نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد فلسفه اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

چکیده

هایدگر در کتاب در راه زبان، موضع فکری خود را از هستی‌شناسی بنیادین به تفکری اصیل‌تر (به گمان خود)، یعنی سخن گفتن از ذات زبان تغییر می‌دهد. نوشتار پیش رو قصد دارد، نشان دهد که زبان از طریق خود چگونه می‌تواند بنیادهای درونی را توصیف کند. هایدگر در جستجوی پاسخ این پرسش، به موقعیت اصیل زبان، یعنی ارایگنیس (Ereignis)بازمی‌گردد. هایدگر می‌گوید ارایگنیس نیروی محرکه‌ای است که آوای مسکوت زبان را به گفتار تبدیل می‌کند. زبان از طریق گفتار، خود را آشکار کرده و درباره خود سخن می‌گوید. از سویِ دیگر، ارایگنیس تمامی هستندگان را در موقعیت خاص خود به فراخور نسبت هرمنوتیکی که با دازاین و جهان دارند به ساحت حضور فرامی‌خواند. در اندیشه گادامر، ارایگنیس به شکلی غیرمستقیم، در چهارچوب گفتگو، میان مفسر و متن تعین می‌یابد. در فرایند گفتگو، ارایگنیس ضمن اجازه واگشایی مفسر و متن، این امکان را به دو افق می‌دهد که هر یک با توجه به ماهیت خودشان به افق دیگری ورود کرده و در هنگام گفتگو به یک موضع مشترک برسند؛ بنابراین ارایگنیس در تفکر هایدگر و گادامر به‌عنوان آشکارکننده وجوه پنهان زبان و متن و مفسر، تأویلی نو از نسبت دازاین با هستی و گفتگوی میان مفسر و متن ارائه می‌دهد و ذات زبان بماهو زبان را همچون زبان (گفتن) به زبان (گفتار) می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Erigens: The Origins of Language and Understanding in Heidegger and Gadamer's Thought

نویسندگان [English]

  • Neda Rahbar 1
  • Mahdi Khabbazikenari 2

1 Master of Islamic Philosophy, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

Heidegger in the book he The Way of Language change his intellectual position from foundmental ontology to more original means talk about essence of language. This essay shows how can language understand its internal foundations by itself? Heidegger return to language original situation means Ereignis. Heidegger says Ereignis is deriving force that change silence of language to speech. Language shows himself by speech and talk to himself. In the other hand, Ereignis all of beings in the special situation with hermeneutic relationships with Dasein and the world. In Gadamer’s thought, indirectly Ereignis determined form of dialogue between interpreter and text. Take it possibility two horizon that each other go to their horizon and reach a common situation. Thus according to Heidegger and Gadamer’s thought, Ereignis as opener hidden language text and interpreter provide a new interpretation from relation Dasien and being. There is a common horizontal between interpreter and text and to speak language as language to language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ereignis
  • Language
  • Understanding
  • Heidegger
  • Gadamer
ـ اشمیت، لارنس کی (1395)، درآمدی بر فهم هرمنوتیک، ترجمه بهنام خداپناه، تهران: ققنوس.
ـ پالمر، ریچارد (1393)، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ هشتم، تهران: هرمس.
ـ خبازی کناری، مهدی (1395)، «مقایسه مبانی فلسفی منطق ارسطویی و فازی»، دو فصلنامه علمی – تخصصی مرکز پژوهشی دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی (معارف منطقی)، شماره 1، پیاپی 4، صص49-70.
ـ کمالی، سیدمجید (1395)، لوگوس و حقیقت زبان نزد هایدگر، آبادان: پرسش.
ـ مک‏کواری، جان (1396)، مارتین هایدگر، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ سوم، تهران: هرمس.
ـ واعظی،احمد (1385)، درآمدیبرهرمنوتیک،چاپسوم،تهران:انتشاراتپژوهشگاهفرهنگو اندیشهاسلامی.
- Aristotle (1991). The Complete Works of Aristotle, Edited by Jonathan Barnes,Translated by revised oxford, Vol. 1, New Jersey: Prinston University Press.
- Dostal, Robert J (2002). Gadamer’s Relation to Heidegger and Phenomenology, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ebeling. Gerhard (1963). Word and Faith, Michigan: University of Michigan.
- Gadamer, Hans Georg (1991). Truth and Method, 2nd rev. edn, translated by Joel Weinsheimer and Donald G, Marshall, New York: Crossroad.
- Heidegger, Martin (1959). An Introduction to Metaphysics, New Haven: Ralph Manheim, Hartfort: Yale University Press.
- Heidegger, Martin (1962). Being and Time, translated by John Macquarrie and Edmond Robinson, Cambridge: Harper sanfrancisco.
- Heidegger, Martin (1971). On the Way to Language, translated by John Stambaugh, New York: Harper and Row.
- Heidegger, Martin (1976). “Basic Writings, Letter on Humanism”, translated by David Farrel Krell, NewGermanCritique, No. 62, pp. 3-38.
- Heidegger, Martin (1984). Early Greekthinking, translated by David Farrel Krell, New York: Harper and Row.
- Heidegger, Martin (1993). Letter on Humanism, in Basic Writings, 2ndrev, expanded edn, David F Krell (ed), New York: Harper Collins.
- Heidegger, Martin (1999). Ontology, Hermaneutics of Facticity, translated by John Van Buren Bloomington, IN: Indiana University press.
-Wittgenstein, Ludwing (1953). Philosophical Investigation, translated by G. E. M.Anscombe, Oxford: Blackwell.
- Weinsheimer, Joel (1985). Gadamer’s Hermeneutics, Hartford: Yale University Press.
 
CAPTCHA Image