نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه هنر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در این گفتار تلاش بر این است که از معبر تلاشی تطبیقی و با در نظر گرفتن نسبت(های) مسائل اساسی پدیدارشناسی کربنی، یعنی «آگاهی»، «هستی»، «زمان» و «پدیدارشناسی به‌مثابه روش»، با سنت معهود پدیدارشناسی (هوسرل و هایدگر) پرتوی تازه بر چیستی پدیدارشناسی کربنی ــ که غالباً مفروغ‌عنه پنداشته شده ــ افکنده شود. بااین هدف، به‌اختصار از سرگذشت این مسائل در سنت پدیدارشناسی سخن گفته‌ایم و پس از آن تلقی کربن از این مسائل را بررسی کرده‌ایم. ماحصل این تلاش تطبیقی آشکار شدن تفاوت‌های دیدگاه کربن با دیدگاه سردمداران جنبش پدیدارشناسی است؛ به نحوی که تا حد زیادی می‌توان به این نتیجه نزدیک شد که پدیدارشناسی کربنی از اساس متفاوت و حتا مغایر با آنی است که در زبان اهل فلسفه پدیدارشناسی خوانده می‌شود. به عبارت دیگر، بار یزدان‌شناسانه این پدیدارشناسی سنگین‌تر از آن است که بتوان به همسان‌انگاری «تأویل» کربنی با پدیدارشناسی سنتی ــ چیزی که در آثار نویسندگان و مترجمان ایرانی شاهد آن هستیم ــ رأی داد. آنچه در ادامه خواهد آمد کندوکاوی در باب نسبت این مبادی تصوری با آن چیزی است که در سنت پدیدارشناسی سراغ داریم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation in Corbin's Phenomenology (a Comparative Study in Basic Problems of Phenomenology)

نویسنده [English]

  • Seyedrahman Mortazavi

PhD student in Philosophy of Art, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this paper we are trying to enlighten Corbin's phenomenology by a comparative approach and considering the relations of Corbin's basic problems of phenomenology i.e. " consciousness ","being ","time" and "phenomenology as a method" and those of traditional phenomenology(Husserl and Heidegger). So doing, we will speak of these problems' history in traditional phenomenology and then investigate Corbin's insights in these problems. The conclusion of this comparative approach is clarifying the differences between the two. So it can be said that Corbin's phenomenology is in nature different from what is called phenomenology. In other word its theological schema is so heavy that Corbin's "Tawil" can be hardly same as phenomenology. What is coming is an investigation in the relationships of these problems and what we know about phenomenological tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • Husserl
  • Heidegger
  • Corbin
  • Consciousness
  • Being
  • Time
ـ سهروردی، شهاب‌الدین (1356)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تهران: انستیتو ایران‌شناسی فرانسه در ایران.
ـ کربن، هانری (1384)، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، ترجمه عبدالمحمد روح‌بخشیان، تهران: اساطیر.
ـ کربن، هانری (1392)، اسلام ایرانی، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی، ج 1، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا.
ـ کربن، هانری (1393)، تخیل خلاق در عرفان ابن‌عربی، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: جامی.
ـ کربن، هانری (1394)، زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا.
ـ کربن، هانری (1395)، اسلام ایرانی، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی، ج 3، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا.
ـ هوسرل، ادموند (1391)، تأملات دکارتی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 -Corbin, Henry (1978). From Heidegger to Suhrawardi, Paris.
 -Heidegger, Martin (1965). “Philosophy As Rigorous Science”, trans. In q. Lauer (ed.), Phenomenology and the Crisis of Philosophy, New York: Harper
 -Heidegger, Martin (1982). The Basic Problems of Phenomenology, translated by Hofstadter, albert, Indiana: Indiana University Press.
 -Heidegger, Martin (1985). History of the Concept of Time: Prolegomena, Translated by Kisiel. T, Bloomington, Indiana University Press.
 -Heidegger, Martin (1988). Being and Time, Translated by John Macquarie & Edward Robinson, oxford: Basil Blackwell.
 -Heidegger, Martin (1991). Kant and the Problem of Metaphysics, translated by Taft, Richard, Indiana: Indiana University Press.
 -Heidegger, Martin (2001). Logical Investigations, translated by D. Moran and J. Findlay, London and New York: Routledge.
 -Heidegger, Martin (2003). Philosophical and Political Writings, Manfred, Stassen (ed), New York and London: continuum
 -Heidegger, Martin (2006). The Basic Problems of Phenomenology, translated by Ingo, Farin and James g. Hart, Netherlands: Springer.
 -Ierna, Carlo, Jacobs, Hanne, Mattens, Filip (EDS)(2010). Philosophy Phenomenology Sciences: Essays In Commemoration of Edmund Husserl, London New York: Springer.
 -Inwood, Michael (1999). A Heidegger Dictionary, Oxford: Blackwell Publishers.
 -Kockelmans, Joseph (1986). Heidegger on Art and Art Works, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers
 -Tymienieck, Anna-Teresa (1986). Soul and Body in Husserlian Phenomenology: Man and Nature, Analecta Husserliana, Volume 16.
 -Zahavi, Dan (2001). Husserl and Transcendental Intersubjectivity, translated by Elizabeth a. Behnke, Ohio: Ohio university press.
CAPTCHA Image