نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

ابن‌عربی و اکهارت با اینکه در بسیاری از اصول و مبانی با یکدیگر موافقت و مشابهت دارند، در وزنی که «تشبیه» و «تنزیه» خداوند می‌دهند، اختلاف دیدگاه دارند؛ همین اختلاف دیدگاه که در ابتدا در برابر آن ‌همه اتفاق نظرات کم‌اهمیت به نظر می‌رسد، در مسئله «جایگاه عالم ناسوت» منجر به اختلافی عمیق و حتی تقابل بین اندیشة دو متفکر ما می‌شود؛ ازاین‌رو «عالم ناسوت» و جایگاه آن را می‌توان مسئله‌ای تلقی کرد که عمق اختلاف دیدگاه ابن‌عربی و اکهارت را - با وجود همة مشابهت‌ها و اتفاق‌نظرها – در معرض توجه قرار می‌دهد. حتی آموزه‌های مشترکی چون «وحدت وجود» و «بر صورت خدا خلق شدن انسان» هم نمی‌تواند از عمق اختلاف ابن‌عربی و اکهارت در مسئلة جایگاه عالم ناسوت بکاهد. چنانچه اثبات خواهد شد، ابن‌عربی از این دو آموزه در جهت تقدس بخشیدن به عالم و کثرات استفاده می‌کند؛ اما اکهارت این دو آموزه را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که منجر به تحقیر و ناچیز شمردن عالم و کثرات می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Physical World, and its Connection to Humans, from the point of view of Ibn Arabi and Meister Eckhart

نویسندگان [English]

  • MohammadMahdi Abdolalinejad 1
  • Ahmad Fazeli 2

1 PhD student of comparative philosophy, Faculty of Theology and Islamic Studies, university of Qom, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Department of Philosophy of Ethics, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

Despite the fact that Ibn Arabi and Eckhart agree and are similar to each other in many principles, they differ in their emphasis on God's "analogy" and "purification". This difference of opinion, which at first seems insignificant compared to many of their common opinions, leads to a deep difference and even conflict between the thoughts of our two thinkers in the issue of "the place of physical world". Therefore, "the physical world" and its place can be considered as a problem that highlights the differences between Ibn Arabi's and Eckhart's views - in spite of all the similarities and consensus. Even common doctrines such as "the unity of existence" and "the creation of man in the image of God" cannot reduce the deep disagreement between Ibn Arabi and Eckhart on the issue of the place of the world. As it will be proven, Ibn Arabi uses these two teachings in order to sanctify the world and multitudes. But Eckhart interprets these two doctrines in a way that leads to disdain the universe and multitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiplicity
  • image
  • analogy
  • purification
  • physical world
  • negative theology
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
ابن‌عربی، محیی‌الدین. فتوحات مکیه. جلد ۱۷، ترجمه محمد خواجوی. تهران: انتشارات مولی، ۱۳۹۸.
ابن‌عربی، محیی‌الدین. فصوص الحکم. قاهره: نشر دار إحیاء الکتب العربیة، ۱۹۴۶.
خاتمی، محمود. ابن‌عربی و آموزة اعیان ثابته. تهران: نشر علم، ۱۴۰۰.
شایگان، داریوش. افسون‌زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیار. ترجمه فاطمه ولیانی. تهران: نشر فرزان، ۱۳۸۰.
عفیفی، ابوالعلاء. شرحی بر فصوص الحکم. ترجمه نصرالله حکمت. تهران: انتشارات الهام، ۱۳۹۲.
قیصری، داود. شرح فصوص الحکم. تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۵.
 
ب- منابع لاتین:
Abdolalinejad, Mohammadmahdi, & Ahmad Asgari. "Johannes Eckhart on the “Other”," Philosophy of Religion Research16, no. 32 (Autumn 2018): 131-153.
Abdolalinejad, Mohammadmahdi, & Mahdi Monfared. "Philosophy and Knowledge of God according to Meister Eckhart," The Journal of Existence and Knowledge 7, no. 14 (Winter 2021): 112-137.
Eckhart, Meister. Meister Eckhart: A Modern Translation. Translated by R.B.Blakney. New York: Harper & Row publisher, 1941.
Eckhart, Meister. Meister Eckhart: Selected Writings. Edited & Translated by Oliver Davies. London: Penguin, 1994.
 Eckhart, Meister. Meister Eckhart, Teacher & preacher. Edited & Translated by Bernard Mcginn. New York: Paulist Press, 1986.
Eckhart, Meister. The Complete Mystical Works of Meister Eckhart. Edited & Translated by Maurice O’C Walshe. New York: The Crossroad Publishing, 2009.
CAPTCHA Image