مقاله پژوهشی
بررسی واکنش‌های نظری به بهره‌گیری فیلسوف از متون دین
بررسی واکنش‌های نظری به بهره‌گیری فیلسوف از متون دین

حجت منگنه چی؛ محمد صادق کاملان نجار

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 1-24

چکیده
  فلسفه اولی احکام کلی هستی را به روش عقلی مطالعه می‌کند و به تعبیری هستی‌شناسی عقلی است. از سوی دیگر، با مطالعه‌ای نه‌چندان گسترده و عمیق می‌توان به این حقیقت دست یافت که بخش قابل توجهی از آموزه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدی بر انتقاد کریپکی از نظریه معنای فرگه در فرایند معنابخشی و تثبیت مدلول
نقدی بر انتقاد کریپکی از نظریه معنای فرگه در فرایند معنابخشی و تثبیت مدلول

علیرضا ملکی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 25-41

چکیده
  نظریه معنا و فرایندهای حصول و تطابق آن با کلمات، عبارات یا جملات همواره مورد نظر و مناقشه بوده است. شیوه معنابخشی به یک کلمه یا عبارت، به‌خصوص نام‌های خاص، یکی از موضوعات مورد توجه در این بحث است. علاوه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)

سید رحمان مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 43-63

چکیده
  در این گفتار تلاش بر این است که از معبر تلاشی تطبیقی و با در نظر گرفتن نسبت(های) مسائل اساسی پدیدارشناسی کربنی، یعنی «آگاهی»، «هستی»، «زمان» و «پدیدارشناسی به‌مثابه روش»، با سنت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش‌های قضیه سالبة‌المحمول
چالش‌های قضیه سالبة‌المحمول

محمدعلی نوری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 65-85

چکیده
  از مباحث چالش‌برانگیز در دانش منطق، قضیه سالبة‌المحمول است. منطق‌دانان در پذیرش این قضیه به دو گروه تقسیم شده‌اند و گروهی که وجود آن را پذیرفته‌اند نیز درباره مفادش هم‌نظر نیستند. گویا خونجی نخستین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الاهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الاهی در اندیشه افلوطین و قاضی سعید قمی
الاهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الاهی در اندیشه افلوطین و قاضی سعید قمی

محمد اکبری؛ محمدعلی اسماعیلی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 87-110

چکیده
  «الاهیات سلبی» نظریه‌ای مهم و پرطرفدار در حوزه «زبان دین» در میان الاهیدانان یهودی، مسیحی و مسلمان است. الاهیات سلبی در سه حوزه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و معناشناسی صفات الاهی مطرح است که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارایگنیس: خاستگاه زبان و فهم در اندیشه‌ هایدگر و گادامر
ارایگنیس: خاستگاه زبان و فهم در اندیشه‌ هایدگر و گادامر

ندا راه بار؛ مهدی خبازی کناری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، صفحه 111-128

چکیده
  هایدگر در کتاب در راه زبان، موضع فکری خود را از هستی‌شناسی بنیادین به تفکری اصیل‌تر (به گمان خود)، یعنی سخن گفتن از ذات زبان تغییر می‌دهد. نوشتار پیش رو قصد دارد، نشان دهد که زبان از طریق خود چگونه می‌تواند ...  بیشتر