نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

زیبایی در فلسفة افلاطون به مثابة یک مفهوم بنیادین از جهت خاستگاه، ماهیت، ظهور و نحوة ادراک آن مورد توجه واقع شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با ابتنا بر مهم‌ترین رسالات افلاطون در باب زیبایی، همچون فایدروس و مهمانی؛ و نیز با بررسی شیوة دیالکتیک وجودی-عقلانی مطرح‌شده در رسالة جمهوری، در صدد است امکان تلقی مساوقت ایدة وجود و زیبایی، و سنخیت دیالکتیک وجودی-عقلانی و ادراک زیبایی را در فلسفة افلاطون بررسی کند. از جملة یافته‌های پژوهش این است که در فلسفة افلاطون ادراک زیبایی محسوس نقطة آغاز دیالکتیک وجودی- عقلانی نفس؛ سبب استحالة وجودی- معرفتی و زمینة عروج و فرا رفتن نفس از مرتبة وجودی معین به مرتبة وجودی بالاتر است که در نهایت به دیدار و تحقق معرفت مثال خیر منجر می‌شود. در فلسفة افلاطون ادراک زیبایی در مراتب فرارونده از محسوس به معقول، به مثابة یک کنش وجودی با ارتقای وجودی- معرفتی نفس مساوق است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between existential Dialectics and the perception of Beauty in Plato's Philosophy

نویسندگان [English]

  • Sara Manouchehri Moghadam 1
  • Mohammad Reza Rikhtegaran 2

1 Ph.D. in Philosophy of Art, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Human Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Beauty as a fundamental concept has been considered by Plato in terms of its origin, nature, manifestation and perception. This paper, using a descriptive- analytical method, based on Plato's most important treatises on Beauty, such as Phaedrus and the Party; also, by examining the intellectual dialectics presented in the Republican treatise, seeks the possibility of considering the coexistence of Existence and Beauty; and to examine the similarity of existential dialectics and the perception of beauty in Plato's philosophy. As conclusions, in Plato's philosophy, the perception of perceptible beauty is the starting point of existential- intellectual dialectics; causes existential- epistemological transformation, and is the base of the ascension of the soul to a higher existential level than its own, which ultimately leads to "Visit" and realization of the Good. In Plato's philosophy, the perception of beauty as an existential action is equivalent to the psychic promotion based on intellectual and epistemological evolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • existential-epistemological transformation
  • the Good
  • existential-intellectual dialectics
  • Plato
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
استراترن، پل. آشنایی با افلاطون. چاپ دوم. ترجمة مسعود علیا. تهران: مرکز، ۱۳۸۱.
افلاطون. دورة آثار. چاپ سوم. ترجمة محمدحسن لطفی و رضا کاویانی. تهران: خوارزمی، ۱۳۸۰.
بریه، امیل. تاریخ فلسفه: دورة انتشار فرهنگ یونانی و دورة رومی. چاپ دوم. ترجمة علی‌مراد داوودی. تهران: مرکز، ۱۳۷۴.
تاتارکیوویچ، ووادیسواف. تاریخ زیباشناسی. جلد ۱. ترجمة سیدجواد فندرسکی. تهران: علم، ۱۳۹۱.
دادبه، اصغر. دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، مدخل تجلی. جلد ۱۴. زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی، ۱۳۷۹.
شفیع‌بیک، ایمان. «معرفت شهودی در فلسفة افلاطون». دوفصلنامة علمی-پژوهشی جاویدان‌خرد ۱۰، شماره ۲۴ (پاییز و زمستان ۱۳۹۲)، ۸۱-۱۰۴.
کینی، جان جی. افلاطون. ترجمة عزت‌الله فولادوند. تهران: ماهی، ۱۳۹۰.
گادامر، هانس گئورگ. مثال خیر در فلسفة افلاطونی-ارسطویی. ترجمة حسن فتحی. تهران: حکمت، ۱۳۸۲.
گمپرتس، تئودور. متفکران یونانی. ترجمة محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی، ۱۳۷۵.
مر، گستون. افلاطون. ترجمة فاطمه خونساری. تهران: موسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، ۱۳۸۳.
یگر، ورنر ویلهلم. پایدیا. چاپ ۲. ترجمة محمدحسن لطفی. تهران: خوارزمی، ۱۳۹۳.
 
ب- منابع لاتین:
Armstrong, A. H. An Introduction to Ancient Philosophy. London: Methuen and Co. Ltd, 1959.
Chen, Ludwig C. H. "Knowledge of Beauty in Plato`s Symposium," In The Classical Quarterly, New Series, Vol.33, No.1, pp. 66-74. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Cornford, F. M. "The Doctrine of Eros in Plato`s Symposium," In Plato, a Collection of Critical Essays, edited by Gregory Vlastos. New York: Doubleday and Co. Inc., 1971.
Hyland, Drew A. Plato and the Question of Beauty. Indiana: Indiana University Press, 2008.
Maguire, Joseph P. "The Differentiation of Art in Plato`s Aesthetics," In Harvard Studies in Classical Philosophy, Vol.68, pp. 389-410. Massachusetts: Harvard University Press, 1964.
Markus, R. A. "The Dialectic of Eros in Plato`s Symposium," In Plato, a Collection of Critical Essays, edited by Gregory Vlastos. New York: Doubleday and Co. Inc., 1971.
Taylor, A. E. Plato. London: Archibald Constable and Co. Ltd, 1908.
Zeller, Edward. Outlines of the History of Greek Philosophy. Translated by Sarah Frances Alleyne and Evelyn Abbott, New York: Henry Holt and Company, 1890.
CAPTCHA Image