Albert & Ulrich Nortmann & Rainer Stuhlmann-Laeisz (Ed.) (2001), Building on Frege: New Essay on Sense, Content, and Concept, Stanford: Center for Study of Language and Information (CSLI).
 -Noonan, Harold (2013), Routledge Philosophy Guide Book to Kripke and Naming and Necessity, New York: Routledge.
 -Noonan, Harold W. (2001), Frege, A Critical Introduction, Cambridge: Polity.
 -Speaks, Jeff (2007), A Guide to Kripke’s Attack on Descriptivism in Lectures 1&2 Of Naming &Necessity, (PDF Ver.).
 -Textor, Mark (2011), Routledge Philosophy Guide Book to Frege on Sence and Reference, New York: Routledge.
 -Weiner, Joan (2005), Frege Explained: From Arithmetic to Analytic Philosophy, Illinois: Open Court.
CAPTCHA Image