نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام، دانشگاه پیام نور تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه الهیات، دانشگاه پیام نور واحد قمصر، مرکزی، ایران.

3 دانشیار گروه الهیات، دانشگاه پیام نور واحد یزد، یزد، ایران.

4 استادیار گروه فلسفه و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور مرکز لواسان، تهران، ایران.

چکیده

نیکلاس ولترستورف در کتاب تأملاتی فلسفی بر ادعای تکلم خدا مدعی دیدگاهی در باب ماهیت وحی به مثابه «فعل گفتاری» خدا شده است. او با توسل به نظریه فعل گفتاری آستین، مدعی است خدا فراتر از وحی تکلم کرده است. مراد او از تکلم نیز معنای تحت اللفظی و حقیقی است، نه مجازی. لبّ ادعای او این است که خدا فعل گفتاری انجام داده، اما با واژه سخن نگفته و تکلم خدا با اصوات مادی صورت نپذیرفته است. بنابراین وقتی می‌گوییم «خدا سخن می‌گوید» معنای دقیق‌ترش این است که خدا فعل ضمن گفتاری انجام می‌دهد. وحی به‌مثابه فعل ضمن گفتاری خدا نیازمند پذیرش پیش‌فرض‌ها، مبانی و پیامدهای هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه خاصی است. در این مقاله تلاش شده است ابتدا مبانی زبان‌شناسانه این نظریه و مؤلفه‌های آن مطرح شود، سپس چندوچون کاربست این نظریه در وحی‌شناسی ولترستورف بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of Speech act Theory in Explaining the Nature of Revelation Based on Wolterstorff `s Approach on Revelation

نویسندگان [English]

  • Moharam Borhani 1
  • Mohamad Hasan Saneipur 2
  • Mohamad Hosein Mahdavinejad 3
  • Mahin Rezaee 4

1 PhD student, Payame Noor University, Central Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Theology, Payame Noor University, Ghamsar Branch, Central, Iran.

3 Associate Professor, Department of Theology, Payame Noor University, Yazd Branch, Yazd, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Education, Payame Noor University, Lavasan Center, Tehran, Iran.

چکیده [English]

N. Wolterstorff in his book (Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks. Cambridge University Press 1995), presents new approach about God`s nature of revelation as Divine Discourse. Using speech acts theory he claims that beyond of revelation, God discourses with human .He uses the word (discourse) in the literally meaning than metaphorical. His main claim about nature of revelation is that God instead of revelating operates speech act but he doesn't use words and physical apparatus. So when we say that God speaks, in the exact meaning he uses illocutionary act. Revelation as Gods illocutionary act requires accepting some presuppositions, principles and specific ontological and epistemological repercussions. This essay at first tries to clarify linguistic origin of speech act theory and its basic elements based on Austin`s speech act theory. Then tries to reflect on the use of this theory in N.W 's approach on revelation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech Acts Theory
  • Ilocutionary Act
  • Double Agency Discourse
  • Normative Theory of Language
1- فارسی:
پایا، علی (1383)،  فلسفه تحلیلی، مسائل و چشم‌اندازها، چاپ دوم، تهران:  طرح نو .
سرل‌، جان، آر. (1385)،  افعال گفتاری، ترجمه محمد عبداللهی، چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
فخار نوغانی، وحیده (1395)، «بررسی و نقد مفهوم وحی گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای در الاهیات مسیحی»، فصلنامه فلسفه دین، شماره 1، دوره 13، صص113ـ138.
     عبداللهی، محمد (1384 )، «نظریه افعال گفتاری»، پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، شماره 24، دوره 6، صص91ـ119.
ملکیان، مصطفی (1382)، حجیت معرفت‌شناختی وحی (جزوه درسی دوره دکتری)، قم: مرکز تربیت مدرس، جلسه دوازدهم.
 
2- انگلیسی:
 
Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press.
Evans, C. Stephen (2005). “Faith and Revelation”, in Wainright, W. J. (Ed.), The Oxford Handbook of philosophy of religion, New York: Oxford University Press.
Flint, Thomas. P. & Rea, C. Michael (2009). The Oxford Handbook of Philosophical Theology, Oxford: Oxford University Press, Published online.
Gay, D. (1996). “Book Review:  Divine Discourse:  Philosophical Reflections on the Claim That God Speaks”, Christianity and Literature, Vol. 45, No 3-4, pp. 401-403.
Hebblethwaite, Brian (2005). Philosophical Theology and Christian Doctrine, New Jersey:  Blackwell Publishing Ltd.
Himma, Einar, Kenneth (2002). “Review of Divine Discourse:  Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks by Nicholas Wolterstorff”, Auslegung, Vol. 23, No1, pp. 99-113.
Kira, Joshua (2016). Between Speech and Revelation:  A Constructive Dialogue Between Farrer, Jüngel, and Wolterstorff, California: Claremont Graduate University.
Quinn, Philip L. (2001). “Can God Speak? Does God Speak?”, Religious Studies, Vol. 37, No. 3, pp. 259-269.
Searle, Johen R. (1969). Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, Barry (2003). “John Searle: From Speech Acts to Social Reality”,In John Searle, Cambridge: Cambridge University Press.
Wahelberg, Mats, Anders (2014). Revelation as Divine Testimony: A Philosophical - Theological Inquiry, Cambridge:  Wm. B. Eerdmans Publishing (printed version).
Westphal, Merold (2001). “On reading God the author”, in Religious Studies, Vol. 37, No. 3, pp. 271-291.
Westphal, Merold (2009). Who’s Community? Which Interpretation? Philosophical Hermeneutics for the Church, United State:  Baker Academic Michigan.
Wisse, Martin (2002). “From Cover to Cover? A Critique of Wolterstorff's Theory of the Bible as Divine Discourse”, International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 52, No. 3, pp. 159-173.
Wolterstorff, N. (1995). Divine Discourse: Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks, Cambridge: Cambridge University Press.
Wolterstorff, N. (2001). “Response to Helm, Quinn, and Westphal”, Religious Studies, Vol. 37, No. 3, pp. 293-306.
CAPTCHA Image