نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده الهیات، گروه فلسفه دین، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده الهیات، گروه فلسفه دین، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

چکیده

ویتگنشتاین با نگاه زبان‌شناختی به باورهای دینی و کیرکگارد با نگاه متعارض به گزاره‌های دینی جزء ایمان‌گرایان قلمداد می‌شوند. پلانتینگا رویکرد برون‌گرایانه و اعتمادگرایانه دارد. وی در سازوکار رسیدن به معرفت‌شناسی عام خود ابتدا از عملکرد قوای صحیح معرفتی و معرفت تضمین‌شده سخن می‌گوید و سپس با این مبانی وارد معرفت‌شناسی دینی می‌شود. پلانتینگا در معرفت‌شناسی دینی دارای رویکرد فضلیت‌محوری است. فضیلت‌مندی باورهای ناشی از حس الوهی، به‌ خاطر پایه و یقینی‌بودن این قوه است. استدلال بر اساس پایه‌بودن باورهای دینی ما را به ایمان‌گرایی رهنمون می‌کند. او از پایه‌بودن باورهای حاصل از حس الوهی، معرفت طبیعی خداوند را نتیجه می‌گیرد. این شناخت، طبیعی، غیر عقلانی، موثق و تضمین‌شده است. پلانتینگا در تجربة دینی نیز ایمان‌گرایانه عمل کرده است؛ زیرا باورهای دینی حاصل از تجربة دینی باورهایی پایه و خطاناپذیر هستند؛ بنابراین اعتقاد به خداوند هم به نحو پایه و بدون استدلال پذیرفته می‌شود. پلانتینگا با آنکه در ظاهر به ایمان‌گرایی اعتراف نمی‌کند و چنین ادعایی را قبول ندارد، ایمان‌گرابودن وی از لوازم پذیرفتن نظریاتش است و بدون قائل شدن به ایمان‌گرایی میتوان گفت دستگاه و ساختار معرفت‌شناسی دینی او به‌ درستی طرح‌ریزی نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Faithful Approach to Plantinga Religious Epistemology

نویسندگان [English]

  • fahimeh khoshnevisan 1
  • zeinab shakibi 2
  • saaid Ali Alamolhoda 3
  • jalal peykani 2

1 PhD student in Philosophy of Religion, Faculty of Theology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Associate professor, Faculty of Theology, Department of Philosophy of Religion, Payam Noor University, Tehran, Iran.

3 professor, Faculty of Theology, Department of Philosophy of Religion, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Wittgenstein with a linguistic view of religious beliefs, and Kierkegaard, who opposes religious propositions, are considered believers, Plantinga has an extroverted and trusting approach. In the mechanism of reaching his general epistemology, he first talks about the functioning of correct epistemological powers and guaranteed knowledge, he enters religious epistemology with these foundations. Plantinga has a virtue-oriented approach in religious epistemology. The virtue of beliefs resulting from divine sense is due to the basis and certainty of this power, reasoning based on its true basis leads us to faith. From the basis of the beliefs resulting from the divine sense, he concludes the natural knowledge of God, this knowledge is natural, reliable and guaranteed. Plantinga has removed any rational reflection from the process of producing and guaranteeing beliefs resulting from divine sense. Plantinga has also acted as a believer in his religious experience. Religious beliefs resulting from religious experience are basic and infallible beliefs, so belief in God is also accepted as a basis. Plantinga, although he does not admit to being a believer and does not accept such a claim, but his being a believer is an essential part of accepting It is his. And without believing in faith, it can be said that his religious epistemological apparatus and structure are not properly planned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divine sense
  • fideism
  • Plantinga
  • Religious epistemology
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
 
اکبری، رضا. ایمانگروی نظریات کرکگور ویتگنشتاین و پلانتینگا. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
کنی، آنتونی. «دفاع‌پذیری خداباوری»، مجلة نقد و نظر، ترجمه اعظم پویا، شمارة 17 و 18 (۱۳۷۸): ۳۴۳.
جعفری اشکاوندی، مجتبی. معرفتشناسی اصلاحشده: جایگاه خدا در اندیشة دینی معاصر غرب. تهران: کانون اندیشة جوان، ۱۳۹۳.
عسکرزاده مزرعه، اکرم. معرفت‌شناسی پلانتینگا با رویکرد فضیلتمحور. تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۹.
عظیمی دخت شورکی، حسین. معرفتشناسی باور دینی از دیدگاه پلانتینگا. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴.
علم الهدی، سیدعلی، اکرم عسکرزاده مزرعه، و جلال پیکانی. «تبیین ناسازگاری میان معرفت‌شناسی عام پلانتینگا با معرفت‌شناسی دینی وی»، فصلنامه اندیشه دینی ۱۹، شماره هفتادم (بهار ۱۳۹۸): ۶۴-۴۷.
علی‌زمانی، عباس، و عبدالرضا باقی. «بررسی مدل آکویناس-کالون در باور دینی از دیدگاه پلانتینگا»، فصلنامة اندیشة نوین دینی ۴، شمارة چهاردهم (پاییز ۱۳۸۷): ۴۴-۹.
قنبری، حسن، و یدالله رستمی. «بنیان‌گذاران ایمان گرایی جدید»، مجله علمی وتخصصی دین‌پژوهی اسفار ۳، شماره پنجم (بهار و تابستان ۱۳۹۶): ۶۲-۸۰.
 
ب-منابع انگلیسی:
 
Beilby, James. Epistemology as theology An Evoluation of Alvin planting Religious Epistemology. Cambridge: University Press, 2017.
Beversluis, john." Reforming the Reformed objection to natural Theology", faith and philosophy 12,1995.
Gutting, Gary. Religious belief and religious skepticism. London: London University of Notre Dome presses, 1982.
Hoitinga, Deweyj. faith and Reason from plato to plantinga. New York: state university of New press, 1991.
Planting, Alvin. Reason and Belief in God. in Faith and Reason.University of Notre Dame Press, 1983.
Plantinga, Alvin. Warrant And Proper Function. Oxford: University Press, 1993.
Plantinga, Alvin.Warranted Belief in GoD in Philosophy of Religion the Big Questio, edited by Elenore Stump and Michael J. Murray. Black: Well Publishers Ltd, 1999.
Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief. New York: oxford University Press, 2000.
Plantinga,Alvin.Knowledge and Christian Belief. Cambridge: printed in the united states of Amerrica, 2015.
Plantinga, Alvin. the Analytic Teist. edited by james f. sannettprintted: in the united states of America,1998.
Plantinga, Alvin. Religion and epistemology. Routledge Enecyclopedea Edward: craig Routledge,1998.
Wolterstorff, Nicholas. Introduction Faith and Rationality N wolterstorff 8 A. University of: Notre Dome presndiana, 1983.
www. contrib Andrew cmnEdu /mehenry/religion 3Html matt Mchenry justification for Belif.
brinded cow. umd. Edu/296/planting htm Allen stairs Religious Belief as properly Basic.
CAPTCHA Image